ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 29. 8. 2019

Zápis z jednání rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 29. 8. 2019


Přítomní členové:   Mgr. Hana Kulhavá, Mgr. Jana Močárková, Mgr. Jana RunkasováIng. Jan Lachman,  Bc. Stanislav Kvapil 
Omluveni:Ing. Petr Stodola, Bc. Milan Šubrt, Bc. Jitka Koutníková, Regina Loudová
Hosté: Mgr. Bc. Petr Kozlovský

 

Program:

1. Školní řád
2. Příloha školního řádu - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
3. Plán rozvoje školy pro školní rok 2019-2020
4. Doplnění ŠVP
5. Různé

Předsedkyně rady paní Mgr. Hana Kulhavá přivítala přítomné členy, seznámila je s programem jednání a předala slovo panu řediteli Mgr. Bc. Petru Kozlovskému k vysvětlení jednotlivých bodů programu.

 • Projednání školního řádu včetně přílohy - Pravidla pro hodnocení

Pan ředitel Mgr. Bc. Petr Kozlovský okomentoval jednotlivé kapitoly školního řádu včetně přílohy (pravidla pro hodnocení), vysvětlil změny oproti dosavadnímu znění školního řádu a zodpověděl dotazy jednotlivých členů, zejména:

 • Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
 • bezpečnost a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před projevy rizikového chování
 • Pravidla sebehodnocení žáků
 • Slovní hodnocení

Po ukončení diskuze přijala školská rada toto usnesení:

Usnesení ŠR:

  • Školská rada po projednání schvaluje:
 • ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY - ŠKOLNÍ ŘÁD
 • ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
 • pro: 5 proti: 0 zdržel: 0 

 • usnesení bylo přijato

 • Projednání Plánu rozvoje školy pro školní rok 2019-2020

Pan ředitel Mgr. Bc. Petr Kozlovský představil členům školské rady plán rozvoje školy a okomentoval jednotlivé vize. Odpověděl na vznesené dotazy.

Po ukončení diskuze přijala školská rada toto usnesení:

Usnesení ŠR:

  • Školská rada bere na vědomí Plán rozvoje školy pro školní rok 2019-2020
 • pro: 5 proti: 0 zdržel: 0

 • usnesení bylo přijato

 Doplnění ŠVP: 

Z důvodu rozšíření o nově zřízené třídy (přírodovědná učebna) dochází zároveň i k začlenění těchto tříd do Školního vzdělávacího programu.

Usnesení ŠR:

  • Školská rada souhlasí s návrhem změny Školního vzdělávacího programu
 • pro: 5 proti: 0 zdržel: 0  

 • usnesení bylo přijato

 

Mgr.Kulhavá:poděkovala členům za účast a ukončila jednání 


Zapsal:Bc.Stanislav Kvapil 
Ověřila:Mgr.Hana Kulhavá 


9.9.2019 16:32:07 | přečteno 120x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load