ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 16. 4. 2019

Přítomní členové: Mgr. Hana Kulhavá, Mgr. Jana Močárková, Mgr. Jana Runkasová, Bc. Jitka Koutníková, Regina Loudová, Ing. Jan Lachman, Bc. Stanislav Kvapil

Omluveni: Ing. Petr Stodola, Bc. Milan Šubrt
Hosté: Mgr. Bc. Petr Kozlovský

Program: 

1. Projednání provozního rozpočtu školy na r. 2019
2. Různé

1. Projednání rozpočtu školy na rok 2019

Paní Mgr. Hana Kulhavá přivítala přítomné členy, seznámila je s programem jednání a předala slovo panu řediteli Mgr. Bc. Petru Kozlovskému k vysvětlení jednotlivých položek rozpočtu.

Pan ředitel Mgr. Bc. Petr Kozlovský okomentoval jednotlivé položky rozpočtu a zodpověděl dotazy jednotlivých členů - mimo jiné:

Příspěvek na kácení, prořez ošetření stromů v areálech organizace

Příspěvek na školní akce (lyž. kurzy, školy v přírodě...)

Příspěvek na stravování zaměstnanců

Po ukončení diskuze přijala školská rada toto usnesení:

Usnesení ŠR:

Školská rada po projednání bere na vědomí Rozpočet na r. 2019 - provozní dotace od zřizovatele.

pro: 7 proti: 0 zdržel: 0

usnesení bylo přijato

2. Různé:

Pan ředitel Mgr. Bc. Petr Kozlovský předal členům jím vypracovanou zprávu o činnosti a aktivitách školy (školských zařízeních) od školního roku 2018-2019 a zároveň ji v plném rozsahu okomentoval. Průběžně reagoval na dotazy členů školské rady.

Mgr. Hana Kulhavá: poděkovala členům za účast a ukončila jednání

Zapsal: Bc. Stanislav Kvapil
Ověřila: Mgr. Hana Kulhavá

3.2.2021 19:38:49 | přečteno 285x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load