ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z jednání rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 10. 10. 2019

Přítomní členové: Mgr. Hana Kulhavá, Mgr. Jana Močárková, Mgr. Jana Runkasová, Bc. Jitka Koutníková , Ing. Petr Stodola, Bc. Stanislav Kvapil
Omluveni: Ing. Jan Lachman, Bc. Milan Šubrt, , Regina Loudová
Hosté: Mgr. Bc. Petr Kozlovský

Program: 

1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019
2. Různé

Předsedkyně rady paní Mgr. Hana Kulhavá přivítala přítomné členy, seznámila je s programem jednání a předala slovo panu řediteli Mgr. Bc. Petru Kozlovskému k podání informací k výroční zprávě.

• Schválení výroční zprávy o činnosti školy

Pan ředitel Mgr. Bc. Petr Kozlovský okomentoval jednotlivé kapitoly výroční zprávy, zodpověděl dotazy jednotlivých členů, zejména:

• Množství neomluvených hodin, snížené známky z chování
• Vysoká věková skladba učitelů, problém s náborem nových učitelů, školení učitelů
• Vyhodnocení inkluze

Po ukončení diskuze přijala školská rada toto usnesení:

Usnesení ŠR:

• Školská rada po projednání schvaluje:
• VÝROČNÍ ZPRÁVU O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
• pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

• usnesení bylo přijato

• Různé

• Ředitel Mgr. Bc. Petr Kozlovský informoval dále členy školské rady o fungování žákovského parlamentu, o proběhlých volbách do tohoto orgánu a o záměru následného slavnostního jmenování zvolených zástupců v obřadní místnosti frýdlantské radnice.

• Členové školské rady dále diskutovali s ředitelem Mgr.Bc.Kozlovským o výhodách a nevýhodách školských aplikací „škola on-line“ vs „bakaláři“.

Mgr.Kulhavá: poděkovala členům za účast a ukončila jednání

Zapsal: Bc.Stanislav Kvapil
Ověřila: Mgr.Hana Kulhavá

3.2.2021 19:42:42 | přečteno 324x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load