ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 9. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dne 7. 4. 2011

Zápis z 9. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dne 7. 4. 2011

Přítomní členové rady: MVDr. Hlávka, Mgr. Močárková,  Mgr. Kulhavá, Mgr. Runkasová, Bc.Kočovská, p. Stodůlka, pí. Richtermocová,

Hosté: Mgr. Dunajčíková, Ing. Dachsová, Pí. H. Němcová

Omluveni: pí. Kocková, pí. Polčáková

Program:

1. Schválení rozpočtu ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant na r. 2011
2. Reorganizace základních škol
3. Školení učitelů (šikana), výuka rozumíme penězům
4. změny v ŠVP

Mgr. Kulhavá přivítala přítomné a seznámila s programem.

Představila se nová vedoucí Finančního oddělení OFOZU pí. Hana Němcová.

1. Schválení rozpočtu na rok 2011

Ing. Dachsová vysvětlila, jak je příspěvek od zřizovatele příspěvkové organizaci navržen. Oznámila, že příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele na rok 2011 je oproti minulému roku nižší a činí 7.380 tis. Kč. Rozpočet byl s paní ředitelkou projednán již v listopadu loňského roku. Rozpočet byl schválen v únoru 2011.  Na údržbu budov byl vyčleněn 1 mil. Kč, stejně jako minulý rok. Paní ředitelka si předem stanovila, na co se peníze použijí.

Potvrdila rozpočet na rok 2011 a poděkovala zřizovateli za pomoc při řešení finančních problémů.

MVDr. Hlávka se dotázal paní ředitelky, jak ovlivní chystaná změna reorganizace škol rozpočet a pokud škola ušetří, zůstanou jí tyto prostředky?

Paní ředitelka informovala o změnách, které již proběhly (přesun ředitelství, školní družiny při ZŠ Husova). Dále informovala o velkých  nákladech, které jsou vynaloženy na vytápění v ZŠ Bělíkova (ve špatném stavu okna,únik tepla).
Případná úspora by škole zůstala.

Pan Stodůlka se dotázal, zda má paní ředitelka spočítáno, co bude stát případné přestěhování ZUŠ.

Paní ředitelka sdělila, že přestěhování ZUŠ by bylo velice nákladné. Pokud by se přestěhovala do zadního traktu ZŠ Bělíkova, musela by se budova zateplit, učebny rozdělit a odhlučnit. V ZUŠ jsou nejnižší náklady na vytápění. Z příspěvků na školném se  pokryje provoz ZUŠ a ještě část peněz zůstává.

Usnesení: Rada školy projednala návrh rozpočtu na rok 2011 a jednohlasně jej schválila.

2. reorganizace škol

Slovo si vzala paní ředitelka. Reorganizace škol je nutná.  Jedním z řady problémů je sestavení rozvrhů a přebíhání vyučujících na různá pracoviště. Těžko se sestavují dozory a suplování. Třídní učitelé jsou často mimo školu, ve které mají svoji třídu. Dalším fakrorem je neustále se snižující počet žáků.

Sdělila, že i jednání o gymnáziu, by mohlo ovlivnit uspořádání školy. Upozornila, že na ZŠ Purkyňova  jsou 4 třídy 2. stupně a na ZŠ Bělíkova budou v příštím školním roce také jenom 4 třídy. Učitelé nemají jistotu, nevědí, kolik tříd bude. Nedovede  si představit, jak by škola dále fungovala. Konstatovala, že splnila všechny podmínky a úkoly, které ji byly dány. Za celý rok neměla žádný dotaz od rodičů týkající se reorganizace.školy.

Následovala diskuze. Mgr. Kulhavá upozornila na nejednotnost učebnic. Každá škola vyučuje podle jiných učebnic, kde je učivo sice stejné, ale jinak rozvržené. Při přestupu žáka na jiné pracoviště, by mohlo dojít k problému v probrání příslušného učiva..Dále zazněla připomínka, že mladí učitelé se nemají od koho učit a získávat lepší zkušenosti. Pokud by se přesunul 2. stupeň na jednu školu, mohli by si vyměňovat poznatky a bylo by možné srovnání ve výuce.

Pan Stodůlka upozornil na problém s učiteli, kteří nejsou v otázce změny jednotní. Škola by měla být v reorganizaci jednotná. Učitelé nesmí na schůzkách mlžit, ale podávat pravdivé informace.

Mgr. Runkasová se zeptala, zda má paní ředitelka spočítáno, kolik učitelů by musela propustit.

Paní ředitelka oznámila, že by to byli učitelé  důchodci. Hlásí se spousta nových mladých učitelů s nevhodnou aprobací, většinou čeština a matika, tyto aprobace jsou plně obsazené.  Nedostatky jsou v aprobaci přírodopis a fyzika. Důchodci a nekvalifikovaní učitelé by museli odejít.

MVDr. Hlávka se ještě dotázal na případné spojení s gymnáziem.

Paní ředitelka sdělila, že s touto variantou počítá, ale musí se počkat na rozhodnutí a případně jaká forma gymnázia by vznikla, zda 4leté nebo 8leté. Někteří učitelé by samozřejmě mohli vyučovat jak žáky ZŠ, tak gymnázia. Výběrová třída na ZŠ se bude otevírat pouze, pokud by se celá naplnila. Uvažuje o přestěhovala 2.stupeň z Bělikovy školy. Je to rozpracované a vidí to jako reálnou cestu. Okolní obce si svoje malotřídky drží a žáků přichází málo. Ve Višňové zvažují o zrušení 2. stupně. Naší škole přicházející žáci pouze doplňují počty žáků ve třídách.

Paní ředitelka oznámila, že v září k nějaké změně v uspořádání škol dojde.

3. Školení učitelů (šikana), výuka rozumíme penězům

Mgr. Kulhavá informovala, že celé vedení školy + 10 učitelů absolvovalo seminář minimalizace šikany. Seminář proběhl formou 4 dvoudenních seminářů. Cílem bylo seznámit účastníky s problematikou šikany, její odhalování, zjišťování a vymezení jednotlivých stádií, jak konkrétně postupovat při jejím řešení.Hlavním cílem však byl metodický návod pro zpracování plánu minimalizace šikany. Jednotlivé semináře probíhaly formou vlastních prožitků, které byly zprodtředkovány na reálných příkladech šikany. Projekt již skončil, ale s lektory  i nadále spolupracujeme při sestavování  preventivního programu. Proběhlo již také proškolení zbývajících pedagogů. Sestavují se metodické posupy, jak v případě šikany postupovat. Každé pracoviště má vypracovaný vlastní krizový scénář.Je zpracován celoškolní „Specifický program proti šikanování“.Na květen se chystá jednání u  „kulatého stolu“, kterého se  zúčastní zástupci školy, města, OSPODu, PPP, policie a pediatři,aby se dohodli na vzájemné spolupráci  při řešení problémů týkajících primární prevence rizikového chování u dětí a žáků. Je velká škoda, že se nemohli semináře zúčastnit všichni pedegogičtí pracovníci, protožě seminář byl pro vlastní praxi velmi přínosný.

Finanční gramotnost – Výuka tohoto předmětu dále probíhá. Vyučuje se v 8. a 9. třídách. Je to velmi zajímavý předmět. Je především zaměřen na práci s  pojmy týkajících se peněz, peněžních produktů, jak s penězi hospodařit.Prakticky žáci zkoušejí a řeší situace z běžného života, se kterými se denně setkávají.

Děti zde pracují se svojí vytvořenou  modelovou rodinou.

4. Projednání a odsouhlasení úprav Školního vzdělávacího programu

Mgr. Runkasová informovala, o tom jaké kapitoly se doplnily a jaké formulace se upravily. Vše bylo upraveno na základě připomínek školní inspekce. Sdělila, že inspektoři teď chodí pouze na kontrolu, jak je sestaven Školní vzdělávací program.

Usnesení: Rada školy byla seznámena s úpravami Školního vzdělávacího programu.

Zapsala: Věra Richtermocová
Ověřil: Mgr. Hana Kulhavá, předsedkyně

Frýdlant, 7.4.2011

14.4.2011 9:08:33 - aktualizováno 19.4.2011 8:29:37 | přečteno 1197x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load