ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 8. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant konané dne 3. dubna 2008

Přítomní členové rady: MVDr. Hlávka, p. Wurm, Ing. Dachsová, Mgr. Močárková, Mgr. Runkasová, Mgr. Baboráková, Mgr. Kulhavá, p. Stodůlka, pí. Kocková

Nepřítomni: 0

Hosté: Mgr. Dunajčíková

Program:

  1. Návrh a schválení rozpočtu hospodaření pro rok 2008
  2. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007
  3. Změny v Organizačním řádu školy

S návrhem rozpočtu pro rok 2008 byl každý člen rady seznámen (formou e-mailu). Ředitelka školy podala připomínku k rozpočtu a podala návrh o jeho navýšení. Ing. Dachsová seznámila zúčastněné s výsledkem jednání, a to že bude rozpočet navýšen v druhém pololetí roku 2008.

Dále bylo dohodnuto, že ušetřené peníze za teplo budou přesunuty do jiných položek.

K tomuto bodu jednání se také vyjádřil p. Wurm, který připomněl značné náklady z rozpočtu jdoucí na nákup nábytku na ZŠ. Získané investice z SFŽP budou použity na zateplení ZŠ Purkyňova.

Návrh rozpočtu na r. 2008 byl po diskusi jednomyslně schválen.

Ředitelka školy seznámila zúčastněné s výsledky hospodaření příspěvkové organizace. Výsledkem bylo, že za rok 2007 došlo k nárůstu nákladů na provoz zařízení, které byly způsobeny vyššími výdaji za teplo a energie (únik tepla - okna, špatné technické vybavení budov, špatná regulovatelnost tepla).

Přesto závěrečným výsledkem hospodaření je zisk 76 000 Kč.

Rada školy tímto bere na vědomí výsledky hospodaření za rok 2007.

Dalším bodem programu byl návrh na změny v Organizačním řádu školy, a to v oddíle I.A Práva a povinnosti žáků, strana 3, bod 14 - „Mobilní telefon má žák po dobu vyučování vypnutý“, nahradit větou - „Mobilní telefon má žák po dobu pobytu ve škole vypnutý“.

Dále pak v oddíle I.D Zákonní zástupci žáků, strana 6, bod f - „V případě náhlé nevolnosti žáka má škola dvě možnosti: předat žáka do péče zdravotnického zařízení nebo do péče zákonného zástupce“, přidat dodatek - „Zákonný zástupce je povinen si na vyzvání školy osobně dítě převzít do své péče“. Na základě následné diskuse, byl podán návrh přidat k bodu f citaci „…neprodleně převzít dítě…“.

Dále byly vzneseny připomínky k výše uvedeným změnám, zvláště pak k mobilním telefonům - zda-li se nejedná o omezování osobní svobody, jakým způsobem se bude sledovat, zda má žák opravdu mobilní telefon vypnutý, jak postihovat porušení těchto předpisů.

V následném hlasování byly změny přijaty 8 hlasy pro a 1 hlasem proti.

MVDr. Hlávka se zúčastnil několika jednání výchovných komisí. Seznámil členy rady se závěry z jednání o postupu řešení záškoláctví s Odborem sociálních věcí MěÚ Frýdlant. Řešení problémového chování žáků probíhá dle metodiky MŠMT a platné legislativy. Kompetence a vztahy mezi ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a oddělením sociálně-právní ochrany dětí a mládeže, odbor OSV, MěÚ Frýdlant byly vyjasněny.

Zapsala: Mgr. Hana Kulhavá
Ověřil: MVDr. Ladislav Hlávka, předseda

Frýdlant 9.4.2008

17.6.2008 14:31:29 | přečteno 1426x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load