ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 8. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dne 30 9. 2010

Zápis z 8. schůzky rady školy při ZŠ , ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 30.9. 2010

Přítomní členové : MVDr. Hlávka, Mgr. Močárková, Mgr. Kulhavá, Mgr. Runkasová, pí. Kocková, Bc. Kočovská, p. Stodůlka, pí. Richtermocová, pí. Polčáková

Hosté : Mgr. Dunajčíková , Ing. Ramzer - omluven

Program :

  1. Projednání a odsouhlasení výroční zprávy o činnosti ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant za školní rok 2009/2010
  2. Projednání a odsouhlasení úprav Školního vzdělávacího programu
  3. Projednání variant reorganizace základních škol

1. Projednání a odsouhlasení výroční zprávy o činnosti ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant za šk. rok 2009/2010

Výroční zpráva byla všem členům rady předána k nahlédnutí v elektronické podobě. Na jednání rady byl jeden výtisk k dispozici v tištěné podobě. Paní ředitelka uvedla komentářem výroční zprávu, vyzdvihla úspěchy školy zejména úspěchy ZUŠ. Veškeré dotazy a připomínky týkající se zviditelnění úspěchů školy, odkladů v 1. třídách a přípravné třídy byly paní ředitelkou vysvětleny a zodpovězeny.

Usnesení : Rada školy jednohlasně schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2009 - 2010.

2. Projednání a odsouhlasení úprav Školního vzdělávacího programu

Mgr. Runkasová členům školské rady předložila k projednání úpravy ŠVP. Úpravy se týkaly - charakteristiky školy a ŠVP, učebních plánů, učebních osnov a autoevaluace školy. Mgr. Kulhavá vysvětlila náplň nově zařazeného oddílu předmětu Pracovní činnosti, kterým je Finanční gramotnost.

Ke schválení byly předloženy kapitoly Hodnocení žáků.

Usnesení : Rada školy jednohlasně schvaluje úpravy Školního vzdělávacího programu.

3. Projednání variant reorganizace školy

Paní ředitelka předložila posouzení již navržené varianty s alternativní variantou ( 2 plně organizované školy - 1 plně organizovaná škola na budově Purkyňova a druhá plně organizovaná škola na budovách Husova a Bělíkova ) všem členům rady v elektronické podobě. Členové školské rady se k posouzení vyjádřili.

Usnesení : Rada školy se podílela na projednání záměru rozvoje školy, každý člen rady přednesl své stanovisko.

4 členové školské rady podpořili variantu (2 plně organizované školy - 1 plně organizovaná škola na budově Purkyňova a druhá plně organizovaná škola na budovách Husova a Bělíkova )

2 členové školské rady podpořili variantu ( 2. st. ZŠ Purkyňova , 1. st. ZŠ Bělíkova , 1. st. ZŠ Husova )

3 členové školské rady nepodpořili žádnou z předložených variant

Vyjádření Rady školy bude předáno k projednání Radě Města.

Další plánovaná schůzka proběhne v březnu r. 2011.

Zapsala : Bc. Kočovská Renata

Ověřila : Mgr. Kulhavá Hana, předsedkyně

Frýdlant, 5.10. 2010

7.10.2010 11:04:24 | přečteno 1289x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load