ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 6. schůzky Rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 29. srpna 2013

Přítomní členové : Mgr. Kulhavá Hana, Bc. Koutníková Jitka, Mgr. Runkasová Jana, p. Stodůlka Jiří, Mgr. Močárková Jana, MUDr. Pokorná Šárka,  Fiedlerová Michaela

Omluveni :  MVDr. Hlávka Ladislav, Bc. Kvapil Stanislav

Host : ředitelka školy Mgr. Dunajčíková Věra

Program :

1. Projednání a schválení návrhu úprav Školního řádu (ŠŘ)

2. Projednání nového Školního vzdělávacího programu (ŠVP)

3. Různé

1. Návrh úprav ŠŘ :

Paní ředitelka Dunajčíková předložila radě návrh úprav ŠŘ :

-  ŠŘ není nijak významně změněn.

-  je změněna část I.A odst. 11: k vypnutí mobilních telefonů je přidáno vypnutí jiných zařízení, která umožňují pořizovat audiozáznam, videozáznam a fotografie

-  je změněna část I.C odst. 1 omlouvání absencí :

Zákonný zástupce žáka omlouvá písemně, telefonicky nebo elektronicky prostřednictvím Škola on-line.

- bylo dále navrženo řešení problému s vysokým počtem omluvených hodin a docházkou:

Škola si může vyžádat prostřednictvím zákonných zástupců žáka při počtu omluvených hodin větším než 100 doložení absencí lékařským potvrzením. Při počtu omluvených hodin větším než 200 bude nutné přezkoušení a dodatečná klasifikace žáka.

- v hodinách TV bude nutná 70% aktivní přítomnost žáků. V opačném případě bude nutné přezkoušení z tohoto předmětu.

- je změněna část o ekologii :

Veškerý vyprodukovaný odpad si každý žák roztřídí do separovaných nádob k tomu účelu určených a již umístěných ve škole.

Rada jednohlasně schválila návrh změn ve ŠŘ, ŠŘ je platný od 2.9. 2013.

2. Návrh nového ŠVP :

Mgr. Runkasová seznámila s úpravami v novém ŠVP :

- od 7. ročníku bude povinný druhý cizí jazyk - Německý nebo Ruský jazyk

- v Anglickém jazyce upraveny výstupy podle nové verze RVP

- nové volitelné předměty pro 7. - 9. ročník

- do Matematiky v 5. r. přidán úvod do učiva Celých  čísel, desetinných čísel, zlomků

- do předmětů začleněny informace o chování za mimořádných situací (přírodní katastrofy,..)

- byla odstraněna kapitola Autoevaluace školy (dle nové verze RVP již ve školním vzdělávacím programu nemusí být)

- do předmětu Člověk ve společnosti byla přidána Etická výchova

  Rada projednala novou verzi ŠVP, která bude platná od 30. 8. 2013.

 

3. Různé :

Dotaz Mgr. Kulhavé na ředitelku školy na organizační změny ve škole.

p. ředitelka uvedla, že škola přijala speciálního pedagoga do nové 1. třídy pro děti se specifickými potřebami vzdělávání. Nová 1. třída bude umístěna na pracovišti ZŠ Husova.

Škola přijala kvalifikovaného pedagoga Aj.

Škola přijala kvalifikovaného pedagoga TV na 2. stupeň ZŠ.

Paní ředitelka dále uvedla, že bude zákonným zástupcům žáků předložen nový návrh programu Ovoce do škol. Program by se týkal žáků 1.-5. ročníků školy,  žák obdrží balíček ovoce a zeleniny jednou měsíčně. Byla navržena firma Fresh Fast Food s.r.o.,

Schválený dodavatel u Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Uskutečnění návrhu je vázáno souhlasem ze strany zákonných zástupců žáků.

Dotaz MUDr. Pokorné na stav tělocvičny v ZŠ v Bělíkově ulici.

p. ředitelka uvedla, že v současné době je provoz tělocvičny nadále rizikový, je nutná rekonstrukce tělocvičny. Při příznivém počasí se bude využívat nové hřiště za ZŠ T.G.M. a prostory na městském stadionu, v zimním období je alternativou Sokolovna a bruslení na městském stadionu.

Zapsala : Fiedlerová Michaela
Ověřila : Mgr. Kulhavá Hana, předsedkyně RŠ

16.9.2013 14:20:54 | přečteno 706x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load