ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 6. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 25.08.2016

Zápis z 6. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 25.08.2016

Přítomní členové: Mgr. Hana Kulhavá, Mgr. Jana Močárková, Bc. Jitka Koutníková, Mgr. Jana Runkasová, MVDr. Ladislav Hlávka, Ing. Jan Lachman, Ing. Petr Stodola, Bc. Stanislav Kvapil
Omluveni: Bc. Milan Šubrt
Hosté: Mgr. Věra Dunajčíková

Program : 

1. Projednání změny školního vzdělávacího programu (ŠVP) na školní rok 2016/2017
2. Schválení změny školního řádu
3. Různé

Předsedkyně rady Mgr. Hana Kulhavá zahájila schůzi a seznámila přítomné s programem jednání. Požádala paní ředitelku Mgr. Věru Dunajčíkovou, aby okomentovala změny školního řádu a seznámila členy s přípravou nového školního roku.

1. Školní řád změna

a. upřesnění citací a pojmů v oblasti docházky žáků do školy, v oblasti hodnocení žáků, klasifikace chování, v oblasti způsobu hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

b. Školská rada schvaluje změnu Školského řádu

pro: 8 proti: 0 zdržel: 0

2. Projednání změny školního vzdělávacího programu a. upřesnění a aktualizace školního vzdělávacího programu

b. Školská rada bere na vědomí změnu ve Školním vzdělávacím programu pro školní rok 2016/2017.

pro: 8 proti: 0 zdržel: 0

3. Různé:

● Hodnocení dětí → inkluze MVDr. Hlávka

○ odp. různé podle specifického vzdělávacího programu

● Požadavky na vzdělání asistenta Bc. Koutníková

○ odp. 250 hod speciální kurz

● Rekonstrukce sportovního hřiště nad ZŠ Purkyňova Ing. Lachman

○ odp. projekt vypracován; závislé na získání dotace

● Připravenost školy na nový školní rok 

○ odp. vše zajištěno OK

Mgr.Kulhavá: poděkovala členům za účast a ukončila jednání

Zapsal: Bc.Stanislav Kvapil
Ověřila: Mgr.Hana Kulhavá

3.10.2016 12:53:02 | přečteno 313x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load