ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 6. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant konané dne 14. června 2007

Přítomní členové rady školy : MVDr. Hlávka, Ing. Dachsová, p. Stodůlka, Mgr. Baboráková, Mgr. Močárková a Mgr. Buřitová

Nepřítomni : Ing. Lásková, Mgr. Kulhavá, Wurm

Hosté : Mgr. Dunajčíková

Program : vyjádření rady školy ke školskému vzdělávacímu programu

Dne 14.6.2007 v 15.00 hodin se uskutečnila schůzka rady školy, na které se členové rady školy vyjadřovali ke školskému vzdělávacímu programu (ŠVP), podle něhož se začnou vzdělávat žáci 1. a 6. ročníků ve školním roce 2007/2008. Diskutovalo se o tom, jaké změny tento ŠVP přinese. Narazilo se nedostatek finančních prostředků v základním školství, probíraly se možnosti vzdělávání dětí nadaných a dětí poruchových.

Dlouho se diskutovalo o palčivém problému dnešní doby - vzrůstajícím počtu dětí s problémovým chováním. V souvislosti s tím se mluvilo i o zvýšeném přílivu omamných látek do oblasti školství (informace prošly v tisku). Z tohoto důvodu členové rady školy souhlasili s návrhem, že bude písemně požádána Policie ČR o intenzivnější spolupráci se školou ve Frýdlantě. Konkrétně půjde o pravidelnou kontrolu známých míst, kde se žáci, zvláště v čase před vyučováním, scházejí a užívají zakázané látky, nejčastěji cigarety.

Dále se narazilo na velmi ožehavé téma. Rodiče, převážně romského původu, nedodržují pravidla daná školou (školní řád). Absenci svých dětí neomlouvají do 3 dnů, tak jak jsou povinni. Jejich mobilní telefony jsou nefunkční, učitel nemá možnost se s rodinou zkontaktovat a zjistit, co je s chybějícím žákem. Na omluvenkách, které jsou předkládány učitelům, jsou často uváděny nicneříkající rodinné důvody a různé zdravotní problémy, o kterých učitel právem pochybuje, když je „nemocné“ dítě viděno neustále venku. Opakují se případy, kdy rodiče romského původu ani neposkytnou dětem lékařské ošetření, které by doopravdy jejich děti potřebovaly. Ze všech těchto důvodů a mnoha dalších se proto členové rady školy shodli na tom, že je nutné písemně oslovit Radu města, požádat je o podporu v řešení těchto problémů s maximální spoluprací se sociálním odborem Městského úřadu ve Frýdlantě.

Závěrem této schůzky pan předseda MVDr. Hlávka vyjádřil ocenění náročné práce a poděkování všem učitelům, kteří se na sestavení školského vzdělávacího programu podíleli. Všichni přítomní členové rady školy vyjádřili svůj souhlas se zpracovaným školským vzdělávacím programem.

Zapsala : Mgr. Jana Buřitová
Ověřil : MVDr. Ladislav Hlávka

Frýdlant 21.6.2007

17.6.2008 14:28:26 | přečteno 1385x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load