ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 6. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dne 15. 4. 2010

Zápis z 6. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dne 15. 4. 2010

Přítomní členové rady školy (RŠ): Mgr. Kulhavá, Mgr. Močárková, Mgr. Runkasová, MVDr. Hlávka, p. Stodůlka, pí. Richtermocová, Bc.Kočovská, pí. Polčáková

Omluveni: pí. Kocková

Hosté: Mgr. Dunajčíková - ředitelka školy (ŘŠ), zástupci škol: Mgr. Leibl, PaedDr. Lindnerová, Mgr. Drechslerová

Program:

Průběžné projednání koncepce již navržené varianty ŘŠ v porovnání s alternativní variantou 2 plně organizované školy (1 plně organizovaná škola na budově Purkyňova a druhá plně organizovaná škola v budovách Husova a Bělíkova).

Rekapitulace:

- V souladu s ustanovením § 168 odst. 1 písmene e) zákona č. 317/2008 Sb., úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon - ŠZ), se školská rada podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. V souladu s ustanovením § 168 odst. 1 písmene h) ŠR podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. V souladu s ustanovením § 168 odst. 2 školského zákona, ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy…..

- Na základě výše uvedeného zákona a doporučení pracovní komise Rady města Frýdlant, která ve své průběžné zprávě konstatovala, cituji: „ŘŠ musí zahájit komunikaci s rodiči a zapojit se do přípravy jednotlivých variant - komise v materiálu doporučuje jednání na platformě RŠ. Její mandát (RŠ) je jasně definován, je zákonný, demokratický a poměrný“.

- Dále rada města vzala na vědomí obavy rodičů týkající se bezpečnosti dětí a shodla se na tom, že bude respektovat usnesení - rozhodnutí - Rady školy, ve které je rovnoprávné rozložení hlasů rodičů, školy a zřizovatele.

Z těchto důvodů se RŠ na své 5. schůzce, ze dne 30.3.2010 usnesla, že pro možnost posouzení a zahájení spolupráce vyplývající z výše uvedeného, požaduje po paní ŘŠ umožnit přístup k informacím (dle ŠZ) a předložit rozpracování variant v daných kritériích dle usn. RŠ,

bod 4) Obě varianty posoudit v kritériích:

- Aprobovanost učitelů
- Personální zajištění
- Ekonomika provozu
- Přestěhování ZUŠ a družiny
- Využití učebních pomůcek
- Využití učeben
- Možnost využití programu vzdělávání interaktivně
- Využití kapacity budov (nově příchozí žáci, úbytek žáků)

Toto posouzení předložit Radě školy do 31.5.2010.

Dále RŠ na své 5. schůzce, ze dne 30.3.2010 navrhla viz.: usn. bod 5) Rada školy navrhuje pro průběžné projednání koncepce pracovní schůzku na 15.4.2010 od 15 hod. v zasedací místnosti MěÚ Frýdlant.

Tedy jediným bodem programu bylo téma z minulé schůzky RŠ ze dne 30.3.2010 - seznámení se s podklady, které dle usn. bod. 3) měla paní ředitelka předložit RŠ.

Průběh schůzky:

Paní Mgr. Kulhavá zahájila diskuzi, avšak diskuze nesměřovala přímo k danému tématu. V diskuzi byla přítomnými vyjadřována nespokojenost ohledně podávání zkreslených informací v médiích o reorganizaci škol. Byly zde vznášeny dotazy na zástupce RŠ, kteří zastupují zřizovatele o motivech které je vedli k rozhodnutí (které jsou uvedeny v minulém zápise RŠ), např.: když příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele na rok 2010 je oproti minulému roku snížen o 10%. Byla zde vznášena pochybnost ze strany vedení školy, jaká část rodičů za jejich zástupci stojí apod.. Byla zde vyslovena shoda o nutnosti změny reorganizace škol. Na tato témata se zapojovali do diskuze postupně všichni přítomní.

Avšak jediným bodem programu bylo téma z minulé schůzky RŠ ze dne 30.3.2010 - seznámení se s podklady a tyto projednat. ŘŠ sdělila RŠ, že je pracovně vytížena a lhůtu do 31.5.2010 pro předložení vyhotoveného materiálu RŠ nelze splnit. Dále sdělila, že nerozumí kritériím uvedených v usn. pod bodem 4) a požaduje po RŠ upřesnění rozsahu daných témat, včetně rozpracování.

Rada školy na své 6. schůzce vydává toto usnesení:

Usnesení Rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

1) RŠ mění usnesení z minulé schůzky v bodě 4) - ruší termín (31.5.2010), ostatní zůstává v platnosti.
2) RŠ současně navrhuje termín do 15.9.2010 pro předložení koncepce RŠ ve variantách, které předloží ŘŠ v daném termínu.
3) RŠ navrhuje další schůzku na den 10.6.2010 (čtvrtek) v 16,00 hod.. Přizváni budou předsedové SRPDŠ z jednotlivých škol.

Zapsala: Zuzana Polčáková
Ověřil: Mgr. Hana Kulhavá, předsedkyně

Frýdlant, 20.4.2010

26.4.2010 8:16:39 | přečteno 1226x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load