ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 5. schůzky Rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 18. dubna 2013

Přítomni členové: Mgr. Močárková Jana, Mgr. Runkasová Jana, MUDr. Pokorná Šárka, Mgr. Kulhavá Hana, pí Fiedlerová Michaela, Bc. Koutníková Jitka, MVDr. Hlávka Ladislav, Bc. Kvapil Stanislav

Nepřítomen: p. Stodůlka Jiří

Host: ředitelka školy Mgr. Dunajčíková Věra

Program:

 1.) Návrh rozpočtu školy

2.) Nový školní rok - některé změny a vyhlídky

3.) Různé

ad 1) Návrh rozpočtu školy

 - paní ředitelka Dunajčíková předložila návrh rozpočtu školy, resp. rozložení příspěvku zřizovatele do jednotlivých položek. Návrh měli všichni členové rady k disp. již před schůzkou. Paní ředitelka návrh okomentovala: letos se jedná o tzv. vázaný rozpočet, lze vyčerpat jen 40% částky, další po schválení zřizovatelem. Z kapitoly údržba jde většina financí pouze na havárie (rozvody vody a elektřiny ve škollách).

Dr. Hlávka - upozornil na možnost zažádat za školu o navýšení prostředků u Města. Dále postrádal detailní výdajovou stránku rozpočtu nutnou k posouzení hospodaření školy. Paní ředitelka ji doplnila a je součástí přílohy tohoto zápisu.

Dr. Hlávka se dotazoval na příjmy z vedlejší činnosti. Pí ředitelka uvedla, že se jedná o cca 80.000,- Kč převážně z pronájmů prostor (tělocvičny), školné ze všech zařízení cca 1mil Kč. Peníze jsou použity na činnost školy - viz rozpis výdajů školy.

Dr. Pokorná - dotaz na vysoký poplatek za datové a telefonní služby a možnost úspory při spojení této služby s poskytovatelem Města. Paní ředitelka vysvětluje, že se jedná o smluvně vázanou službu (ještě 2 roky), která vzešla z výběrového řízení jako nejvýhodnější.

ad  Nový školní rok - některé změny a vyhlídky

 - paní ředitelka informovala o zvýšení počtu 1.tříd z tří na čtyři, na druhou stranu ubude jedna 6. třída - z pěti tříd budou čtyři. Vzhledem k nové legislativě bude nutné upravit školní výukový plán a školní řád. Úprava se nyní připravuje, rada ji bude projednávat na příští schůzce v srpnu 2013 (ze změn jde např. o zavedení povinného druhého světového jazyka do výuky 2. stupně). 

- na pravidelné poradě ředitelů ZUŠ byl zmíněn návrh ministerstva školství na snížení příspěvku pro ZUŠ 

ad  Různé

Více tazatelů na stav tělocvičny v budově Bělíkova: paní ředitelka odpověděla, že se v tělocvičně propadá strop, byl zde statik, provoz je rizikový, hledají se řešení.

Dr. Hlávka informoval o zřízení školské komise na Městě napříč politickým spektrem, která by měla za úkol zejména posuzovat technický stav budov školy a navrhovat řešení. Je hotov audit budov.

Další dotazy na ředitelku školy:

- jak dopadla akce Ovoce do škol - nebude se zahajovat, nebyl zájem ze strany rodičů

- plány s elektronickou komunikací mezi rodiči a školou - plánuje se zrušení stávajících papírových žákovských knížek, prospěch svých dětí mohou rodiče průběžně sledovat v elektronických knížkách, které jsou konkrétnější, u rodičů bez e-přístupu, kterých je však dle zjištění školy minimum, budou výsledky žáků individuálně projednávány s rodiči. Výjimkou budou žáčci v prvních a druhých třídách, kde se zvažuje používání papírových "notýsků" místo tradičních žákovských knížek. V současné době se ve škole dobudovává počítačová siť, učitelé již mají svoji školní internetovou adresu na svá jména.

Každý učitel bude mít tzv. konzultační hodiny (předpokládá se 1x týdně), kdy bude k zastižení a rodiče se na něj budou moci obracet s dotazy na prospěch svých dětí, či s jinými připomínkami.

- dotaz na zvýšení otevřenosti škole k rodičům, na zlepšení komunikace, možnost přihlášení se do "Rodiče vítáni" - paní ředitelka o projektu ví, zabývá se jím, již jej konzultovala se SRPŠ. Elektronická komunikace se jeví jako jedna z dobrých cest, jak komunikaci zlepšit.

Mgr. Kulhavá si posteskla nad nízkým zájmem veřejnosti o kurzy finanční gramotnosti, které v současné době probíhají. Škola v současné době má ambice (a granty) fungovat jako Centrum pro vzdělávání dospělých.

Pí Fiedlerová pochválila jménem rodičů školu za novou organizaci výuky plavání. Výuka probíhá dobře, děti jsou spokojeny, spolupráce s frýdlantským zařízením se velmi osvědčilo.

Zapsala:MUDr. Šárka Pokorná

Ověřila: Mgr. Hana Kulhavá, předsedkyně

Frýdlant: 24.4.2013

Příloha: návrh rozpočtu - příjmová i výdajová část

16.9.2013 14:16:26 | přečteno 663x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load