ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 5. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dne 30.3.2010

Zápis z 5. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dne 30. 3. 2010

Přítomní členové rady: MVDr. Hlávka, Mgr. Močárková, Mgr. Kulhavá, Mgr. Runkasová, pí. Kocková, Bc.Kočovská, p. Stodůlka, pí. Richtermocová, pí. Polčáková

Hosté: Mgr. Dunajčíková, Ing. Dachsová, Ing. Ramzer

Program:

1. Schválení rozpočtu ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant na r. 2010
2. Reorganizace základních škol

1. Schválení rozpočtu na rok 2010

Členové rady školy dostali k dispozici návrh rozpočtu na rok 2010. Ing. Dachsová vysvětlila, jak je příspěvek od zřizovatele příspěvkové organizaci navržen. Oznámila, že příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele na rok 2010 je oproti minulému roku snížen o 10% . Dále sdělila, že případná úspora na energiích z loňského roku se vyúčtovává a zpětně vrací do rozpočtu zřizovatele. Přeplatek může být poskytnut na jiné položky v rozpočtu . Výsledek hospodaření příspěvkové organizace v roce 2009 skončil ziskem 80 tis. Kč. Paní ředitelka hospodaří se svěřenými prostředky optimálně a vždy spolupracuje se zřizovatelem na tvorbě i změnách rozpočtu.

Paní ředitelka informovala o snížených přijatých finančních prostředcích na ONIV o 30% a dále o snížení finančních prostředků na vybavení. Krajský úřad Libereckého kraje (potažmo poskytovatel dotace MŠMT - kapitola školství) snížil mzdový rozpočet o 5 pracovníků. Z tohoto důvodu bude muset dojít v září 2010 ke snížení stavů nejspíše provozních zaměstnanců. Dále sdělila, že získala 2 dobré školníky, s jejichž pomocí si škola realizuje spoustu akcí ve vlastní režii (pokládky dlažby, opravy).

Pan starosta potvrdil snížení provozního příspěvku od zřizovatele pro školství a odůvodnil jej poklesem daňových příjmů Města Frýdlant. Dále informoval o velkých investicích do budov škol, které proběhly v minulých letech. Díky těmto investicím by mělo dojít ke snížení vynaložených energií na teplo. A tato úspora v rozpočtu by se pak dala použít na jiný potřebný výdaj města.

Usnesení: Rada školy projednala návrh rozpočtu na rok 2010 a jednohlasně jej schválila.

2. reorganizace škol

Paní Mgr. Kulhavá nejprve shrnula vše, co mělo být splněno k této otázce ze strany p. starosty a paní ředitelky. Odpovědi na otázky ze zápisu z 24.11.2009 jí pan starosta a paní ředitelka sdělili na schůzce, která se konala 18.1.2010. Do 10.1.2010 ze strany rodičů nepřišel paní ředitelce žádný podnět. Závěry byly zveřejněny na webu. Dále byla ustanovena pracovní komise, která se měla vyjádřit k otázce reorganizace škol. Dne 11.3.2010 komise předložila průběžnou zprávu, která byla poskytnuta všem členům Rady školy.

Pan starosta sdělil, že rada města, jejíž výstupy jsou neveřejné, projednala taktéž zprávu z pracovní komise a vzala ji na vědomí. Dále vzala na vědomí obavy rodičů týkající se bezpečnosti dětí a s shodla se na tom, že bude respektovat usnesení - rozhodnutí - Rady školy, ve které je rovnoprávné rozložení hlasů rodičů, školy a zřizovatele. Dále pan starosta připomněl, že zřizovatel nemůže rozhodnout o reorganizaci, toto je v plné kompetenci paní ředitelky. Žádá Radu školy, aby to projednala a vydala stanovisko. Oznámil, že na den 31.3.2010 je svolána tisková konference, kde se toto oficiální stanovisko oznámí. Informoval, že na jednáních pracovní komise byl přítomen spolu s paní ředitelkou, a objasnil kdo jakou část zprávy zpracoval. Financí se ujal Mgr. Jaroslav Poláček - ředitel ZŠ Komenského Hrádek nad Nisou, otázky týkající se šikany PhDr. Vladimír Píša - ředitel pedagogicko-psychologické poradny Liberec, srovnávací tabulku 3 variant reorganizace škol RNDr. Robert Gamba - ředitel Centra vzdělávání Libereckého kraje, vlastní zprávu zpracovala Mgr. Ing. Blanka Reindlová - ředitelka ZŠ Husova Liberec, Bc. Marina Černá - vedoucí oddělení školství a Odboru majetkoprávního MěÚ Frýdlant a ostatní členové komise.

Paní Mgr. Kulhavá zahájila diskuzi k tomuto tématu, ve které se postupně vyjádřili všichni členové Rady školy. V diskuzi zazněly např. tyto názory: odložit reorganizaci nejméně o 1 rok, dopracovat variantu paní ředitelky a k tomu zpracovat ještě jednu variantu k porovnání, obava ze šikany způsobená sjednocením druhého stupně do jedné budovy, bezpečnost dětí na frekventované křižovatce Fügnerova ul., zazněl souhlas s tím, že současný stav je neudržitelný a do budoucna bude muset k reorganizaci dojít, lepší výuka a vzdělanost dětí v důsledku reorganizace, zrušení škol z okolí - zda nebude nedostatek místa ve školách po změně, kam se přesune ZUŠ, obavy učitelů a rodičů.

Po dlouhé diskuzi a probrání všech pro a proti k otázce reorganizace škol se Rada školy v názoru sjednotila a vydala toto usneseni:

Usnesení Rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

1) Rada školy vzala na vědomí zprávu pracovní komise předloženou Radou města Frýdlant.

2) Rada školy nepodpořila navrženou koncepci organizační změny a z toho důvodu žádá paní ředitelku o odklad konečného řešení uspořádání školy na termín nejpozději do 1.9.2011.

3) Rada školy požaduje po paní ředitelce porovnání již navržené varianty s alternativní variantou: 2 plně organizované školy (1 plně organizovaná škola na budově Purkyňova a druhá plně organizovaná škola v budovách Husova a Bělíkova).

4) Obě dvě varianty posoudit v kritériích:

- Aprobovanost učitelů
- Personální zajištění
- Ekonomika provozu
- Přestěhování ZUŠ a družiny
- Využití učebních pomůcek
- Využití učeben
- Možnost využití programu vzdělávání interaktivně
- Využití kapacity budov (nově příchozí žáci, úbytek žáků)

Toto posouzení předložit Radě školy do 31.5.2010.

5) Rada školy navrhuje pro průběžné projednání koncepce pracovní schůzku na 15.4.2010 od 15 hod. v zasedací místnosti MěÚ Frýdlant.

6) Konečné stanovisko ke koncepci změny uspořádání školy sdělí Rada školy na svém zasedání v září 2010.

7) Rada školy doporučuje paní ředitelce zlepšit komunikaci při tvorbě koncepce reorganizace škol s Radou školy a ostatními partnery.

Zapsala: Věra Richtermocová
Ověřil: Mgr. Hana Kulhavá, předsedkyně

Frýdlant, 2.4.2010

9.4.2010 8:18:24 - aktualizováno 9.4.2010 8:56:52 | přečteno 1423x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load