ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 5. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dne 12. 4. 2007

Přítomní členové rady školy : Mgr. Buřitová, p. Wurm, MVDr. Hlávka, Ing. Lásková, Mgr. Baboráková, p. Stodůlka a Ing. Dachsová

Nepřítomní: Mgr. Močárková, Mgr. Kulhavá

Hosté: Mgr. Dunajčíková

Program: Projednání a schválení rozpočtu na r. 2007, projednání výsledků hospodaření organizace k 31.12.2006 a diskuze

Prvním a nejdůležitějším bodem programu byla diskuze a schválení rozpočtu na r. 2007. Členové rady školy dostali k dispozici návrh rozpočtu na r. 2007 a skutečné čerpání rozpočtu v r. 2006 z prostředků zřizovatele. Podklady byly dodány paní ředitelkou školy. Mezi nejvíce diskutovanými položkami byla spotřeba tepla, spotřeba el. energie , cestovné, vybavení škol novými lavicemi a židličkami. K tomuto tématu se diskutovalo o výběru firem vyrábějící školní zařízení, o cenách jednotlivých produktů. Paní ředitelka k tomuto zodpověděla, že bylo ze strany školy uskutečněno nabídkové řízení, škola se řídila cenou dodávky a pořídila levnější nábytek. V letošním roce se chystá škola vybavit novým nábytkem 4 třídy na ZŠ Bělíkově a ZŠ Purkyňově, 3 třídy v MŠ Bělíkově a MŠ Sídlištní a novými lehátky MŠ v Jiráskově ul. Opět nejvyšší položkou v rozpočtu je spotřebované teplo. Rada školy doporučuje zřizovateli znovu prodiskutovat možnosti snížení této položky u objektů napojených na centrální vytápění se společností Teplo, s.r.o. Naopak zateplení a samostatné topení v objektu ZŠ Purkyňova předpokládá snížení této položky. U položky spotřeba el. energie se očekává taktéž úspora.

Po diskuzi k jednotlivým položkám byl návrh rozpočtu zpracovaný organizací ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant jednohlasně přijat.

Na základě předložených podkladů o hospodaření organizace rada školy vzala na vědomí výsledky hospodaření za r. 2006. Výsledek hospodaření - zisk ve výši 179.574,78 Kč - projednala rada města na svém jednání dne 15. 3. 2007 a doporučila ziskem ve výši 98.444,67 Kč uhradit ztrátu z minulých let a 81.130,11 Kč převést do rezervního fondu.

Dále následoval diskuze členů rady školy, ve které se projednávala zejména témata týkající se provozu školy. Jednalo se o údržbě a provozu nového hřiště u ZŠ Purkyňova, o odstranění dětských hřišť (dřevěných sestav) u ZŠ Husova a ZŠ Bělíkova, o reklamaci oprav obou tělocvičen v již zmíněných školách. Dalším tématem byl nově vytvářený školský vzdělávací program, o kterém promluvila paní ředitelka i paní Mg. Buřitová jako hlavní koordinátora tohoto programu. Do 31. 5. 2007 bude tento program hotov a členové rady školy jej budou mít plně k dispozici. Začátkem měsíce června se rada školy sejde na další schůzce, kde bude tento návrh školského vzdělávacího programu projednán.

Členka rady školy - paní Ing. Lásková - informovala předsedu rady školy o plánovaném přestěhování a také o svém rozhodnutí se dále nesetrvávat v radě školy. Žádá o uvolnění z funkce členky rady školy.

Zapsala: Ing. Jana Dachsová
Ověřil: p. MVDr. Ladislav Hlávka, předseda

Frýdlant, 16. 4. 2007

26.4.2007 14:54:10 | přečteno 1708x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load