ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 4. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dne 24.11.2009

Zápis z 4. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dne 24.11.2009

Přítomní členové rady: MVDr. Hlávka, Mgr. Močárková, Mgr. Kulhavá, Mgr. Runkasová, pí. Polčáková, pí. Kočovská, pí Kocková, pí. Richtermocová

Nepřítomni: p. Stodůlka

Hosté: Mgr. Dunajčíková, Ing. Dachsová, Ing. Ramzer, Mgr. Švejdová,

Hosté - SRPDŠ pí. Kožlejová, pí. Nohejlová, pí. Horká, p. Donát

Hosté - zástupci škol: Mgr. Leibl, PaedDr.Lindnerová, Mgr. Drechslerová

Program:

1. Diskuse o návrhu organizačního členění výuky na ZŠ

1. Reorganizace základní školy

Paní předsedkyně Rady školy Mgr. Kulhavá zahájila jednání a předala slovo starostovi Města Frýdlant.

Ing. Ramzer - Děkuji, za možnost se tady sejít. Od rodičů žáků jsem dostal podnět vyvolat diskusi nad tématem změny organizace výuky na ZŠ Frýdlant. Rodiče se domnívají, že nemají dostatečný prostor a možnost se k záměru vedení školy vyjádřit. Na úvod chci uvést, že se jednání o organizační opatření, které je plně v kompetenci ředitelky školy a nepodléhá schválení zřizovatele. Vedení školy dlouhodobě komunikuje nutnou změnu organizace výuky v důsledku klesajícího počtu žáků a s tím navazujícími problémy jak kvalifikovaně zajistit výuku. Již 25. 10. 2007 předložila ředitelka pí Dunajčíková do rady školy materiál, který se zabýval návrhem změny organizace a zajištění výuky na základní škole. V té době rada školy žádnou variantu jednoznačně nepodpořila. V minulém týdnu paní ředitelka rozhodla, že záměr změny organizace výuky je nutný realizovat od 1.9. 2010. Vzhledem ke skutečnosti že ředitelka školy odpovídá za chod celé školy, musí komunikovat se zřizovatelem, rodiči žáků, žáky i se zaměstnanci.. Rodičům musí být podány informace o budoucnosti školy.

Zřizovatel zajišťuje v rámci školy technické zázemí, finance a kvalifikované vedení, v osobě paní ředitelky, která zvítězila ve výběrovém řízení. Město Frýdlant pracuje na tom, aby škola a její součásti měla pro svou práci co nejlepší, technické a ekonomické podmínky. Provozní rozpočet se, přes pokles počtu žáků zvyšoval, v posledních letech byly opraveny 2 školy a tělocvičny - výdaje Města Frýdlant byly do školství vysoké. Všichni musíme dnes hledat vnitřní rezervy. Ale chci zdůraznit, že projednávaný záměr organizační změny výuky není vyvolán ekonomickou efektivitou, nebo nutností šetřit.

Chtěl bych poděkovat paní ředitelce a jejímu týmu za získání dotace „Vyučujeme interaktivně“, což jsou interaktivní tabule a výpočetní technika pomůcky pro žáky 2. stupně. Udržitelnost projektu je 5 let a v podmínkách udržitelnosti projektu je jednou z podmínek, že musí zůstat na jednom místě. Jedním z argumentů organizační změny je tedy, mimo již uvedené, i realizace tohoto projektu.

Mgr. Dunajčíková - od roku 2003 nám klesl počet žáků z 1130 na 820. Máme k dispozici 6letý výhled, ve kterém stojí, že k zápisu by mělo ročně chodit 80-90 dětí. Již příští rok jich přijde jen 68. Stoupla nám kvalifikovanost učitelů, ale klesla nám aprobovanost. Díky této nové reorganizaci se udrží zaměstnanost učitelů. Učitelé dnes musí přebíhat z jedné školy na druhou, nemají svoje zázemí. Chybí nám moderní učební pomůcky, které bychom museli nakupovat 3x, na každou budovu zvlášť. Na pomůcky dostaneme z Krajského úřadu 0,5 mil. Kč. Vybavení jedné učebny stojí 0,5 - 1 mil. Kč. Učitelé byli seznámení s touto reorganizací, od září 2010 by tak měl být na Purkyňově škole 2. stupeň což je 16 tříd. 1. stupeň se rozdělí na ZŠ Husovu a ZŠ Bělíkovu. Jak, to ještě přesně není stanoveno. Kdyby došlo k přesunu ZUŠ, školní družiny a ředitelství do jiných budov snížily by se vysoké provozní náklady.

Ing. Ramzer - Zřizovatel nezajišťuje personální zajištění výuky, ta je v plné kompetenci ředitelky školy. Mzdy do škol pro pedagogické i nepedagogické pracovníky jdou přímo ze státního rozpočtu přes Krajský úřad Libereckého kraje. Město s nimi nedisponuje.

Aby nedošlo k omylu, rada města neschvalovala záměr organizační změny, ten vzala na vědomí jako již v minulosti, protože je plně v kompetenci ředitelky školy Rada schválila záměr integrace ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant se ZŠ praktickou a ZŠ speciální a doporučila jej zastupitelstvu k města ke schválení. Tato reorganizace škol se týká pouze základní školy, mateřských škol a DDM se to nedotkne.

MVDr. Hlávka - Tyto problémy nejsou nové, již se projednávaly na zasedáních rady škol. Hlavním důvodem reorganizace je ubývání počtu žáků a zajištění kvalifikovanosti a aprobovanosti učitelů.

Mgr. Kulhavá - Touto problematikou se zabýváme pokaždé na pedagogických radách. Na Radě školy jsme to opravdu probírali již 25.10.2007. Není to tedy nic nového, stále se o tom mluví a situace se musí nějak řešit. Musí se ale v připravované reorganizaci, vychytat chyby.

Mgr. Dunajčíková - Požádala jsem učitele, aby podali svoje připomínky a obavy. Přesun Husovy školy, který trval 3 měsíce se také zvládl. Pokud ale nebude spolupráce ze všech stran nelze zajistit bezproblémový přechod na nové podmínky ve školství. Je to především v zájmu dětí a učitelů.

pí. Polčáková - dotaz na Mgr. Dunajčíkovu - Bylo zváženo více možných variant reorganizace? Je nějaká písemná koncepce? Jak bude řešena případná šikana především u dětí 2. stupně?

Mgr. Dunajčíková - Můžu Vám propočty ukázat. Mám zpracovanou dokumentaci, ale ne žádný elaborát.

pí. Polčáková - Proč ale zrovna tato varianta? Je jedinou? Je nejlepší? Proč se takto rozhodlo?

Mgr. Leibl - Paní ředitelka svůj úkol splnila, informace byla ve zpravodaji, informovala na radách, pověřila své zástupce, aby informovali SRPDŠ, bylo to předneseno i na třídních schůzkách. Kdyby se školy nesloučily v roce 2003 v jednu organizaci, byly by tu už nejspíš jen 2 základní školy. Na Husově škole nemáme 9. třídu, bylo zde pouze 13 žáků, kteří přešli na Purkyňovu školu. Také se sloučila 3. třída. V Chrastavě učinili totéž, rodiče to již chválí, musí si jen zvyknou. Jezdíme i na jiné školy, máme poradenské pracoviště, snažíme se všemu předejít. Tímto bych chtěl paní ředitelce poděkovat za práci, kterou doposud odvedla.

MVDr. Hlávka - odešel

Ing. Ramzer - Navrhuji, abychom podchytili všechny otázky. Podle kompetencí si je rozdělili, zpracovali odpovědi a opět se sešli po novém roce a odpovědi a další případné připomínky projednali.

pí. Polčáková - Proč tato varianta, abych mohla informovat rodiče?

Mgr. Dunajčíková - Tato varianta je jediná efektivní.

pí. Kožlejová - přednesla dotazy rodičů - proč tato varianta

- bude zajištěn pro přesuny žáků školní autobus
- bude zajištěn dohled policie na přechodech
- připomněla problematiku odvádění mladších dětí staršími sourozenci
- vysoká koncentrace dětí na 2. stupni v jedné budově školy
- obavy ze šikany¨
- jak budou rodiče informování pokud budou třídní schůzky ve stejný termín na všech pracovištích

Rodiče by chtěli veřejné jednání.

Mgr. Kulhavá - Vždy, když bylo nějaké veřejné jednání, sešlo se málo rodičů.

Ing. Ramzer - Pokud budete chtít veřejné jednání, tak tam přijdu já, ale ničeho tam nedosáhneme. Navrhuji pracovat ve standardních strukturách - na úrovni SRPDŠ, Rady školy, jednání zastupitelstva a rady města. Toto sezení nepovažuji za poslední, na Vaše otázky chceme a musíme odpovědět.

Mgr. Leibl - odpověď na dotaz pí. Kožlejové - Svolal jsem rodiče ohledně stěhování ZŠ Husovy v době oprav a přišli pouze 4. Organizační zajištění školy je opravdu na rozhodnutí vedení školy a ne na rodičích.

p. Donát - Beseda s rodiči - bylo by dobré je informovat o výhodách tohoto řešení, my jako zástupci je informujeme, ale spíše by věřili paní ředitelce, kdyby je informovala. Rodiče se bojí bezpečnosti dětí při chození do školy, shlukování problémových dětí a aby nebyly třídní schůzky v jeden den pokud budou mít rodiče 2 děti a každé na jiné škole. Paní ředitelka by měla argumentovat úsporou financí a vše rodičům vysvětlit. Rodiče nebudou chápat, že pro učitele je náročné přebíhání z jedné školy na druhou, když jejich děti budou muset taky chodit delší vzdálenosti.

PaedDr. Lindnerová - Co se týče přebíhání učitelů, pro mě je důležitý spokojený učitel a to je začátek toho, že budou spokojeni i žáci. Dále je důležité zázemí a kvalitní pomůcky.

Odpověď na dotaz pí. Polčákové - My jsme mapovali ostatní školy. Varianta visela ve sborovnách od roku 2008. Dohodli jsme se na tomto uspořádání a chceme ho dokončit, toto je neudržitelný stav. Škola je služba pro rodiče a děti a my chceme učit kvalitně.

Mgr. Drechslerová - Na schůzce SRPDŠ jsme si snad vše vysvětlili. Vy jako rodiče musíte chtít, aby škola byla kvalitní. Školní autobus pro zajištění bezpečnosti dětí, je také řešení. Ohledně vybavenosti školy, bude jednodušší vybavovat jednu budovu a ne tři.

Ing. Ramzer - Chceme od školy informace, kvalitní a cílené informace. Každý má svůj úkol vymezen. Na veřejném jednání nic nevyřešíme, v rámci jednotlivých pracovišť to bylo na úrovni SRPDŠ podle mých informací rodičům oznámeno.

Jak jsem řekl v úvodu úkolem města je například pořízení a provozování školního autobusu, pokud zjistíme, že je to potřeba, nejen pro přepravu dětí do škol a třeba i na plavaní, soutěže, nebo jiné akce konané mimo Frýdlant. Tématem by mohly být například semafory na přechodech, policie v současné době některé přechody pro chodce hlídají, například u bývalé Tiby, nebo v Bělíkově ulici..

pí. Horká - MP tam vídáme jen občas

Ing. Ramzer - To je právě zadání pro samosprávu města Frýdlant a ne pro vedení školy

pí. Polčáková - Vznášíme tu dotazy a obavy rodičů.

Ing. Ramzer - Samozřejmě to chápu a respektuji, Vaše obavy jsou naprosto legitimní, vyplývají z určitých zkušeností i rizik, která přesuny dětí standardně mohou vyvolat. Jak jsem slíbil vedení školy a já se sejde se všemi členy SRPDŠ po novém roce a pak je možné i opakovaně, například ještě před jarními prázdninami a zde můžete vznést připomínky, pokud nějaké budete mít. Chceme od Vás získat i podněty týkající se například rozpočtu Města, aby bylo možné zajistit oprávněné požadavky rodičů i školy.

Mgr. Leibl - My reorganizaci školy připravujeme a Vy (rodiče) nám musíte dávat připomínky. Bylo by dobré udělat společnou schůzku a zde si říct názory. Třídní schůzky se už teď na každé škole konají v jiný termín a samozřejmě, že i nadále se budou konat na každé škole v jiný termín.

Mgr. Švejdová - navrhuji připravit kvalitní informační kampaň a zajistit mechanizmus jak sejmout obavy z rodičů a jak jim problémy vysvětlit.

pí. Polčáková - Proto chceme vidět koncepci zpracovanou na papíře a pokud by bylo možné, zvážit ještě variantu, kdy by se zachovaly na 2 školách 1-9 třídy a na 3. škole by byla družina a ředitelství. Jak to bude se slučováním tříd?

Mgr. Dunajčíková - Variant bylo několik. Do dvou budov se 36 tříd nevejde. Toto je jediná možná varianta.

Ing Ramzer - Dnešní zápis i zpráva budou umístěny na webu města Frýdlant. V prostředí internetových stránek může diskuse probíhat ve standardním prostředí v odkazu otázky a odpovědi. Neřízenou diskusi otevírat nebudeme.

Ing. Dachsová - Veškeré zápisy z jednání Rady školy jsou uloženy na webových stránkám Města Frýdlant.

Mgr. Leibl - Nejedná se o koncepci, ale o přemísťování. Jen na Purkyňovu školu se vejde druhý stupeň. Dotaz na pí. Polčákovou - Kterou školu navrhujete na zrušení?

pí. Polčáková - Ne zrušit - Např.: Bělíkova a Purkyňova škola by mohla být zachována, prvňáčci by třeba mohli být jen na Husově škole.

Ing. Ramzer - Z tohoto jednání bude učiněn zápis a tímto bych chtěl všem přítomným poděkovat a ukončuji jednání.

Otázky a podněty, na které je nutné reagovat a popř. odpovědět do příštího jednání rady školy, nejpozději však do 10. ledna 2010:

1. Bylo zváženo více možných variant záměru reorganizace? - Odp. Dunajčíková

2. Je nějaká písemná koncepce? - Odp. Dunajčíková

3. Jak bude řešena případná šikana především u dětí 2. stupně? - Odp. Dunajčíková

4. Je navržený záměr jediný? - Odp. Dunajčíková

5. Je na navržený záměr nejlepší, pokud ano? Proč se takto rozhodlo? - Odp. Dunajčíková

6. Bude zajištěn pro přesuny žáků školní autobus? - Odp. Ramzer

7. Bude zajištěn dohled policie na přechodech? - Odp. Ramzer

8. Problematika odvádění mladších dětí staršími sourozenci - nutno specifikovat požadavek od rodičů - odp. zástupci rodičů v radě škol

9. Jak budou rodiče informování pokud budou třídní schůzky ve stejný termín na všech pracovištích - Odp. Dunajčíková

10. Nutnost předložit záměr změny organizace v písemné podobě - Odp. Dunajčíková

11. Žádost o rozpracování varianty, kdy by se zachovaly na 2 školách (Purkyňova a TGM) 2-9 třída a na 3. škole (Husova) by byly 1.třídy, družina a ředitelství - Odp. Dunajčíková

12. Jak to bude se slučováním tříd? - Odp. Dunajčíková

13. Svolat další jednání na měsíc leden. - Odp. předsedkyně rady školy

14. Bude veřejné projednání záměru změny organizace výuky? - odp. Ramzer,popř. Dunajčíková

Zapsala: Věra Richtermocová
Ověřil: Mgr. Hana Kulhavá, předsedkyně

Frýdlant, 26.11.2009

7.12.2009 11:22:46 | přečteno 1653x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load