ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 3. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 27.08.2015

Přítomní členové: Mgr. Hana Kulhavá, Mgr. Jana Močárková,, Bc. Jitka Koutníková, Mgr. Jana Runkasová, MVDr. Ladislav Hlávka, Bc. Milan Šubrt, Ing. Jan Lachman,  Ing. Petr Stodola, Bc. Stanislav Kvapil

Omluveni: ŘŠ Mgr. Věra Dunajčíková

Hosté:

Program

1. Projednání změny školního vzdělávacího programu (ŠVP) na školní rok 2015/2016
2. Schválení změny školního řádu
3. Různé

Předsedkyně rady Mgr. Hana Kulhavá zahájila schůzi a seznámila přítomné s programem jednání.  Seznámila členy s přípravou nového školního roku.

1. Projednání změny školního vzdělávacího programu 

a. Výuka AJ v 2. třídách

i. V minulém školním roce zahájena výuku AJ v 1.třídách

ii. V novém školním roce bude výuka pokračovat  i v 2. třídách

iii. Pro tyto 2.třídy připraven nový tematický plán AJ

b. Školská rada bere na vědomí změnu ve Školním vzdělávacím programu pro školní rok 2015/2016 týkající se výuky AJ v 2.třídách

2. Školní řád - změna

a. Zapracování čl. I bodu 19. zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

i. V § 30 odst. 1 písm. a) se slova „s pedagogickými pracovníky“ nahrazují slovy „se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení“.

b. Školská rada schvaluje změnu Školského řádu

3. Různé:

Mgr. Hana Kulhavá

● Informovala a opětovném zahájení plaveckého kurzu v bazénu v Novém Městě pod Smrkem.

● Odpověděla členům školské rady na obecné otázky o chodu školy.

Mgr.Kulhavá: poděkovala členům za účast a ukončila jednání

Zapsal: Bc.Stanislav Kvapil
Ověřila:  Mgr.Hana Kulhavá

1.10.2015 8:53:31 | přečteno 358x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load