ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 2. schůzky RŠ 2006

6.4.2006

Zápis ze 2. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dne 6.4.2006

Přítomní členové rady školy : MVDr. Hlávka, Mgr. Močárková, Mgr. Buřitová, Mgr. Kulhavá, Ing. Lásková, Mgr. Baboráková, p. Stodůlka,p. Wurm a Ing. Dachsová

Nepřítomní: 0

Hosté: Mgr. Dunajčíková

Program: dle pozvánky

1. Rozpočet školy na r. 2006, příspěvek na provoz od zřizovatele na r. 2006

rozpočet školy rozčleněný do jednotlivých nákladových položek předložila pí. Dunajčíková, rozpočet byl porovnán se skutečností r. 2005. Rozpočet schválený zastupitelstvem Města Frýdlant ve výši 7.300 tis. Kč se jeví dle pí. ředitelky jako nedostatečný, značně napnutý. Celková částka není schopna zahrnout malování ve školách a školkách, nové vybavení tříd odpovídajícím nábytkem a opravy podlah v tělocvičnách při ZŠ Purkyňova a Bělíkova, částka v rozpočtu zřizovatele schválená na opravy zařízení nezahrnuje opravy podlah tělocvičen, dále diskutována otázka centrálního vytápění objektů škol - dle pí. ředitelky vysoká cena za 1 GJ tepla produkovaného spol. Teplo s.r.o., zřízení lokálních výtopen se jeví jako levnější (bez zohlednění PC kotelen)

rozpočet Města zahrnuje 2 položky ve vztahu k organizaci:

- dotace na provoz - výše 7.300 tis. Kč schválena Zastupitelstvem Města Frýdlant

- opravy školských zařízení - výše 1.500 tis. Kč - “ -

- (zahrnuje opravu pro ZŠ,ZUŠ a MŠ:MŠ Bělíkova-střecha, MŠ Sídlištní-parkety v herně,elektro závady,MŠ Jiráskova-oprava podlah, ZŠ Bělíkova oprava střechy přístavby, ZŠ Purkyňova-oplocení nového hřiště, doplnění sportoviště, dále opravy pro Speciální školy Frýdlant)

- energetický audit školských budov - výše 180 tis. Kč - “ -

řešení: 1. malování tříd, nové vybavení tříd a oprava podlah tělocvičen bude řešena mimo rámec schváleného rozpočtu, rozpočtovou změnou v rozpočtu zřizovatele, 2. o ceně tepla a jiných možných řešeních s cílem snížit režijní náklady za teplo bude diskutováno, na příští schůzku pozvat ředitele s.r.o. Teplo, prozatím nejsou dostatečné podklady pro rozhodnutí o změně vytápění budov škol

rozpočet ZŠ, ZUŠ a MŠ na r. 2006 byl jednohlasně schválen

2. Hospodaření školy za r. 2005, hospodářský výsledek k 31.12.2005

- výsledek hospodaření organizace byl projednán, celkovou ztrátu ve výši 95 027,58 Kč vysvětlila pí. ředitelka - vznik ke konci roku z důvodu legislativních změn ve výpočtu odvodu organizace za nezaměstnávání lidí se změněnou pracovní schopností

- řešení: v r. 2006 bude organizací kladen vyšší důraz na kontrolu tohoto ukazatele, celkovou ztrátu doporučuje zřizovatel vést jako nerozdělenou ztrátu z minulých let, k jejímu snížení využívat zdroje z budoucího zlepšeného výsledku hospodaření z vedlejší činnosti

3. Jednací řád

- p. předsedou byl předložen návrh jednacího řádu, se kterým všichni členové souhlasili
- jednací řád byl jednomyslně schválen

4. Různé

- informace o nové akci rekonstrukce pláště a oken budovy ZŠ Purkyňova - poskytnuta dotace z MF zřizovateli ve výši 15 mil. Kč, v květnu 2006 proběhne výběrové řízení na dodavatele této akce, akce proběhne v období 6-9/2006

- DDM - bude součástí organizace, probíhají dokončovací akce, školní klub je možno přestěhovat co nejdříve, jsou zde omezené zdroje ke krytí nákladů (mzdové prostředky pro zaměstnance určené pro DDM - mzdové prostředky hradí stát prostřednictvím KÚLK Liberec),

- ZUŠ - vysoká úspěšnost dětí v celostátních soutěžích, stálý úbytek dětí (což ovlivňuje úbytek mzdových prostředků na učitele ZUŠ od 1.9.2006, problémy s aprobovaností pedagogů - bude řešeno pí. ředitelkou,

- dotace a granty - organizací bylo zažádáno o granty v hodnotě 800 tis. Kč v oblasti prevence a o 600 tis. Kč v oblasti školství (KÚLK Liberec), prozatím nebylo rozhodnuto o jejich schválení,

- zápis dětí do škol a školek - dle zápisů do MŠ, které proběhly počátkem roku, hrozí nenaplněnost předškolních zařízení (nižší porodnost), u ZŠ stálá nenaplněnost tříd (nižší porodnost, přihlášky dětí na víceleté gymnázium),

- návrh spolupráce ZŠ, ZUŠ a MŠ a Gymnázia Frýdlant v pedagogické oblasti,

- nová anketa - Občanské sdružení Patrioti ZŠ Bělíkova, Frýdlant, zástupce p. J. Mráz - cílem je zjistit názor rodičů a žáků, jak jsou spokojeni s úrovní výuky, se sloučením škol do jednoho ekonomického subjektu, s úrovní pedagogického sboru - anketa nebude v ZŠ Bělíkova distribuována, v září 2005 již proběhla podobná akce na všech ZŠ - dotazník Mapa Školy,

- letošní lyžařský výcvik žáků 7. tříd - nespokojenost žáků i pedagogů s ubytováním, stravováním, cena se jeví jako neadekvátní poskytnutým službám, bude řešeno vedením organizace,

- při ZŠ Bělíkova v dubnu proběhne škola v přírodě,

- květen 2006 - sportovní akce pro žáky všech ZŠ - dořešit organizaci akce.

Zapsala: Ing. Jana Dachsová
Ověřil: MVDr. Ladislav Hlávka

Frýdlant, 6. 4. 2006

23.5.2006 9:36:28 | přečteno 2015x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load