ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 2. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Zápis z 2. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 26.4.2012 

Přítomní členové : Bc.Koutníková, MVDr.Hlávka, Mgr.Kulhavá, Bc. Kvapil, Mgr.Runkasová, p. Fiedlerová

Omluveni : MUDr. Pokorná, p. Stodůlka, Mgr. Močárková

Hosté : Mgr. Dunajčíková 


Program :

1. Vyúčtování hospodaření ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant za rok 2011

2. Projednávání návrhu rozpočtu na rok 2012

3. Schvalování návrhu rozpočtu na rok 2012

4. Různé

 

1.  Vyúčtování hospodaření za rok 2012

Paní ředitelka předložila radě vyúčtování hospodaření organizace za rok 2011, byla vyčíslena ztráta 3 tis. Kč 

2.  Projednávání návrhu rozpočtu organizace na rok 2012

Paní ředitelka předložila radě návrh rozpočtu na rok 2012 (viz příloha). Informovala o tom, že rezerva rozpočtu činí cca 1,5 mil. Kč  a její výše je závislá na pohybu cen energií. Dále také uvedla, že finanční výpomoc od zřizovatele činí 700 tis. Kč a byla schválena na zasedání MěÚ Frýdlant dne února 2012.

3.  Schvalování návrhu rozpočtu na rok 2012 

Rozpočet pro ZŠ, ZUŠ  a MŠ Frýdlant na rok 2012 byl jednohlasně členy rady schválen.

Usnesení : Rozpočet pro organizaci ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant byl radou školy schválen.

4.  Různé

Mgr. Dunajčíková informovala radu o úpravách v ŠVP a jejich projednání radou školy. Navrhla termín mimořádné schůzky rady, který bude ještě 
upřesněn  (2. polovina měsíce srpna 2012). Návrh úprav je potřeba projednat před začátkem školního roku 2012-2013.
Uvedla, že změny se budou týkat zejména volitelných předmětů, návrh těchto úprav vypracovává Mgr. Runkasová. Pan Kvapil vznesl dotaz na náklady na vytápění školních budov. Paní ředitelka předložila vyúčtování tohoto vytápění, uvedla, že v roce 2011 se uspořilo, a to zejména díky provedenému zateplení a výměny oken na ZŠ Husova. Dále poukázala na havarijní stav oken na ZŠ Bělíkova  a MŠ Sídlištní.
Paní Koutníková vznesla dotaz na individuální vzdělávání a integraci žáků s individuálními potřebami a jeho financování.
Paní ředitelka uvedla, že náklady spojené s individuálním vzděláváním a integrací těchto žáků jsou také hrazeny z mzdových fondů.
Poukázala dále na problém nutné úspory z již obdržených prostředků na mzdové náklady z MŠMT ve výši 2,15 %.
Pan Hlávka upozornil na potřebu šetření energiemi s tím, že uspořené prostředky se takto mohou použít na další náklady spojené s provozem organizace.
Pan Kvapil vznesl dotaz na nákup školních pomůcek na školní rok 2012-2013. Paní ředitelka oznámila, že na tento rok neobdržela dotace na nákup školních pomůcek a upozornila na větší finanční zátěž rodičů žáků, a to zejména žáků budoucích 1. tříd. Uvedla též, že budou snížené prostředky na financování asistentů učitelů. Byla projednána problematika hlídek policie u budov základních škol.

Zapsala : Fiedlerová M.
Ověřila  : Mgr. Kulhavá Hana, předsedkyně 

Příloha :  ikona souboruNávrh rozpočtu na rok 2012

10.5.2012 19:16:19 | přečteno 1087x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load