ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 2. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 19. 4. 2018

Přítomní členové: Mgr. Hana Kulhavá, Mgr. Jana Močárková, Mgr. Jana Runkasová, Bc. Jitka Koutníková, Regina Loudová, Ing. Petr Stodola, Bc. Milan Šubrt, Bc. Stanislav Kvapil

Omluveni: Ing. Jan Lachman
Hosté: Mgr. Věra Dunajčíková

Program:

1. Projednání provozního rozpočtu školy na r. 2018
2. Projednání doplnění ŠVP
3. Různé

1. Projednání rozpočtu školy na rok 2018

Paní Mgr. Hana Kulhavá přivítala přítomné členy, seznámila je s programem jednání a předala slovo paní ředitelce Mgr. Věře Dunajčíkové k vysvětlení jednotlivých položek rozpočtu.

Paní ředitelka Mgr. Věra Dunajčíková okomentovala jednotlivé položky rozpočtu a zodpověděla dotazy jednotlivých členů - mimo jiné:

  • PHM, nájemné-kino, servis kopírek, pojištění majetku a odpovědnosti

Po ukončení diskuze přijala školská rada toto usnesení:

Usnesení ŠR:

  • Školská rada po projednání bere na vědomí Rozpočet na r. 2018 - provozní dotace od zřizovatele.

· pro: 8 proti: 0 zdržel: 0  

· usnesení bylo přijato

2. Projednání doplnění školního vzdělávacího programu - info podala Mgr.Jana Runkasová 

· kapitola Povinný volitelný předmět 

i.  Od nového školního roku 2018-2019 bude do školního vzdělávacího programu vložen nový volitelný předmět „Výchova ke zdraví“

 

· Školská rada bere na vědomí doplnění Školního vzdělávacího programu pro školní rok 2018/2019 o nový povinně volitelný předmět „Výchova ke zdraví“ 

· pro: 8 proti: 0 zdržel: 0  

· usnesení bylo přijato

3. Různé: 

· Informace o probíhajícím konkurzu na ředitele/ředitelku školy

 Mgr.Kulhavá:poděkovala členům za účast a ukončila jednání 

Zapsal:Bc.Stanislav Kvapil 

Ověřila:Mgr.Hana Kulhavá 
11.5.2018 9:40:47 | přečteno 295x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load