ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 2. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 13.04.2015

Přítomní členové: Mgr. Hana Kulhavá, Mgr. Jana Močárková,, Bc. Jitka Koutníková, Bc. Milan Šubrt, Ing. Jan Lachman,  Ing. Petr Stodola, Bc. Stanislav Kvapil

Omluveni: Mgr. Jana Runkasová, MVDr. Ladislav Hlávka

Hosté: Mgr. Věra Dunajčíková

Program

1. Projednání rozpočtu školy na r.2015

2. Různé

1. Projednání rozpočtu školy na rok 2015

Paní Mgr. Hana Kulhavá přivítala přítomné členy, seznámila je s programem jednání a předala slovo paní ředitelce Mgr. Věře Dunajčíkové k vysvětlení rozpočtu.

Paní ředitelka Mgr. Věra Dunajčíková okomentovala jednotlivé položky rozpočtu a zodpověděla dotazy jednotlivých členů - mimo jiné:

A. Možnost z přebytku hospodaření hradit školu v přírodě

→ odpovězeno NE - není záruka další pravidelnosti

B. Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Bělíkova

→ investice Města Frýdlant, letos NE, řešeno náhradou - tělocvična ZŠ Husova, zimní a
fotbalový stadion, hřiště

C. Sauna ZŠ Bělíkova - možné provozování

→ dlouhodobě mimo provoz, technický stav - vysoké náklady - provoz NE

D. Bankovní poplatky oproti roku 2014

→ výrazná úspora - vyjednány lepší podmínky

E. Ostatní:

→ úspora za energie, plavání bazén Nové Město p/S (H.Antonie finanční nesoulad)

Po ukončení diskuze přijala školská rada toto usnesení:

Usnesení ŠR:

● Školská rada po projednání bere na vědomí schválený Rozpočet na r.2015 - provozní dotace od zřizovatele.

➢ pro: 7 proti: 0 zdržel: 0 

➢ usnesení bylo přijato

Závěrem paní Mgr. Hana Kulhavá poděkovala přítomným členům a hostům a ukončila jednání školské rady.

Další schůze ŠR se bude konat v posledním týdnu měsíce srpna 2015.

Zapsal: Bc. Stanislav Kvapil
Ověřila:  Mgr. Hana Kulhavá

13.5.2015 11:18:31 | přečteno 485x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load