ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 11. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dne 12.3.2009

Přítomní členové rady: MVDr. Hlávka, Mgr. Močárková, Mgr. Kulhavá, Mgr. Runkasová, pí. Kocková, pí. Kočovská, p. Stodůlka, pí. Kukalová

Nepřítomni: pí. Polčáková - omluvena

Hosté: Mgr. Dunajčíková, Ing. Dachsová, Ing. Ramzer

Program:

1. Zvolení předsedy Rady

Do funkce předsedkyně byla přítomnými členy navržena paní Mgr. Kulhavá. Byla zvolena 6 hlasy, Jeden se zdržel hlasování. Mgr. Kulhavá funkci přijala.Bývalý předseda p. MVDr. Hlávka jí předal veškerou dokumentaci.
V průběhu hlasování byla nepřítomna pí. Mgr. Močárková.

Usnesení: Předsedkyní rady školy byla zvolena pí. Mgr. Kulhavá.

2. Schválení rozpočtu na rok 2009

Členové rady školy dostali k dispozici návrh rozpočtu na rok 2009. Paní ředitelka vysvětlila, jak je rozpočet navržen. Informovala o stále rostoucích nákladech na energie.Dále informovala o předpokládaném poklesu nákladů na spotřebované teplo na ZŠ Purkyňově z důvodu její rekonstrukce a plánovaného zateplení. Dále hovořila o projektu na zateplení ZŠ Husovy, které bude hradit Město Frýdlant z kapitálového rozpočtu. MVDr. Hlávka jako člen Rady Města informoval o pokračující práci na akci rekonstrukce ZŠ Husova.

Paní ředitelka vysvětlila, jak bude výuka pokračovat v průběhu prací na ZŠ Husova a jaká jsou navržená opatření, aby nedošlo k narušení průběhu výuky žáků.

Usnesení: Rada školy projednala návrh rozpočtu na rok 2009.

3. Diskuze

Paní ředitelka informovala o snížení finančních prostředků poskytovaných z Ministerstva školství. Oznámila, že v rámci úsporných opatření se učitelé nebudou účastnit dalšího vzdělávání a školení a z takto ušetřených finančních prostředků budou hrazeny výdaje na učebnice a jiné školní pomůcky, na které se nedostává financí.

Dále upozornila na problém s financováním pracovní síly v DDM. Bylo opětovně žádáno na KÚLK o zvýšení rozpočtovaných finančních prostředků na úhradu mezd, ale bezvýsledně. Paní ředitelka oznámila, že zpracuje k tomuto problému materiál, který předloží starostovi Města Frýdlant.

Zapsala: Věra Kukalová
Ověřil: Mgr. Hana Kulhavá, předsedkyně

Frýdlant, 13.3.2009

19.3.2009 11:18:30 - aktualizováno 27.3.2009 8:34:56 | přečteno 1660x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load