ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 10. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dne 20. 10. 2011


Přítomní členové : MVDr. Hlávka, Mgr. Močárková, Mgr. Kulhavá, Mgr. Runkasová, pí. Kocková, Bc. Kočovská, pí. Richtermocová, pí. Polčáková
Nepřítomni : p. Stodůlka
Hosté : Mgr.Dunajčíková

Program :
1. Zpráva p. ředitelky o změnách pro nový školní rok a o probíhajících aktivitách
2. Projednání a odsouhlasení výroční zprávy o činnosti ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant za školní rok 2010/2011
3. Projednání  úprav Školního vzdělávacího programu 
4. Projednání úprav a schválení změn ve  Školním řádu
5. Zpráva o inspekční činnosti
6. Vyhlášení voleb do Rady školy

1. Zpráva p. ředitelky o změnách pro nový školní rok a o probíhajících projektech
Paní ředitelka informovala o novém uspořádání školy k 1.9. 2011. Dvě plně organizované školy na budově Purkyňova  a Husova, na budově Bělíkova pouze 1.stupeň. Až na náročné stěhování  začal nový školní rok bez problémů. Aktuální počet žáků je 794, ale žáci stále odcházejí. OP Husova má nového zástupce. Od 1.9. 2011 jsme na 10 měsíců pilotní školou pro postup při jednání s dětmi a rodiči ( tzv. smlouvy s rodiči) – zatím znamenají pro pedagogy sjednocení výchovných postupů. Projekt Peníze školám – šablony je zatím schválen, ale stále chybí finance.

2. Projednání a odsouhlasení výroční zprávy o činnosti ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlantza šk. rok 20010/2011
Výroční zpráva byla všem členům rady předána k nahlédnutí v elektronické podobě. Na jednání rady byl jeden výtisk k dispozici v tištěné podobě. Paní ředitelka poukázala na zvýšení aprobovanosti, na projekty školy, na nezájem rodičů o problému kyberšikana. Výroční zpráva by la ještě doplněna o zprávu metodických komisí a zprávu o hospodaření školy pro rok 2010. Na dotaz p. Hlávky o budoucím využití budov školy bylo řečeno, že vše záleží na financích. Do více početných 1. ročníků bylo možno využít práci asistenta.Organizace příštího roku zůstane stejná. Pro tento školní rok bylo navrženo hodně odkladů. Všechna doporučení rodičům ze strany MŠ jsou písemně podložena a rodiči podepsána.I nadále je možné využít možnosti vrácení žáka 1.třídy zpět do MŠ Problémem je logopedie, kterou využívá velmi malé procento rodičů.Veškeré dotazy a připomínky  byly paní ředitelkou vysvětleny a zodpovězeny.
Usnesení : Rada školy jednohlasně  schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010 – 2011 a zprávu o hospodaření školy pro rok 2010.

3. Projednání  úprav Školního vzdělávacího programu
Mgr. Runkasová členům školské rady předložila k projednání úpravy ŠVP. Úpravy se týkaly předmětů : Dějepis, Český jazyk, Informatika, Fyzika a Pracovní činnosti. Standardy pro 5. a 9. ročník jsou pro zjištění zdatnosti.. 5. ročník má již ucelené výstupy.

4. Projednání úprav a schválení změn ve Školním řádu
Paní ředitelka poukázala na projekt Minimalizace šikany, kterého se zúčastnilo 15 pedagogů, a doškolení pedagogů ostatních. Změna se týká bodu 9 kapitoly „Práva a povinnosti žáků“. Stávající znění je doplněn o text : ...v areálu školy je přísný zákaz všech činností, které jsou zdraví škodlivé…Další změna se týká kapitoly „Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před jevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.“
Pan Hlávka informoval o návrhu  ve změnách organizace Městské policie a možnosti využití pomoci  policie státní při řešení patologických jevů.
Usnesení : Rada školy souhlasí s navrhovanými změnami ve Školním řádu.

5. Zpráva o inspekční činnosti
Mgr. Kulhavá seznámila Radu školy s výsledky inspekce, která proběhla na pracovišti Bělíkova ve dnech 23. – 26.5. 2011. Daná inspekce byla zaměřena na činnost školy, organizaci, dodržování školského zákona, personální zajištění a jiné. Závěr inspekce – kladné  hodnocení.

6.Vyhlášení voleb do Rady školy
Paní ředitelka informovala o nových volbách do Rady školy. Rodiče byli informováni prostřednictvím letáků, které byly 17.10. předány dětem s krátkou zprávou do ŽK. Volby proběhnou na jednotlivých pracovištích v době konání třídních schůzek. Paní ředitelka oslovila i současné zástupce z řad učitelů. Od 1.1.2012 bude ustanovena nová Rada školy.
Paní ředitelka i paní předsedkyně poděkovaly za dosavadní činnost zástupcům Rady školy.

Zapsala : Mgr.Močárková Jana
Ověřila : Mgr. Kulhavá Hana, předsedkyně
Frýdlant : 27.10. 2011

7.11.2011 9:27:07 | přečteno 1110x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load