ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 1. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 26.02.2015

Přítomní členové: Mgr. Hana Kulhavá, Mgr. Jana Močárková, Mgr. Jana Runkasová, Bc. Jitka Koutníková, MVDr. Ladislav Hlávka, Bc. Milan Šubrt, Ing. Jan Lachman,  Ing. Petr Stodola, Bc. Stanislav Kvapil

Hosté: Mgr. Věra Dunajčíková

Program

1. Zvolení předsedy školské rady na nové funkční období

2. Různé

  • Paní ředitelka Mgr. Věra Dunajčíková přivítala členy nově zvolené školské rady a seznámila je se základními informacemi a pravomocemi.
  • Po krátkém představení jednotlivých členů pokračovalo jednání k hlavnímu bodu - volbě předsedy školské rady.

1. Volba předsedy školské rady na funkční období 2015-2017

Členové navrhli na předsedkyni školské rady paní Mgr. Hanu Kulhavou, která tuto nominaci přijala.

Školská rada přijala toto usnesení:

Školská rada volí za předsedkyni školské rady na funkční období 2015-2017 paní Mgr. Hanu Kulhavou.

  • pro: 8 proti: 0 zdržel: 1 
  • usnesení bylo přijato

2. Různé

  • Paní Mgr. Hana Kulhavá zhodnotila činnost školské rady za minulé období a seznámila přítomné s jednacím řádem. Školská rada se dohodla, že se bude scházet min. 2x ročně, a to zpravidla ve čtvrtek od 16,00 hod v budově ZŠ Purkyňova.
  • Paní ředitelka Mgr. Věra Dunajčíková informovala o chodu školy, problémech, současných projektech. Vyzdvihla pozitivní ohlas na projekt výuky AJ rodilými mluvčími. Informovala o zápisu do prvních tříd.
  • MVDr. Ladislav Hlávka požádal předložit s předstihem před konáním další školské rady podklady pro rozpočet s položkovým členěním.

Závěrem paní Mgr. Hana Kulhavá poděkovala přítomným členům a ukončila jednání školské rady.


Zapsal: Bc. Stanislav Kvapil
Ověřila:  Mgr. Hana Kulhavá

sk

10.3.2015 9:15:05 | přečteno 486x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load