ENDEFRRUPLNLSPIT

Zápis z 1. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant dne 1. 2. 2012

Zápis z 1. schůzky rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 1. 2. 2012

Přítomní členové: Bc. Koutníková, MUDr. Pokorná, p. Stodůlka, pí. Fiedlerová, Bc. Kvapil, Mgr. Močárková, Mgr. Kulhavá, Mgr. Runkasová

Omluveni: MVDr. Hlávka

Hosté: Mgr. Dunajčíková , Ing. Ramzer

Program:

  1. Přivítání a představení členů Rady školy paní Mgr. Dunajčíkovou
  2. Volba předsedy
  3. Různé

1. Přivítání a představení členů Rady školy paní Mgr. Dunajčíkovou

Paní ředitelka přivítala všechny členy rady a představila zvolené zástupce za učitele, rodiče i zřizovatele pro volební období 2012 -2014.

2. Volba předsedy Rady

Do funkce předsedkyně byla členy navržena paní Mgr. Kulhavá a následně byla jednohlasně členy rady zvolena. Mgr. Kulhavá funkci přijala.

Usnesení: Předsedkyní Rady školy byla zvolena pí. Mgr. Kulhavá.

3. Různé

Členové rady se dohodli na dalších termínech schůzek, a to na úterý od 16,30 hod. Příští schůzku bude Rada projednávat a schvalovat navržený rozpočet. Paní ředitelka informovala radu o změnách v normativech (již ne na žáka ale na třídu). Pro školu bude náročnější normativ splnit. Od dalšího školního roku do frýdlantské školy přecházejí žáci 2. stupně ze ZŠ Višňová. Dále paní ředitelka informovala o nově vzniklém SRPDŠ společné pro všechna pracoviště. Pan starosta seznámil členy s tím, že bude do konce března dokončena zpráva o investiční a provozní náročnosti všech budov školy. Dále také informoval, že školství ve Frýdlantu bude v následujícím období spravovat  OSPOD. Paní předsedkyně Mgr. Kulhavá upozornila na úpravu školského zákona, podle kterého RŠ může podat návrh na odvolání ředitele a vyhlášení konkurzu.  P. Kvapil vznesl dotaz na komunikaci mezi RŠ a RŠ a propojení SRPŠ s RŠ. Dále podal podnět dřívějšímu otvírání školy z důvodu velkých mrazů. Paní ředitelka poukázala na možnost využití školní družiny i ráno, pokud budou rodiče potřebovat. Této možnosti mohou využít všichni žáci 1. - 9. ročníku.  Paní Koutníková vznesla dotaz na inkluzi speciální školy a základní školy. Dle paní ředitelky je vše zatím v jednání. Pan Stodůlka poukázal na možnost použití grantů Libereckého kraje. Paní ředitelka  raději využívá evropské fondy, přislíbila však (i přes skepsi na úspěch) projekty na krajský úřad poslat.

Zapsala: Mgr. Močárková Jana

Ověřila: Mgr. Kulhavá Hana, předsedkyně

Frýdlant: 6. 2. 2012 

23.2.2012 8:45:51 | přečteno 1182x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load