ENDEFRRUPLNLSPIT

Vyhodnocení ankety - Pocit bezpečí ve městě Frýdlant 2007


znak mesto

znak mp

VYHODNOCENÍ ANKETY

Pocit bezpečí ve městě Frýdlant 2007

1. Frýdlantský zpravodaj a Schránka důvěry
2. Dotazování v ulicích
3. Webové stránky


Frýdlant září 2007

Zpracovala: kancelář úřadu, sekce prevence


policie

prevenceObsah:


 1. Úvodní slovo starosty

 2. Metodika a dotazník

 3. Výsledky obecně - otázky č. 1 - 3

 4. Vyhodnocení odpovědí - otázky č. 4 - 20

  1. Schránky důvěry, ulice

  2. Webové stránky

 5. Porovnání míst s kamerami a bez kamer

 6. Doušky

 7. Shrnutí a závěr

 8. Fotografie sledovaných míst

 9. TirážMěsto Frýdlant
nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 482 464 011, fax 00420 482 312 053


Frýdlant říjen 2007

Vážené dámy, vážení pánové,

předkládáme Vám vyhodnocené dotazníky na téma

POCIT BEZPEČÍ VE MĚSTĚ FRÝDLANT 2007


sesbírané od května do června roku 2007. Ankety se mohli zúčastnit lidé starší 15ti let žijící ve Frýdlantu. Dotazníky byly k dispozici ve Frýdlantském zpravodaji, na internetových stránkách www.mesto-frydlant.cz a také byli osloveni lidé na ulici.

Chtěli bychom poděkovat Vám i našim kolegům za vlídnou spolupráci, díky které jsme mohli co neobjektivně zjistit, jak se občané Frýdlantu cítí bezpečně ve svém městě.

Výsledky průzkumu použijeme k tomu, abychom hledali a nacházeli účinná opatření vedoucí ke zvýšenému pocitu bezpečí a abychom udělali startovní čáru před spuštěním moderního Městského kamerového dohlížecího systému Frýdlant. Tento projekt je podpořen významnou dotací z Ministerstva vnitra ČR z Programu prevence kriminality na místní úrovni a bude spuštěn v listopadu r. 2007.

Přejeme Vám v našem městě bezpečný a spokojený život.


Ing. Dan Ramzer
starosta


2. Jak vypadal dotazník a jaká byla metodika průzkumu a vyhodnocení

Dotazník byl ve Frýdlantě šířen několika způsoby, z nichž každý měl svá specifika.

Webové stránky Města Frýdlant navštěvuje určitá skupina lidí, která pro práci nebo volný čas naprosto samozřejmě využívá osobní počítač a internet. Z každého PC bylo možné dotazník vyplnit jen jednou, nedalo se v něm nic zpětně opravovat a nebylo možné dopisovat doušky. Nebylo už možné rozpoznat, jak byl který dotazník vyplňován. S výsledky na webu však není možné dál pracovat, různě kombinovat požadavky a vyhodnocovat postoje různých skupin osob. Počítač sám sečetl výsledky a spočítal procenta daných odpovědí.

Frýdlantský zpravodaj je měsíčně vycházející médium, které si oblíbila zase jiná skupina osob. Červnové číslo vyšlo v nákladu 800 ks. Dotazník byl zadán tiskárně a na volném listu A4 vložen do zpravodaje. Respondent mohl v klidu o dotazníku přemýšlet, probírat jej v rodině, připojit doušky - svoje postřehy, náměty, otázky. Tato skupina jsou většinou frýdlantští patrioti, kteří se o dění ve městě aktivně zajímají a snaží se účastnit kladných změn v jeho rozvoji. Dotazník byl sesbírán pomocí Schránky důvěry na nám. T. G. M. č. p. 99.

Dotazování v ulicích je považováno za nejúčinnější. Pokud je respondent „lapen“, dotazník se vyplní na místě, rychle, emotivně, bez možných spekulací,ale i bez možnosti dalšího písemného vyjádření. V jeden červnový den se podle plánu do ulic a na náměstí rozprchlo 20 dvojic studentů gymnázia ve dvou vlnách s 200 dotazníky a údaje sesbíralo. Studenti měli kromě pravidel ze záhlaví dotazníku zadáno, že respondenti musí být v pestré škále (mladí - staří, muži - ženy, bohatí - méně majetní,…)

Anketa proběhla v květnu až červnu 2007, jen na webových stránkách byla živá až do druhého týdne v září.
Zpracování výsledků se dělo do excelových tabulek připravených vedoucím strážníkem Městské policie Frýdlant, který podobné tabulky používá pro vedení svých statistik. Údaje do nich byly zanášeny jen v případě, že byla dodržena pravidla - pokud někdo zatrhl více možností, žádná z jeho odpovědí na danou otázku se ve statistice neobjevila. Ze statistiky byly k jednotlivým otázkám vytvářeny tabulky a grafy, které byly okomentovány. Také bylo sestaveno vyhodnocení podle specifických kritérií, např. jak se cítí za tmy bezpečně ve Frýdlantu ženy, …
Vše směřovalo k tomu, aby se zjistil momentální stav a aby se za tři až pět let po zavedení Městského kamerového dohlížecího systému Frýdlant anketa zopakovala a výsledky ukázaly vývoj, o kterém předpokládáme, že bude pozitivní. Anketa též odhalila „slabá“ místa, kterými by se Město mělo zabývat, a „silné“ stránky, aby mohlo též svou bezpečností politiku systémově koncipovat.

Dotazník vložený do Frýdlantského zpravodaje byl vytištěn ve frýdlantské tiskárně Pařík a měl následující podobu. Bylo tam i místo, kam se respondenti mohli volně vyjádřit. Jejich doušky jsou zapracovány do šesté kapitoly tohoto materiálu.

DOTAZNÍK - POCIT BEZPEČÍ VE MĚSTĚ FRÝDLANT

web, Frýdlantský zpravodaj, Schránky důvěry, dotazování v ulicích
květen - červen 2007, pro občany starší 15ti let žijící ve Frýdlantu

Zaškrtněte vždy jen jednu odpověď. Pokud chcete předat ještě další sdělení, napište je prosím na volné místo. Dotazník je přísně anonymní a slouží pro potřeby Města Frýdlant.

1. Jste: muž žena

2. Váš věk: pod 18 mezi 18 a 30 mezi 30 a 50 mezi 50 a důchodem jsem senior

3. Bydlíte: v centru mimo centrum na okraji města

4. Cítíte se ve městě bezpečně za denního světla? / ano, vždy / většinou ano / někdy ne / většinou ne / ne / nikdy /

5. Cítíte se ve městě bezpečně za tmy? - / ano, vždy / většinou ano / někdy ne / většinou ne / ne / nikdy /

6. Cítíte se bezpečně na náměstí T. G. Masaryka? - / ano, vždy / většinou ano / někdy ne / většinou ne / ne / nikdy /

7. Cítíte se bezpečně v prostoru mezi kinem a Besedou? - / ano, vždy / většinou ano / někdy ne / většinou ne / ne / nikdy /

8. Cítíte se bezpečně v parku v Mezibranské ulici? - / ano, vždy / většinou ano / někdy ne / většinou ne / ne / nikdy /

9. Cítíte se bezpečně v ul. ČSA? - / ano, vždy / většinou ano / někdy ne / většinou ne / ne / nikdy /

10. Cítíte se bezpečně na autobusovém nádraží? - / ano, vždy / většinou ano / někdy ne / většinou ne / ne / nikdy /

11. Cítíte se bezpečně na Hrnčířském náměstí? - / ano, vždy / většinou ano / někdy ne / většinou ne / ne / nikdy /

12. Cítíte se bezpečně v prostoru v sídlišti, mezi panelovými domy? - / ano, vždy / většinou ano / někdy ne / většinou ne / ne / nikdy /

13. Cítíte se bezpečně na centrálním parkovišti u pošty? - / ano, vždy / většinou ano / někdy ne / většinou ne / ne / nikdy /

14. Cítíte se bezpečně u prostoru u marketů Lidl a Penny? - / ano, vždy / většinou ano / někdy ne / většinou ne / ne / nikdy /

15. Cítíte se bezpečně v Husově ulici u pošty? - / ano, vždy / většinou ano / někdy ne / většinou ne / ne / nikdy /

16. Cítíte se bezpečně okolo kostela Nalezení Sv. Kříže a na lávce u kina? - / ano, vždy / většinou ano / někdy ne / většinou ne / ne / nikdy /

17. Cítíte se bezpečně v místech, která jsou sledována městským kamerovým dohlížecím systémem? - / ano, vždy / většinou ano / někdy ne / většinou ne / ne / nikdy /

18. Cítíte se bezpečně v místech, kde hlídkují strážníci nebo policisté? - / ano, vždy / většinou ano / někdy ne / většinou ne / ne / nikdy /

19. Které hlídky vídáte v ulicích města? - / žádné / strážníky MP / policisty ČR / obojí stejně / nevím

20. Jaká trestná činnost ve městě vám způsobuje největší obavy? - majetková / násilná / kapesní krádeže / podvody / vandalismus

Za vyplnění dotazníku velmi děkujeme. Přispěli jste k monitorování pocitu bezpečí obyvatel Frýdlantu a k přípravě opatření, která budou směřovat k jeho zlepšení.

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 30. června 2007 do Schránky důvěry na nám. T. G. M.
Mgr. Alena Švejdová, manager prevence kriminality, 482 464 066, 728 406 154


3. Výsledky průzkumu obecně

Zpět jsme získali celkem 378 vyplněných dotazníků, od 229 žen a 149 mužů. Dotazníky byly k vyplnění na internetu na adrese www.mesto-frydlant.cz, ve Frýdlantském zpravodaji a byli osloveni i lidé na ulici.

RESPONDENTI CELÉ AKCE PODLE POHLAVÍ

graf01

Ženy, které byly ochotny vyplnit dotazník na ulici, jsou ve věku jak ukazuje graf níže, který je rovnoměrně rozložený ve všech pěti skupinách, jak to bylo naplánováno.

U mužů nepatrně převyšuje skupina mezi 30 a 50 lety a naopak málo je seniorů. To vysvětluje možná to, že mužů v seniorském věku je prostě méně nebo už hůře komunikují či nemají o dění ve městě takový zájem. To jsou ovšem jen dohady.


graf02

graf03

Z těchto žen bydlí 24 v centru města, 41 mimo centrum města a 47 z nich bydlí na okraji města.
Mužů v centru bydlí 29, mimo centrum 18 a 35 z nich bydlí na okraji města.

Do Schránky důvěry na náměstí T. G. M. odevzdalo vyplněný dotazník 49 žen a 25 mužů.

Nejvíce žen je starších třiceti let a převažují seniorky. I mužů, kteří vyplňovali dotazník z Frýdlantského zpravodaje, je nejvíce v seniorském věku. Můžeme si to vysvětlit tím, že čtenáři Frýdlantského zpravodaje jsou starší lidé, patrioti, kteří jsou aktivní a všímaví k dění ve městě. To ovšem dokazují i jiné příspěvky do Schránky důvěry (projekt prevence kriminality od r. 2003), které jsou často od aktivních seniorů.

graf04

graf05


Dotazník do Schránky důvěry vyplnilo 15 žen, které bydlí v centru města, 20 žen bydlí mimo centrum a 9 jich žije na okraji města. Pouze 7 mužů bydlí v centru, 10 z nich bydlí mimo centrum a 8 na okraji města.

Prostřednictvím internetu vyplnilo dotazník 109 osob, z nichž je 67 žen a 42 mužů. Výsledky z internetu jsou zpracovány v kapitole č. 4b.4a. Výsledky ze Schránky důvěry a dotazníků sesbíraných přímo na ulici


Dohromady byly dány dotazníky ze Schránky důvěry a dotazníky vyplněné přímo na ulici. V této kapitole budou vyhodnocovány a komentovány jejich odpovědi na otázky č. 4 až 20, které už jsou velmi konkrétní a týkají se přímo pocitu bezpečí ve Frýdlantě.
Do Schránky důvěry a dotazováním na ulici jsme získali údaje od 107 mužů a 163 žen. V grafech jsou odpovědi mužů vyznačeny modře, odpovědi žen červeně. V první dvojici sloupců v každém následujícím grafu je počet mužů a žen, kteří odpověděli na danou otázku podle pravidel (občas zaškrtli více odpovědí, a pak jejich hlas byl neplatný), pokud je jejich počet odlišný od celkového počtu přijatých dotazníků.
Procentuální výpočet uváděný v komentáři byl proveden tak, že se sečetly výsledky z prvního a druhého sloupce (případně posledního a předposledního) a přičetla polovina ze sloupce prostředního. Jako základ byl zadán počet získaných dotazníků v dané otázce.


4. Cítíte se ve městě bezpečně za denního světla?

graf06
Za denního světla se ve městě Frýdlant cítí bezpečně naprostá většina respondentů (87 %).


5. Cítíte se ve městě bezpečně za tmy?

graf06

Za tmy se ve Frýdlantu cítí bezpečně 47 % respondentů. Za tmy ztrácí pocit bezpečí výrazně ženy (65 %), což není nic převratného. Ženy od pradávna mají být za tmy vždy doprovázeny gentlemany nebo se přemísťovat drožkou či taxislužbou.


6. Cítíte se bezpečně na náměstí T.G. Masaryka?

graf08
Z výsledků (82 %) je naprosto zřejmé, že náměstí T. G. M. je ve Frýdlantě vnímáno jako nejbezpečnější místo. Je to možná dané i umístěním služeben Policie ČR a městské policie v budově na náměstí a přítomností dvou dohlížecích kamer. Na náměstí T. G. M. je i jediná Schránka důvěry, kterou v rámci prevence kriminality ošetřuje Městská policie Frýdlant.


7. Cítíte se bezpečně v prostoru mezi kinem a Besedou?

graf09
Mezi kinem a restaurací Beseda se necítí bezpečně hlavně ženy (57 %). Celkově se zde necítí bezpečně 52 % dotázaných. Tato lokalita patří mezi ty s nejmenším pocitem bezpečí.

00001a


8. Cítíte se bezpečně v parku v Mezibranské ulici?

graf10

Park v Mezibranské ulici je vnímán jako nebezpečný většinou ženami (60 %). Muži se tu zrovna také necítí moc bezpečně (49 %), ale jejich odpovědi jsou více vyvážené. Možná je to dané tím, že tudy nechodí a ani tu nijak nepobývají, či se muži obecně méně bojí.

00002a


9. Cítíte se bezpečně v ul. ČSA?

graf11

Ulice ČSA je 83 % dotázaných vnímána jako bezpečná lokalita. Je to možná tím, že ulici ČSA sledují kamery. (Do grafiky se vloudila chyba, sloupec vyjadřující počet žen by měl být mnohem vyšší.)


10. Cítíte se bezpečně na autobusovém nádraží?

graf12


I lokalita autobusového nádraží je vnímána jako bezpečná. Pouze 29 % dotázaných se tu bezpečně necítí. Možná je to tím, že je tu velký pohyb osob a že zde sídlí instituce, která v případě potřeby může přivolat pomoc.

00003a11. Cítíte se bezpečně na Hrnčířském náměstí?

graf13

Hrnčířské náměstí je střeženo kamerovým systém a je možné, že toto vytvořilo přívětivý výsledek. Bezpečně se tu cítí 83 % dotázaných.


12. Cítíte se bezpečně v prostoru v sídlišti, mezi panelovými domy?

graf14


Přesto, že v sídlištích nejsou žádné kamery, lidé se tu cítí bezpečně (77 %). Je to možná tím, že vysoká hustota osídlení v těchto frýdlantských lokalitách vytváří dojem sounáležitosti a bezpečí, ale ještě ne lhostejné anonymity.

00004a


13. Cítíte se bezpečně na centrálním parkovišti u pošty?

graf15


Centrální parkoviště u pošty je střeženo dohlížecí kamerou. Pocit bezpečí frýdlantských obyvatel je zde vysoký (84 %).


14. Cítíte se bezpečně u prostoru u marketů Lidl a Penny?

graf16


Velmi hojně navštěvovaná místa jsou frýdlantské markety, které spolu sousedí přes komunikaci 1. třídy - ul. Fügnerovu. Lidé se tu cítí velmi bezpečně (90 %).


00005a15. Cítíte se bezpečně v Husově ulici u pošty?

graf17


Husova ulice u pošty je jednak velmi frekventovaná (sousedí s centrálním parkovištěm) a jednak je částečně střežena kamerovým systémem. Lidé se tu cítí velmi bezpečně (87 %).

16. Cítíte se bezpečně okolo kostela Nalezení Sv. Kříže a na lávce u kina?

graf18


Okolí kostela Nalezení Svatého Kříže a lávka přes řeku Smědou ústící ke kinu a k restauraci Beseda je obecně vnímáno jako nebezpečné místo - 85 % dotázaných se tu necítí bezpečně. Není zde kamera a pohyb osob směrem k nádraží, do restaurace a do kina

00006a
17. Cítíte se bezpečně v místech, která jsou sledována městským kamerovým dohlížecím systémem?

graf19

Je zřejmé, že existence kamerového systému pocit bezpečí zvyšuje. 82 % frýdlantských obyvatel se pod dohlížecími kamerami cítí bezpečně.


18. Cítíte se bezpečně v místech, kde hlídkují strážníci nebo policisté?

graf20


Také přítomnost hlídek strážníků nebo policistů pocit bezpečí zvyšuje. Ve Frýdlantě se pod dohledem Policie ČR nebo Městské policie Frýdlant cítí bezpečně 77 % dotázaných. Téměř 5 % obyvatel uvádí, že se pod dohledem uniforem necítí bezpečně. Proč asi?

00007a


19. Které hlídky vídáte v ulicích města?

graf21


Obyvatelé uvádějí, že nejvíce na ulicích vidí strážníky městské policie (49 %), policisty jen 6 %. Ale celkem 27 % dotázaných uvádí, že nevidí žádné z těchto uniformovaných složek strážců bezpečí a pořádku.


20. Jaká trestná činnost ve městě vám způsobuje největší obavy?

graf22


Nejvíce obav vzbuzuje vandalismus (44 %), násilná trestná činnost (29 %), kapesní krádeže (12 %) a majetkové delikty (8 %). Ženy se výrazně obávají násilné trestné činnosti (43 %), muži výrazně nejvíce vandalismu (57 %), což je pochopitelné. Ženy jsou v projevech násilí jako oběť velmi ohroženou skupinou. Muži se právem zlobí, když něco vybudují a někdo cizí a anonymní jim to jen tak poničí.

00008a

V této kapitole byly shrnuty výsledky dotazníkové akce do Schránky důvěry a údaje sesbírané na ulici. Spolu s výstupy z webových stránek Města Frýdlant tvoří jeden celek jako výchozí materiál pro analýzu pocitu bezpečí ve Frýdlantu v r. 2007, těsně před listopadovým spuštěním nového Městského kamerového systému Frýdlant 2007 (MKDS).4b. Výsledky zjištěné z webových stránek www.mesto-frydlant.cz

Vyhodnocení ankety na webu bylo velmi jednoduché - stačilo ji jen uzavřít a prohlédnout si výsledky, které „stroj“ sám spočítal. Pak nezbývalo nic jiného než jen připsat komentář.


1. Jste : muž 61% / žena 39%

2. Váš věk: pod 18 - 13% / mezi 18-30 38% / mezi 30-50 40% / mezi 50 a důchodem 6% / jsem senior 3%

3. Bydlíte: v centru 13% / mimo centrum 58% / na okraji města 29%

Kdo byl nejčastějším respondentem? Na webových stránkách nejčastěji odpovídali muži ve věku mezi 30 a 50 lety, kteří bydlí mimo centrum Frýdlantu.

4. Cítíte se ve městě bezpečně za denního světla? ano, vždy 13% / většinou ano 59% / někdy ne 22% / většinou ne 5% / ne, nikdy 1%

5. Cítíte se ve městě bezpečně za tmy? ano, vždy 2% / většinou ano 16% / někdy ne 44% / většinou ne 31% / ne, nikdy 6%

Jen velmi malé procento respondentů se ve Frýdlantě necítí bezpečně za denního světla, ale více než polovina se v různém stupni častosti necítí bezpečně za tmy. To může být dané např. nedokonalým pouličním osvětlením, značnou fantazií povzbuzovanou médii nebo je skutečně za tmy ve Frýdlantu dost nebezpečno, či to alespoň tak lidé (v našem případě téměř ze dvou třetin muži) vnímají.

6. Cítíte se bezpečně na náměstí T. G. M.? ano, vždy 11% / většinou ano 52% / někdy ne 28% / většinou ne 8% / ne, nikdy 1%

7. Cítíte se bezpečně v prostoru mezi kinem a Besedou? ano, vždy 3% / většinou ano 16% / někdy ne 35% / většinou ne 25% / ne, nikdy 22%

8. Cítíte se bezpečně v parku v Mezibranské ulici? ano, vždy 3% / většinou ano 13% / někdy ne 21% / většinou ne 17% / ne, nikdy 47%

Na náměstí T. G. Masaryka - což je hlavní frýdlantské náměstí - se cítí bezpečně naprostá většina respondentů, kdežto v prostoru o kousek dál - mezi kinem a restaurací Beseda nebo v parku v Mezibranské ulici je to obráceně. Park u řeky Smědé vychází jako místo s nejnižším stupněm pocitu bezpečí. Pokud Město bude každý rok zvažovat umístění nového kamerového bodu, pak otočná kamera u kina je prioritou pro rok 2008. Je samozřejmé, že umístění dohlížecích kamer nemůže být osamocené preventivní opatření.

9. Cítíte se bezpečně v ul. ČSA? ano, vždy 15% / většinou ano 28% / někdy ne 41% / většinou ne 14% / ne, nikdy 2%

10. Cítíte se bezpečně na autobusovém nádraží? ano, vždy 11% / většinou ano 47% / někdy ne 26% / většinou ne 13% / ne, nikdy 2%

11. Cítíte se bezpečně na Hrnčířském náměstí? ano, vždy 19% / většinou ano 48% / někdy ne 26% / většinou ne 6% / ne, nikdy 1%

Ulice ČSA, autobusové nádraží a Hrnčířské náměstí jsou z hlediska pocitu bezpečí velmi příznivě vyhlížející lokality. Je to možná dané i tím, že na Hrnčířské náměstí a do ulice ČSA, která směřje k autobusovému nádraží, jsou namířeny již nyní dvě kamery.

12. Cítíte se bezpečně v prostoru v sídlišti, mezi panelovými domy? ano, vždy 13% / většinou ano 60% / někdy ne 23% / většinou ne 4% / ne, nikdy 1%

13. Cítíte se bezpečně na centrálním parkovišti u pošty? ano, vždy 20% / většinou ano 57% / někdy ne 19% / většinou ne 3% / ne, nikdy 0%

14. Cítíte se bezpečně u prostoru u marketů Lidl a Penny? ano, vždy 29% / většinou ano 52% / někdy ne 17% / většinou ne 2% / ne, nikdy 0%

15. Cítíte se bezpečně v Husově ulici u pošty? ano, vždy 28% / většinou ano 38% / někdy ne 30% / většinou ne 1% / ne, nikdy 3%

Na sídlištích a u marketů Lidl a Penny se lidé cítí bezpečně, přestože tu žádné kamery nejsou. Je to zřejmě dané zvýšeným pohybem lidí, prostě tu nejste v prostoru sami. Centrální parkoviště u pošty a ulice Husova jsou v této době již střeženy kamerovým systémem, čímž si vysvětlujeme vysoké procento pocitu bezpečí. Parkoviště a ulice Husova patří hlavně za dne také mezi velmi frekventované lokality.

16. Cítíte se bezpečně okolo kostela Nalezení Sv. Kříže a na lávce u kina? ano, vždy 4% / většinou ano 13% / někdy ne 53% / většinou ne 8% / ne, nikdy 23%

Místo okolo kostela a lávka přes řeku Smědou je sousedním prostorem „rizikových“ lokalit u kina a v parku. Lidé se tu většinou necítí bezpečně.

17. Cítíte se bezpečně v místech, která jsou sledována městským kamerovým systémem? ano, vždy 13% / většinou ano 53% / někdy ne 20% / většinou ne 2% / ne, nikdy 13%

18. Cítíte se bezpečně v místech, kde hlídkují strážníci nebo policisté? ano, vždy 21% / většinou ano 42% / někdy ne 15% / většinou ne 2% / ne, nikdy 20%

19. Které hlídky vídáte v ulicích města? žádné 35% / strážníky MP 48% / policisty ČR 12% / obojí stejně 4% / nevím 1%

Dvě třetiny respondentů se cítí většinou bezpečně tam, kde jsou kamery a tam, kde hlídkují policisté. Pokud bychom chtěli vysledovat, které hlídky jsou na ulicích vídány nejčastěji, pak to jsou strážníci Městské policie Frýdlant. Ti v současné době slouží v pracovních dnech ve dvou směnách, vždy po jedné dvoučlenné hlídce. Mimořádně jsou povoláni v jiné dny nebo na noční služby.

20. Jaká trestná činnost ve městě Vám způsobuje největší obavy? majetková 17% / násilná 39% / kapesní krádeže 0% / podvody 2% / vandalismus 43%

Největší obavy u občanů vzbuzují vandalismus a násilná trestná činnost. Vypadá to tak, že lidé se opravdu nejvíce bojí násilí na (svých) věcech a na (svých) lidech. Je to pochopitelné, strachujeme se o svou rodinu a o svůj majetek, své soukromí. Lidé vyplňující dotazník na internetu se naopak vůbec nebojí kapesních krádeží a nebo podvodů.


5. Porovnání sledovaných míst, kde už jsou umístěny kamery a kde kamery nejsou


Kamerový dohlížecí systém zabírá téměř celé náměstí T. G. M, dále je v ul. ČSA, na Hrnčířském náměstí, na centrálním parkovišti u pošty a v Husově ulici. Naopak není v parku v Mezibranské ulici, v parčíku mezi lávkou u kina a kostelem, před kinem a restaurací Beseda, na parkovištích u Lidlu a u Penny marketu, ale ani na sídlištích nebo na autobusovém nádraží.

Graf, který byl sestaven z konkrétních výsledků dotazníkového průzkumu ve Frýdlantu, velmi jasně až čítankově ukazuje, že přítomnost kamerového systému kladně ovlivňuje pocit bezpečí obyvatel.

graf23

Od listopadu 2007 bude ve Frýdlantě zaveden nový kamerový dohlížecí systém s tím, že budou zachovány stávající kamerové body, které budou zdokonaleny, a přibude kamera na nádvoří radnice, kterou Město pořídilo mimo projekt s Ministerstvem vnitra ČR jako svou sedmou kameru (7. kamera v roce 2007). Bude 8. kamera v roce 2008? Dotazníková akce velmi jasně ukázala, kde by tato kamera měla být.

Odpovědi mužů v následujících grafech jsou modře, odpovědi žen červeně. Zdá se, že ženy více důvěřují kamerovému systému než muži, ale v procentuálním a ne kvantickém vyjádření to vychází velmi podobně (žen totiž hlasovalo o třetinu více).

graf246. DOUŠKY

Pro dotvoření celkového dojmu z dotazníkové akce a pro úplnost získaných údajů byly přepsány dodatky, poznámky, připomínky a podněty respondentů, které se našly na lístcích do Schránky důvěry. Souhrnně je nazýváme doušky. Některé doušky, které měly charakter dotazu či připomínky, jsou řešeny standardní cestou jako příspěvky do Schránky důvěry a Město na ně již odpovědělo ve Frýdlantském zpravodaji a na webových stránkách.

Účastníci ankety na zjištění pocitu bezpečí ve Frýdlantu na svůj lístek připsali:

 • Do některých prostorů chodí lidé, kteří tam vůbec nemají co dělat. Jako je např. ul. Míru, která má večerku a v hodinách 19-20h. do dvora chodí opilí lidé a řvou tam a vyhrožují. V ul. Míru jsou také těhotné a matky s miminkama, a tak prosím nějak zasáhněte. Okřiknutí už na ně neplatí. Postarejte se, aby po 10 hodině večerní byl v ulicích klid. Hlavně v parku a okolí kina by měli být kamery! Je tu i mnoho feťáků a mnoho pěstování trávy a kde se tito lidé nacházejí?! Interiér, park, občas autobusák! Město by tu mohlo udělat i něco pro děti! Např.: bazén, lunapark atd.! Dle mého názoru by se měla udělat po celém městě kamerová zařízení, město Frýdlant jistě nepatří mezi opravdu bezpečná a zabezpečená města. Hodně se tu i krade a to hlavně 4 lidé. Pan J. chodí s kamarádem ul. Míru a žena s mužem také z ul. Míru - špíny a hlavně cigáni. Bezpečnost města by se měla zvýšit.
 • Velice mě trápí nepořádek v ulicích. Když se kosí tráva, tak pracovníci u sečou trávu tak, že ¾ hodiny pracují a 2 hod. leží a odpočívají. Pohrabou trávu tak, že 1/3 trávy zůstane ležet na chodnících a před vchody do paneláku, takže si musíme uklidit, abychom neměli trávu až v kuchyni. (Není kontrola jejich práce)!!! Bylo by také potřeba alespoň 2x do roka uklidit parkoviště - za 30 let tu nikdo neuklidil jediný papírek. Když jsme byli mladí, tak jsme uklízeli sami, teď už síly nestačí a mladí nemají zájem. Také by bylo potřeba odpoledne kontrolovat uličky za Farmářskými potřebami (parkoviště v Husově ul.)

 • Vážený pane starosto, moc Vám fandím, cítím z Vás sílu pro naše město něco udělat. Problémy údržby silnic jsou a budou problémem věčným, vždy a všude. Ale jestli dokážete vybudovat koupaliště, vždyť postačí jako v Raspenavě, tak ukážete všem, že i mladý starosta dokáže udělat „velké dílo“ a budou si Vás všichni pamatovat, jak mládež, tak maminy i důchodci. Nenechte nás v horku dojíždět. JSTE NÁŠ FAVORIT, NEBOJTE SE ZÁVISTI! Krásně píšete do Frýdlantského zpravodaje. (PÚ)

 • Využívám možnosti se vyjádřit ve věci kontejneru na hlavním parkovišti u pošty. Ze soboty na neděli převrátili 1 kontejner, kdo jiný než mládež z Havaj baru. Proč jsou tyto kontejnery přímo u zdi naší garáže a nepořádek musím uklízet já? Nemohli by stát u bývalé banky? Nikdo se mě neptal a daly to k nám! Mé vyjádření snad nepotřebovali? Co dělá úklidová četa měst. úřadu? Myslím, že dle zákona si ASA měla požádat mě o souhlas o umístění oněch kontejnerů. Děkuji předem za kladné vyřízení této mé stížnosti.
  Kontejner s papírem se odváží 1x za 14 dní, tím se válí papír mimo neboť za týden je plný. Proč se neodváží za týden? To nikdo nechce pořádek ve městě?

 • Jako bývalý žák Masarykovy školy, navštěvoval jsem ji v době 1. republiky, mám tento dotaz:

  U Masarykovy školy v Bezručově ulici byl vydlážděn chodník, po nějaké opravě na komunikaci se ztratily dlažební kostky z chodníků a dnes hrozí zřícení stěny. Nevím, proč nebylo obnoveno vydláždění chodníku. Nyní je ohrožena bezpečnost chodců a zvláště dětí ze školy. Proč k této věci byl lhostejný bývalý pan ředitel Základní školy? Děkuji za vyjádření ve Frýdlantském zpravodaji.


 • Bezpečnost se vytrácí u vlakového nádraží. Objevuje se tu více vandalismu, vzrůstají krádeže. Ve večerních hodinách je okolo nádraží tma!
  Prosím o větší bezpečnost na křižovatce u zubárny a na všech přechodech na nábřeží. Děkuji.

 • Strážníci se vyhýbají místům s potenciálním výskytem konfliktu.
  Dále se rozhodně necítím bezpečně v okolí hotelu Garni. PČR by se měla v centru v nočních hodinách pohybovat více a hlavně pěšky.
  Důvěrou mne také nenaplňuje chování některých policistů, kteří dávají najevo své dobré vztahy s kriminálníky.
  Velkým problémem je také žebrání u Lidlu a Penny (feťáci).

 • Okolo kostela Nalezení Sv. Kříže je ošklivé místo pro zneužití jakékoli situace.

 • Vážený pane starosto, předem Vám velice gratuluji k postu nejvyššímu v našem městě. Moc Vám fandím a při této příležitosti Vás žádám a prosím o Váš trvající zájem o výstavbu koupaliště. Děkuji za vřelé příspěvky do Frýdl. zpravodaje.
  Žádné odpadkové koše na psí výkaly zde nejsou! Zdraví ČP

 • Nedodržování rychlosti (honička) osobních aut zejména v noci na křižovatce u marketů. Dále ve večerních hodinách mladík, který se prohání na motorce s nadměrným klukem u Marketů. A dále velký nepořádek a hluk na autobusové zastávce - zejména v noci. Těchto věcí si totiž nikdo nevšímá! Nikdo to nekontroluje!

 • Občas ať zajde MP do parku u Avanti - Husova ul.

 • U hospod stojí auta na chodnících, na trávě na sídlištích, na cestách v sídlištích tak, že se nedá projít natož projet, všude binec a nikomu to nevadí. Frýdlant není jenom náměstí.

 • Děkuji, že se MěÚ ve Frýdlantu začíná zajímat o tyto věci.

 • Dotazník jsem vyplnit se zřetelem na dopravně-bezpečnostní situaci. Nespokojen jsem s chováním hlavně motocyklistů v ulicích města, absencí jak policistů ČR tak strážníků MP v ulicích města a nerespektováním značení (dopravního) řidiči. Jsem řidič i chodec.

 • Předem mého anonymního dopisu bych chtěl se omluvit za nevhodné věty. Tak jak je toto město zanedbané. Tak ani nemá cenu ho ani řešit! Poněvadž, a jelikož víme všichni svý. P.S. Zkuste se všichni změnit! ABY BYLO LÉPE!

 • Ignorace dopravních předpisů a bezohledná riskantní jízda mladých, podporovaná nepřítomností Policie ČR na silnicích.

 • Mělo by se spíš něco vybudovat pro děti, aby se nenudily a využily co nejlépe svůj volný čas. Tak bychom se nestřetávali s něčí bezpečností, protože mladí lidé nevědí, co by. Proto jsou agresivní, berou drogy, kradou, ale jak si usteleš tak si i lehni.

 • Chtěl bych, abyste přestali sledovat špatně zaparkovaná auta a zaměřili se na prodej drog ve městě Frýdlant!!!

 • Musí mít bary nonstop? Nemusí, stačí do 1 hodiny po půlnoci. Zbytečně se pak vytloukají skla ve skřínkách u pošty!

 • Přednost na přechodech pro chodce je minimální s velkým rizikem zranění především díky řidičům z PLR, kterých je stále více. Mimo tuto anketu: co vadí, je provokativní zviditelňování stávajícího starosty Města Frýdlantu… A způsob dosazení do funkce. (ODS)

 • Policisté i strážníci zcela přehlíží parkování vozidel na chodníku a trávníku. Viz prostory na auta! Parkoviště je vzdálené 20 m.

 • Cikáni (čím dál víc, hrůza)

 • Celý Frýdlant je nebezpečný jen kvůli lidem romské národnosti.

 • Policii ČR již léta nezahlédnete. Strážnící MP jen fotí a pokutují řidiče.

 • V našem městě je obrovská svoboda, každý může beztrestně ničit společný majetek, v noci řvát, naše město patří mezi nejšpinavější město vůbec. Tlupy romské řvoucí mládeže na schodech radnice do noci - to je vrchol!!!

 • Ve městě je spousta narkomanů, zlodějů aut, pořádají se tu závody - občas jde slušným řidičům a chodcům o život!

 • MP nejde nikde vidět. Fotí pouze z dálky a posílají upomínky.

 • Nevím, kde jsou instalovány kamery.

 • Možná je nutné řešit i jiné opatření ohledně bezpečnosti občanů = překlady nemocných ze sanitního vozu do jiného v Albrechticích. Je to nevhodné, nehygienické a nebezpečné! Navíc si to jezdí natáčet cizinci jako kuriozitu.

 • Hlídky MP a policie prochází nebo projíždí své trasy ve stejných časech - to ví úplně všichni.

 • Strážníci MP by měli méně fotografovat a více se věnovat ostatní kontrole.

 • Bydlím u hospody na předměstí, je tam tma, i přes sliby pana starosty nic se nezlepšilo! Pan starosta jen slibuje a skutek utekl. Tam se obávám nejvíc!

 • Většinou se necítím bezpečně!!!

 • Chybí osvětlení parku u kina (nebezpečí násilí v nočních hodinách)

 • Nejbezpečněji se cítím se psem!!!

 • Na pěší zóně jezdí auta jenom třeba k bankomatu. Je to někdy jako závodní dráha.

 • Proč se něco nedělá s mladými cyklisty, kteří nenosí ochranné přilby a jezdí po chodnících?

Občané mají vesměs velmi jasnou představu, jak bezpečnost města zařídit - dohlížecí kamery, hlídkující strážníci a policisté, důsledné postihy narušitelů pořádku, volnočasové vyžití pro děti, eliminace výskytu „závadových skupin“ obyvatelstva, bdělé a aktivní Město, které se o nás postará,… Ono ale vše není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Není možné, aby každý kout měl svou kameru, každá hospoda svého policistu a každý přechod svého strážníka. Občan se celkem přirozeně vidí v zájmu Města jako priorita - můj zájem = zájem Města. Ale takto to není. Snažme se pohlížet na naše město jako na celek, nevyvyšujme své zájmy nad zájmy ostatních. A je jen dobře, že to už tak spousta lidí dělá.

A jako perličku na konec:

Je až úsměvné, jak lidi dráždí fotografující strážníci. Oni si ale nepořizují snímečky do svých alb jen tak pro nic zanic. Jejich dokumentace slouží mnohdy jako jediný, ale velmi přesvědčivý materiál. To byste nevěřili, jaké výmluvy si „hříšníci“ vymýšleli, když strážníci neměli ani foťáky a ani kamerový systém! Teď je to mnohem jednodušší. Nemračte se na strážníky s fotoaparátem! Vždyť zrovna vydělávají na nepořádných a neukázněných spoluobčanech nějakou korunku do městské pokladny a navíc. Třeba na vybudování nového přechodu pro chodce nebo na prolézačky pro děti či častější vyvážení kontejnerů na tříděný odpad. Jó, a že vy se chováte slušně a teď vás mrzí, že do pokladny Města Frýdlant nepřispějete? Však vy si cestu, jak být svému městu užiteční, najdete určitě jinde a sami!


7. Shrnutí a závěr


Vrátilo se celkem 378 vyplněných dotazníků, z nichž dvě třetiny vyplnily ženy. Jejich podrobnější analýza je v kapitolách 4a a 4b.

Na internetu se do průzkumu zapojilo 109 osob, více než polovina byly opět ženy. Na ulici bylo ochotno dotazník vyplnit 113 žen a 82 mužů, jejich věková hranice byla vyvážená. Do Schránky důvěry na náměstí T. G. M. odevzdalo anketní lístek 49 žen a 25 mužů.

Z dotazníkové akce vyplývá, že frýdlantští občané ve třech stupních kvality pocitu bezpečí (vždy, většinou, někdy ano - někdy ne) vypověděli, že: (seřazeno dle výsledků od míst s nejvyšším pocitem bezpečí po ta s nejnižším)

 • 85 % lidí se cítí bezpečně za denního světla
 • 43 % lidí se cítí bezpečně i za tmy
 • u marketů Lidl a Penny 89 %
 • na centrálním parkovišti u pošty 85 %
 • v Husově ul. u pošty 84 %
 • na Hrnčířském náměstí 81 %
 • na nám. T. G. M. má pocit bezpečí 80 % osob
 • na sídlištích mezi panelovými domy 80 %
 • v ul. ČSA 73 %
 • na autobusovém nádraží 71 %
 • mezi kinem a Besedou se cítí bezpečně 42 % dotázaných
 • v parku v Mezibranské ulici jen 35 %
 • okolo kostela Nalezení Sv. Kříže a na lávce přes řeku 29 %
 • 79 % lidí se cítí bezpečněji tam, kde jsou dohlížecí kamery
 • 73 % se cítí bezpečně tam, kde hlídkují strážníci nebo policisté
 • 48 % vidí v ulicí nejčastěji strážníky, 9 % policisty a 31 % uvádí, že nevidí žádné z nich
 • nejvíce obav vzbuzuje vandalismus 43 %, násilná 34 % , majetková trestná činnost a kapesní krádeže (celkem 24 %)

SWOT analýza pocitu bezpečí ve Frýdlantu

Slabé stránky:

 • nebezpečný se jeví prostor okolo kostela Nalezení Sv. Kříže, na lávce, v parku v Mezibranské ulici a mezi kinem a restaurací Beseda. Toto jsou všechno sousedící lokality

 • lidé velmi málo vidí v ulicích policisty PČR

 • respondenti se značně obávají vandalismu

 • ženy se cítí více ohrožené než muži

Silné stránky:

 • za světla se ve městě cítí bezpečně naprostá většina obyvatel

 • v centru města, u velkých obchodů a na sídlištích jsou dle průzkumu lokality s velmi vysokým pocitem bezpečí (71 až 89 %)

 • pravidelné pochůzky a zásahy strážníků městské policie

Příležitosti:

 • lidé chtějí dohlížecí kamery a hlídkující strážníky a policisty

 • na realizaci některých preventivních opatření je možné získat finanční prostředky i z jiných zdrojů než je jen městský rozpočet

 • šíření osvěty typu „Co dělat, když …“

Rizika:

 • nedostatek hlídek v ulicích kvůli jiné vytíženosti strážníků a policistů

 • nezájem zastupitelů Města Frýdlant o preventivní projekty, a tím nedostatek morální a finanční podpory


Výsledky průzkumu budou použity k hledání a nacházení účinných opatření vedoucích ke zvýšenému pocitu bezpečí. Dotazníková akce také odstartovala spuštění moderního Městského kamerového dohlížecího systému Frýdlant v listopadu 2007.

Ukázalo se naprosto jasně, že další kamerový bod by měl zabírat prostranství u kina a u restaurace Beseda, lávku a park v Mezibranské ulici a okolo kostela Nalezení Sv. Kříže. Pokud se Město rozhodne každý rok přidat jednu kameru, pak musí ve svém rozpočtu s touto investicí počítat.

Další už připravenou preventivní akcí je šíření osvětových skládaček na témata: Auto není trezor, Chraňte si svůj dům, svůj byt a Poraďte si s násilím, které vycházejí z frýdlantského prostředí, vznikly v široké spolupráci s Policií ČR a určitě pomohou občanům orientovat se v dané problematice. I tento projekt je podpořen z Ministerstva vnitra.

Děkujeme občanům i našim kolegům za vlídnou spolupráci, díky které jsme mohli co nejobjektivněji zjistit, jak se obyvatelé Frýdlantu cítí bezpečně ve svém městě.

00009a


MKDS Frýdlant patří do projektu PARTNERTSTVÍ FRÝDLANT 2007, což je součást Programu prevence kriminality na místní úrovni vyhlášeném a realizovaném odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Ministerstvo vnitra MKDS Frýdlant velmi významně finančně podpořilo.8. Fotodokumentace - sledované lokality


KOSTEL NALEZENÍ SV. KŘÍŽE A OKOLÍ


00010a00009a

00011a00012a

PROSTOR MEZI KINEM A BESEDOU

00013a00014a

00015a00016a

PARK V MEZIBRANSKÉ ULICI

00017a00018a

00019a00020a


PROSTOR U MARKETŮ LIDL A PENNY

00021a 00005a

CENTRÁLNÍ PARKOVIŠTĚ U POŠTY

00023a 00024a


HRNČÍŘSKÉ NÁMĚSTÍ

00025a00026a


AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

00003a

Fotodokumentace byla převzata z archivu Městské policie Frýdlant.9. Tiráž:


Vyhodnocení ankety: POCIT BEZPEČÍ VE MĚSTĚ FRÝDLANT 2007Zadání: Město Frýdlant


Vyhotovení:

kancelář úřadu MěÚ Frýdlant, sekce prevence
Irena Myšková, praktikantka, (zpracování údajů)
Žaneta Pešková, praktikantka, (úprava a formátování)
Mgr. Alena Švejdová, manager prevence kriminality, tel. 482 464 066, 728 406 154, (komentáře, celkové vedení a dokončení projektu)

Spolupráce:
Gymnázium Frýdlant (sběr dotazníků)
Městská policie Frýdlant (sběr, vyhodnocení a fotodokumentace)

Tisk dotazníků: Tiskárna Pařík

Počet výtisků tohoto materiálu:

7 kusů (2x kancelář úřadu, starosta, MP Frýdlant, Policie ČR, POSEC, městská knihovna)

Umístění: webové stránky www.mesto-frydlant.cz


Frýdlant říjen 2007


prevence

Městský kamerový dohlížecí systém Frýdlant patří do projektu PARTNERTSTVÍ FRÝDLANT 2007, což je součást Programu prevence kriminality na místní úrovni vyhlášeném a realizovaném odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.
Ministerstvo vnitra ČR tento projekt velmi významně finančně podpořilo.

ikona souboruStáhnout ve formátu PDF

31.10.2007 14:03:27 | přečteno 4142x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load