ENDEFRRUPLNLSPIT

Preventivní okénko Policie ČR: Domácí násilí - vysvětlení pojmů

V poslední době se často v médiích objevuje a uvádí výraz „domácí násilí“ Nechtěl bych touto cestou rozebírat všechny zákonné předpisy, vyhlášky, interní akty řízení, atd., ale chtěl bych vysvětlit a charakterizovat alespoň několik základních pojmů:

1) domácím násilím je jednání, které má charakteristické znaky:

a) opakovanost - jde o jednání, které má svůj vývoj a dochází opakovaně k jeho projevům,

často i po velice dlouho dobu, domácím násilím není ojedinělý a jednorázový incident, byť se závažnými následky

b) postupný nárůst intenzity - domácí násilí začíná zpravidla psychickým násilím a zpravidla se přidává násilí fyzické, útoky jsou zpočátku vedeny proti lidské důstojnosti, posléze proti zdraví a mohou vyústit v útoky proti životu

c) jasné role - k násilí dochází mezi blízkými osobami, kde lze diferencovat roli násilné a ohrožené osoby, jejich vzájemné postavení je nerovné a role se v průběhu incidentů nemění

d) páchání násilí v soukromí - k násilí dochází zpravidla beze svědků, nejčastěji v soukromí společného obydlí, ale i na jiných místech, např. chata, hotel, apod., jednotlivé útoky se však mohou vyskytnout i na veřejnosti

Poznámka: Pro naplnění znaků domácího násilí musí být splněny všechny body (a-d).

2) násilnou osobou se rozumí osoba, která ohrožuje ohroženou osobu na životě, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti a žije s ohroženou osobou ve společném obydlí, a je či byla spolu s ohroženou osobou v intimním, rodinném či jiném obdobném vztahu, a lze důvodně předpokládat, že se tato osoba bude dopouštět i nadále domácího násilí vůči ohrožené osobě

3) ohroženou osobou se rozumí osoba, proti které směřuje domácí násilí ze strany násilné osoby

4) společným obydlím se rozumí byt nebo dům, který násilná a ohrožená osoba obývají společně, přičemž se vyžaduje jen faktický stav společného bydlení, nikoliv vedení společné domácnosti

5) vykázáním se rozumí zásah do vztahu mezi násilnou a ohroženou osobou v podobě rozhodnutí policisty o tom, že násilná osoba musí na dobu 10 dnů opustit společné obydlí a jeho bezprostřední okolí, je přípustné pouze tehdy, je-li to nezbytné k ochraně života, zdraví, práv a svobod ohrožené osoby, a je přípustné i proti její vůli, při vykázání je upřednostněno právo na ochranu života, zdraví a lidské důstojnosti před právem vlastnickým (užívacím) a právem na nedotknutelnosti obydlí

6) vykázanou osobou se rozumí násilná osoba, vůči které bylo rozhodnuto o vykázání nebo o zákazu vstupu do společného obydlí

Úkolem Policie ČR je nejen vyšetřování trestného činu či přestupku, ale i ochrana ohrožené osoby. Pozornost policisty v případech domácího násilí musí být přednostně zaměřena na pomoc ohrožené osobě a zastavení dalšího násilí.

Od počátku roku nebylo dosud žádné jednání na Frýdlantském výběžku kvalifikováno jako „domácí násilí“, většinou se jedná o útoky, které jsou nárazové. Z tohoto důvodu jsou tyto případy řešeny jako přestupky proti občanskému soužití, kdy po jejich zadokumentování jsou následně předávány k projednání na Městský úřad Frýdlant.

Frýdlant 13/03/07

npor. Bc. Josef Košek,
vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR Frýdlant, tel. 482 312 106

13.3.2007 9:39:44 | přečteno 2969x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load