ENDEFRRUPLNLSPIT

Prevence kriminality

2015 10 22 MKDS cedule a nalepky (2)

Manažerem prevence kriminality města Frýdlant je od 1. října 2023 Bc. Petr Šantavý, velitel Městské policie Frýdlant, tel. 606 728 095, e-mail: petr.santavy@mu-frydlant.cz

frydlant znak 2007 malypolicie

MVCR

Manažer prevence kriminality koordinuje prevenci ve městě Frýdlant, spolupracuje s předmětnými institucemi a s ostatními městy a obcemi Frýdlantského výběžku na programech prevence kriminality, je kontaktní osobou pro krajského manažera prevence kriminality na Krajském úřadu Libereckého kraje.

Manažer prevence kriminality z pověření Rady města Frýdlant svolává pracovní skupiny nad řešením konkrétních úkolů prevence a ve spolupráci s nimi vypracovává žádosti o finanční podporu Programu prevence kriminality ve městě Frýdlant např. k odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Podrobné informace o celorepublikovém systému prevence kriminality najdete na www.mvcr.cz

Významnými projekty Programu prevence kriminality města Frýdlant jsou Schránka důvěry (od r. 2003), Program na zabezpečení budov na Frýdlantsku (od r. 2003) a Městský kamerový dohlížecí systém (od r. 2005).

Umístění bodů Městského kamerového dohlížecího systému ve Frýdlantě (MKDS) je vyznačeno na veřejném prostranství cedulkami. MKDS je prioritně obsluhován z dispečinku Obvodního oddělení Policie ČR ve Frýdlantě, Úzká 1259 on-line 24 hodin denně. Druhé dohledové pracoviště je ve služebně městské policie na nám. T. G. M. 99. Od 1. ledna 2022 má Frýdlant opět svou městskou policii. Pokračuje se v přípravě nastolení její plné funkčnosti, která se očekává v průběhu roku 2022.

V r. 2020-21 mělo Město Frýdlant v rámci MKDS dvacet tři kamer.

Dalšími projekty je např. KADDEMF (Kouření, alkohol a drogy a děti a mládež ve Frýdlantě) od r. 2004, druhé kolo r. 2008, třetí kolo r. 2013společné besedy Policie ČR a oddělení sociálně právní ochrany na školách a společné kontroly Městské policie Liberec (na základě veřejnoprávní smlouvy působí ve Frýdlantě od 2. dubna 2012), která má svou sekci i na webu města, Policie ČR a obecního živnostenského úřadu v hernách a dalších provozovnách (restaurace, bary).

Město si dělá průzkum pocitu bezpečí (velký byl v r. 2007 a r. 2014), příležitostně se dotazuje občanů např. na webových stránkách v Anketě, kde získává průběžné informace. Pro informování občanů je využíván místní měsíčník Frýdlantský zpravodaj, nástěnka u pošty a místní rozhlas.

Součástí i východiskem preventivních aktivit je dotazník o pocitu bezpečí ve městě Frýdlant, který je určen pro občany starší 15 let a žijící ve Frýdlantu. Dotazník byl k dispozici k vyplnění na těchto webových stránkách v sekci Ankety/kvízy. Jeho výsledky byly okomentovány a zveřejněny a jsou podkladem pro návrhy dalších preventivních i represivních opatření. Další velký průzkum pocitu bezpečí se konal v říjnu a listopadu 2014.

ikona souboruKoncepce prevence kriminality Města Frýdlant 2016-2020 byla projednána a doporučena ke schválení ZM dne 15. února 2016 usn. RM č. 787/2016 a ZM ji schválilo usn. ZM č. 191/2016 dne 24. února 2016.
ZM usn. 381-1/2021 ze dne 9. června 2021 prodloužilo do r. 2024 platnost ikona souboruKoncepce prevence kriminality města Frýdlant 2016-2020-2024.
Koncepce na léta 2016-2020-2024 má tři přílohy: ikona souboruVikona souboruyhodnoceni Akčního plánu 2021-22, Rozmístění kamerových bodů a ikona souboruAkční plán 2023.


Co se aktuálně chystá?

Na r. 2023 je jako hlavní úkol naplánována modernizace Městského kamerového dohlížecího systému. 

Realizuje se nový projekt: Asistent prevence kriminality (od června 2023 nastoupí čtyři asistenti prevence kriminality).

2015 10 22 MKDS cedule a nalepky (3), obrázek se otevře v novém okně


Z historie: 

K 1. říjnu 2023 byl usn. Rady města Frýdlant č. 694/2023 jmenován do funkce manažera prevence kriminality Bc. Petr Šantavý, velitel Městské policie Frýdlant.

Ve středu 26. dubna 2023 Zastupitelstvo města Frýdlant usn. č. 46/2023 vzalo na vědomí vyhodnocení ikona souboruAkčního plánu za r. 2021-22 a schválilo ikona souboruAkční plán na r. 2023.

Ve středu 9. června 2021 Zastupitelstvo města Frýdlant usn. č. 381-1/2021 prodloužilo platnost ikona souboruKoncepce prevence kriminality města Frýdlant (KPK) do r. 2024 a usn. č. 381-2/2021 vzalo na vědomí vyhodnocení ikona souboruAkčního plánu KPK za r. 2020 a schválilo ikona souboruAkční plán KPK na r. 2021.

Na základě vyhodnoceného ikona souboruAkčního plánu na r. 2019 se připravil r. 2020. Rada města na svém zasedání 04/02/2020 ikona souboruAkční plán na r. 2020 usn. č. 238/2019 schválila a to včetně nového projektu ke zvýšení bezpečnosti ve veřejných budovách ve vlastnictví Města Frýdlant. 

V r. 2019 byl úspěšně realizován projekt podpořený dotací z Ministerstva vnitra ČR - odbor prevence kriminality: Frýdlant - rozšíření MKDS - 4 kamery.

Na základě vyhodnoceného ikona souboruAkčního plánu na rok 2018 se připravil r. ikona souboru2019. Připravily se žádosti do dotačních řízení Ministerstva vnitra ČR na realizaci projektů prevence kriminality na místní úrovni v r. 2019. Rada města Frýdlant ze svého zasedání v pondělí 4. února 2019 vydala usn. č. 239/2019, kde potvrzuje ve funkci manažera prevence kriminality Mgr. Alenu Švejdovou a souhlasí se žádostmi o dotace (350 tis. Kč a 200 tis. Kč) k MV ČR. Žádosti byly 13. února 2019 odeslány k registraci.

Ve středu 12. září 2018 z rozhodnutí Rady města Frýdlant přibyl nový kamerový bod .

V roce 2018 Město Frýdlant opět požádalo Ministerstvo vnitra ČR o dotaci na prevenci kriminality. Tentokrát se jednalo o dva projekty: Frýdlant - zefektivnění a rozšíření MKDS - 4 kamery a Frýdlant - oplocení, které k realizaci potřebují bez mála 1,6 milionu korun (max. 550 tis. Kč by pak tvořila dotace). Bohužel kvůli chybě manažera prevence kriminality (nedodržení termínu v dodání výkazu vypořádání se se státním rozpočtem v projektu za r. 2017) nemohl být ani jeden z těchto projektů na r. 2018 ministerstvem podpořen. Jejich realizace se tedy odkládá na r. 2019 nebo v jednodušší formě bude muset být financována pouze z rozpočtu Města, o čemž rozhodne rada města.

V roce 2017 Město Frýdlant zaregistrovalo projekt: Frýdlant - modernizace, zefektivnění a rozšíření MKDS - 1 bod.

V květnu 2016 požádalo Město Frýdlant o registraci akce: Frýdlant – rozšíření MKDS – 2 body. Díky dotaci 335 878 Kč z Ministerstva vnitra ČR do městského kamerového dohlížecího systému v listopadu 2016 přibyly dva nové body. Celková výše financování projektu dosáhla částky 844 755,45 Kč.

V roce  2015 Město Frýdlant znovu požádalo MV ČR o finanční podporu pořízení jednoho bodu MKDS . Tentokrát bez problémů uspělo a zrealizovalo projekt v celkové výši 430 428,46  Kč, na který získalo třistapadesátitisícovou  dotaci. Pořízení dvou dalších bodů Město hradilo ze svého rozpočtu. 
Dvě kamery (otočná a statická) se využijí i při monitorování dopravní situace a dokonce i při povodňovém ohrožení od řeky Smědé. Všechny čtyři nové kamery na třech kamerových bodech jsou v provozu od poloviny listopadu 2015.
Na území města jsou rozmístěny informační cedule a nálepky, které upozorňují na existenci MKDS.

Na podzim r. 2014 Město Frýdlant samo zafinancovalo propojení pracovišť Policie ČR a městské policie. Od té doby je MKDS sledován on-line 24 hodin denně dispečerem obvodního oddělení PČR. Oprávnění strážníci městské policie mohou samozřejmě se systémem pracovat také. Zároveň proběhla velká dotazníková akce na pocit bezpečí.

V roce 2013 město Frýdlant žádalo o Ministerstvo vnitra ČR - odbor prevenci kriminality o dotaci na pořízení jednoho bodu Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS). Přesto, že byla žádost v pořádku a dobře zpracovaná, nebyla podpořena. MKDS nebyl sledován on-line 24 hodin denně, což bylo významnou podmínkou pro přidělení dotace. 

V roce 2008 byly realizovány čtyři projekty prevence kriminality, na které byla získána dotace z Ministerstva vnitra ČR, odboru prevence kriminality: otočná kameraosvětlení parku na nábřeží, čtyři stojany na kola a informační tiskovina (Chraňte si své kolo). Kamera byla spuštěna na konci září. Náklady na její pořízení byly 369 tis. Kč, tři čtvrtiny zaplatilo ministerstvo.

V roce 2007 Město Frýdlant uspělo se žádosti o státní účelovou dotaci u odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na modernizaci a digitalizaci stávajícího Městského kamerového dohlížecího systému a na informační tiskoviny pro občany (Auto není trezor, Chraňte si svůj dům, byt a Poraďte si s násilím). Celkové náklady na projekty činily 1 milión Kč, Město se podílelo minimálně 10 %.

(aš)


Chcete-li mít přehled o aktuálních událostech např. z oblasti dopravní bezpečnosti, kriminality, pátrání po osobách, čtěte Zpravodajství Policie ČR z Libereckého kraje.

Zabezpečte se, mějte bezpečný domov

prokople dvere 1

Pokud se chcete komplexně seznámit s tématikou zabezpečení budov před vloupáním a krádežemi, tak vhodnou příležitostí je 23. září 2021 odborný seminář v Praze. Dozvíte se například, že na zabezpečení domova je nejlepší pamatovat už při jeho stavbě. Pozvánku na bezplatný seminář najdete ikona souboruzde. (aš)
Foto: archiv MP LBC

8.9.2021 12:51:58 | přečteno 658x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Dejte si pozor na podvodníky! Vykrádají bankovní účty!

Policie ČR, střecha vozu, autor: PČR

Policie ČR varuje širokou veřejnost před podvodným jednáním pachatelů trestné činnosti, kteří zcizují finanční prostředky z bankovních účtů osob. (PČR)

22.6.2021 8:35:30 | přečteno 1450x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Evropský den proti vloupání 2021 je letos ve středu 16. června

policie

V rámci Evropského dne proti vloupání do obydlí (https://eucpn.org/focus-day), který letos připadá na středu 16. června, je dobré si připomenout základní pravidla zabezpečení objektů, a to z těchto důvodů:

11.6.2021 12:26:55 | přečteno 1198x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Anketa na pocit bezpečí ve Frýdlantu 2021

vuz MP na namesti  maly orez

Kvůli plánování aktivit v oblasti prevence kriminality si Město Frýdlant potřebuje zjistit, zda se obyvatelé a návštěvníci Frýdlantu ve městě cítí bezpečně. V lednu 2021 proto vyhlašuje Anketu na pocit bezpečí ve Frýdlantu.

21.1.2021 13:04:29 - aktualizováno 21.1.2021 13:07:47 | přečteno 1611x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Ministerstvo vnitra poskytuje v oblasti prevence kriminality spoustu informací

prevence

Ano, je tomu tak. Níže jsou odkazy na konference, diskuse a případně i osvětové materiály k různým tématům prevence kriminality. Velký důraz je kladen na nástrahy online prostředí a kybernetickou bezpečnost.

Frýdlant 06/01/2021


6.1.2021 13:04:07 | přečteno 719x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Téma dědictví posluchače velmi zaujalo

IMG 20191120 130853

Dědictví – praktikum nejen pro seniory aneb zodpovědně ke svému majetku. Tak zněl název semináře, kterého se ve středu 20. listopadu 2019 ve Frýdlantu ujaly lektorky Marcela Reichelová a Mgr. Ing. Renata Horáková. Akce se zúčastnilo na šedesát seniorů a jejich blízkých.

22.11.2019 9:41:42 - aktualizováno 22.11.2019 9:53:51 | přečteno 1045x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i sousedům!

policie

Preventivní projekt, jehož nositelem je Policie ČR, vznikl ve spolupráci mnoha subjektů. Obsahuje pestrou škálu opatření, která jistě napomohou snížení majetkové kriminality na bytech, domech a rekreačních objektech. Na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR se můžete s projektem seznámit a prohlédnout nebo poslechnout si osvětové spoty. (aš)

17.1.2019 10:01:49 | přečteno 497x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Převoz kradených vozidel je pro Frýdlantsko téměř na denním pořádku

policie

Policisté ve Frýdlantském výběžku se velmi často zabývají trestnou činností spojenou s krádežemi vozidel. Mizí auta, traktory, stavební stroje i zahradní traktůrky, ale hlavně se přes hraniční přechody převážejí kradená luxusní osobní auta. Pěkný kousek se povedl policejní hlídce v Novém Městě pod Smrkem. Přečtěte si o tom v policejním Zpravodajství. (aš)

19.1.2018 11:51:12 | přečteno 673x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Nedejte šanci zlodějům motorových vozidel

To, že auto není trezor, víme všichni. Ale chováme se tak? Jak chránit své auto před zloději najdete ikona souboruv letáčku Policie ČR. (aš)

5.4.2017 10:55:07 | přečteno 577x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 

Co je to kyberšikana?

Kyberšikana je šikanování jiné osoby s využitím internetu, mobilních telefonů či jiných informačních technologií. Jak ji rozpoznat, jak se zachovat v roli oběti a jak kyberšikaně předcházet najdete ikona souboruv letáčku Policie ČR. (aš)

5.4.2017 10:51:30 | přečteno 574x | Mgr. Alena Švejdová | Celý článek
 
1 2 3 další
1.3.2007 0:18:01 - aktualizováno 2.10.2023 11:00:00 | přečteno 574x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load