ENDEFRRUPLNLSPIT

Povodně a záplavy

povoden

Povodeň je mimořádná událost, při které se následkem dešťů, táním sněhu a ledové kry nebo náhlým uvolněním překážky ve vodním toku, zvětší průtok vody a zvedne hladinu tak, že se voda z koryt vylévá a zaplavuje okolní území, kterou rozlišujeme jako přirozenou povodeň. Totéž může způsobit i zvláštní povodně (protržení hráze rybníka, sesuv svahu během dešťů..).  Rychlost vzniku povodně závisí na mnoha faktorech a varování není vždy možné.

Obecné zásady:

  • seznamte se s možnou výší velké vody kolem vašeho působiště, vytipujte bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou;
  • odstraňte snadno odplavitelný materiál, připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken, kanálů a kanalizace (především sklepy, dvory, chodníky);
  • uzavřete včas okna a dveře, podle možnosti utěsněte, přemístěte do prostor, které nejsou ohroženy (vyšší podlaží) cenné předměty, předměty, které voda znehodnotí, potraviny a další, zaparkujte automobily na bezpečná místa, kde nehrozí jejich zaplavení, proveďte evakuaci zvířat;
  • připravte si evakuační zavazadlo a nezapomeňte si vzít osobní doklady, léky, pojistné smlouvy, …;
  • jste-li k tomu vyzváni, opusťte zaplavovaný prostor do stanovených evakuačních míst, dodržte zásady při opuštění bytu (vypnutí plynu, el. proudu, vody, …). Při nedostatku času se přesuňte na bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou;
  • bezpodmínečně respektujte a dodržujte pokyny záchranářů, sledujte zprávy sdělovacích prostředků;
  • neprojíždějte zaplaveným územím a nestěžujte činnost záchranných jednotek;
  • po povodni si nechte zkontrolovat stav obydlí (statika, rozvody), zlikvidujte uhynulé zvířectvo a potraviny podle pokynů hygienika, informujte se o místech humanitární pomoci a kontaktujte příslušnou pojišťovnu ohledně náhrady škod.

Stupně povodňové aktivity : 

I . STAV BDĚLOSTInastává při nebezpečí přirozené povodně 
II. STAV POHOTOVOSTIvyhlašuje povodňový orgán, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto
III. STAV OHROŽENÍvyhlašuje povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod velkého rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území


Povodňový plán jako základní dokument ochrany před povodněmi slouží ke koordinaci činností v daném území v době povodňové situace. Povodňový plán je dokument, který mimo jiné obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí.

Pro objekty, ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území, zpracovávají jejich vlastníci povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovými orgány obce.

Povodňový plán nemovitostí fyzických osob obsahuje informace o nutných opatřeních a činnostech na ochranu života a zdraví obyvatel a pro ochranu majetku, které provádějí obyvatelé nemovitostí, příp. povodňové orgány a složky integrovaného záchranného systému.

Povodňový plán nemovitostí právnických osob a podnikajících fyzických osob řeší přípravu a stanoví organizační, operativní, technická a provozní opatření, která směřují k záchraně osob – zaměstnanců, materiálních hodnot, včasného ukončení pracovních procesů, zabezpečení nebezpečných látek ohrožujících životní prostředí a odplavitelného materiálu. Jedná se o opatření max. využívající vlastní síly a prostředky podle povahy provozně-technologických procesů.


10.3.2014 10:59:45 - aktualizováno 17.4.2014 13:29:57 | přečteno 2132x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load