ENDEFRRUPLNLSPIT

Frýdlant novým nařízením brání podomnímu a pochůzkovému prodeji v oblasti energetických odvětví

vykřičník

Hlavním cílem nového nařízení města, které je ikona souboruzde, je regulovat zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích.

Pro území města Frýdlantu je vydán tržní řád (Nařízení 1/2017), a to na základě zmocnění v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tržní řád upravuje podmínky pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu k tomu určenou, mimo jiné i v oblasti energetiky.

Ke dni 1. 7. 2022 dochází k novele živnostenského zákona, kde je výslovně stanoveno, že zprostředkovatelská činnost v energetických odvětvích není živností, což pro město znamená, že tržní řád předmětnou oblast reguloval pouze do 30. 6. 2022.

Aby však i nadále byla tato forma činnosti na území města zakázaná, může podle § 11p zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, obec nařízením stanovit, že některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory jsou při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích podle tohoto zákona v obci nebo v její části zakázány.

Z uvedených skutečností tedy vyplývá, že obec má možnost regulovat podomní a pochůzkový prodej v požadované oblasti samostatným nařízením. Město Frýdlant toto nařízení přijalo a je platné od 1. července 2022.

Přijetí tohoto opatření znamená:

  • zvýšení pocitu bezpečí občanů města Frýdlant,
  • zvýšení sociální ochrany občanů města Frýdlant, kteří jsou ohroženi nekalými praktikami některých prodejců,
  • možnost kontroly a následného sankcionování těchto činností ze strany správních orgánů.

Mgr. Nováková Markéta, DiS.
vedoucí obecního živnostenského úřadu

Nařízení č. 1/2022,

kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích

Rada města Frýdlantu se na svém zasedání konaném dne 30. května 2022 usnesla usnesením
č. 2996/2022, na základě ust. § 11p zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení:

Článek I.

Úvodní ustanovení

Tímto nařízením se na území města Frýdlantu zakazují některé formy prodeje zboží
a poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích dle energetického zákona.

Článek II.

Vymezení základních pojmů

 Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

  • podomním prodejem nabídka zboží a služeb, prodej zboží a poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích dle energetického zákona mimo veřejně přístupná místa, a to zejména formou pochůzky (obchůzky) jednotlivých bytů, domů, apod. bez předchozí objednávky;

  • pochůzkovým prodejem nabídka zboží a služeb, prodej zboží a poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích dle energetického zákona na veřejně přístupných místech.

Článek III.

Zakázané formy prodeje zboží a poskytování služeb

  • Podomní prodej prováděný na území města Frýdlantu při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích dle energetického zákona se zakazuje.

  • Pochůzkový prodej prováděný na území města Frýdlantu při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích dle energetického zákona se zakazuje.


Článek IV.

Účinnost

Toto nařízení nabývá platnosti vyhlášením ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů a účinnosti dnem 1. července 2022.

22.6.2022 15:08:20 | přečteno 176x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load