ENDEFRRUPLNLSPIT

Město Frýdlant přijímá přihlášky stánkařů na Valdštejnské slavnosti 2021

náměstí během akce

Do 14. března 2021 přijímá Město Frýdlant přihlášky k účasti na tržnici, která bude provázet akci města Valdštejnské slavnosti 2021. Ty budou ve Frýdlantě probíhat od 14. do 16. května 2021. Pokud se tedy chcete stánkového prodeje zúčastnit, nezapomeňte si níže stáhnout přihlášku a včas ji i s povinnými přílohami odeslat. 

Přihlášku najdete ikona souboruzde. Vyplněnou ji společně s fotografií stánku, oblečením prodejce – obsluhy a seznamem nabízeného zboží zašlete do 14. 03. 2021 na e-mail:jana.palmova@mu-frydlant.cz, tel. 488 886 201 nebo marketa.novakova@mu-frydlant.cz , tel. 488 886 200, nebo na poštovní adresu: Městský úřad Frýdlant, náměstí T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant. Obě výše uvedené dámy také zodpoví vaše případné dotazy spojené s tržnicí. 

Valdštejnské slavnosti jsou největší kulturně - společenskou akcí Frýdlantu historického rázu, konají se jednou za dva roky v každý lichý rok. Více o slavnostech najdete zde, včetně obsáhlých fotogalerií z průběhu jednotlivých ročníků. 

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku jakéhokoliv zájemce bez udání důvodů (snaží se tím vyhnout nadměrné duplicitě prodávaného sortimentu). Seznam vybraných stánkařů bude od 06. 04. 2021 vyvěšen na stránkách www.valdstejnske-slavnosti.cz , kde si mohou zájemci o účast na trhu své přijetí žádosti ověřit.


Každý zájemce by si měl předem přečíst 
ikona souboru Organizační řád tržnice – Valdštejnské slavnosti 14. – 16. 5. 2021

1. Pořadatelem akce je Město Frýdlant.

2. Stánek či prodejní zařízení (dále jen stánek) smí být postaveno jen se souhlasem pořadatele a na základě oficiální přihlášky schválené pořadatelem, a to jen na místě, které prodejci určí pořadatel.

3. Stánky se mohou začít stavět nejdřív v pátek 14. 5. od 7.00hodin. Rezervace místa platí do 9.00 hodin. Poté bude místo nabídnuto jinému prodejci. Stánky musí být postaveny nejpozději do 13.00 hodin a v tuto dobu už nesmí stát na náměstí žádná vozidla.

4. Prodejce bere na vědomí, že ukončení stánkového prodeje a vyklizení prodejního místa nebude umožněno v průběhu akce (přesný čas odjezdu pořadatel sdělí na místě).

5. Prodejci berou na vědomí, že na náměstí nebude umožněno trvalé stání pro jakékoliv motorové vozidlo. Po postavení stánku bude vozidlo odstaveno na určenou parkovací plochu mimo náměstí.

6. Je zakázáno vyznačování míst stánků na dlažbě a jiné zpevněné ploše jakýmkoliv způsobem.

7. Prodejní stánek musí být na viditelném místě označen takto: jméno a příjmení podnikatele/živnostníka, IČO, sídlo, odpovědná osoba.

8. Za věci ve stánku (zboží, spotřebiče, hotovost, apod.), stejně jako za věci vystavené v blízkosti stánku je zodpovědný prodejce, nikoliv provozovatel tržnice.

9. Při pronájmu nebo užívání veřejného prostranství je odpovědnou osobou nájemce nebo osoba, která prostranství užívá.

10. V zájmu ochrany veřejného pořádku je každý povinen dodržovat pravidla občanského soužití, chovat se tak, aby nebyli ostatní občané rušeni nadměrným hlukem, křikem, provozem zařízení, které slouží k podnikatelské činnosti.

11. Po skončení slavností bude ukončen stánkový prodej a stánek uzavřen nejpozději do uplynutí jedné hodiny. Upozorňujeme prodejce na dodržování nočního klidu od 22 hodin do 6 hodin.

12. Prodejci a účastníci slavností jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů. V případě porušení tohoto Organizačního řádu bude stánkař okamžitě bez náhrady vypovězen.

13. Prodejci jsou povinni dodržovat Požární řád obce. Provozovatelé zařízení (elektrické spotřebiče, přívodní kabely, tlaková zařízení, plynová zařízení – PB apod.) musí mít v souladu a provozovat s platnými předpisy v oblasti požární ochrany a bezpečnosti ochrany zdraví při práci. Zařízení musí být provozováno v souladu s návody k obsluze od výrobce. Prodejci manipulující s otevřeným ohněm musí mít prodejní stánek vybaven funkčním hasicím přístrojem, dle vyhlášky MV č. 23/2008 Sb.

14. Prodejce si je vědom právní odpovědnosti v případě způsobené škody, újmy na zdraví a znečištění životního prostředí atd.

15. Prodejci, kteří budou poskytovat občerstvení, jsou povinni zabezpečit ochrannou textilií dlažbu proti znečištění.

16. Každý prodejce je povinen udržovat své prodejní místo po celé dny trhu v čistotě a po skončení trhů místo řádně uklidit.

17. Každý prodejce musí mít dobový stánek a dobové oblečení (po celou dobu slavností) – v opačném případě mu nebude umožněn prodej na tržnici.

18. Rozhodnutí o umístění stánku na náměstí je plně v kompetenci pořadatele.

19. Placení poplatků z místa:

Poplatek za místa se platí na základě oficiální přihlášky schválené pořadatelem. Jednotlivá místa se platí v sobotu v odpoledních hodinách na oba dny, tj. sobotu i neděli najednou v hotovosti pořadateli přímo na místě. Za pátek se neplatí. Platba na sobotu a neděli bude požadována i v případě umístění stánku pouze na jeden den. Doklad o zaplacení je prodejce povinen předložit pořadateli kdykoliv na požádání.

Standardní rozměr stání je 3,5 m x 3,5 m.

V případě požadavku na větší rozměr stání než standardní uhradí prodejce navýšenou cenu o další celé místo navíc.

 

Pokud se jedná o řemeslo s předváděním, je nutné prokazatelně předvádět po celou dobu slavností (sobota a neděle).

 

Ceny – poplatky za standardní místo:

 

náměstí T. G. Masaryka

předvádění řemesla bez prodeje

zdarma

předvádění řemesla s prodejem

500,- Kč/stání a 2 dny

občerstvení

3000,- Kč/stání a 2 dny

ostatní prodej

1000,- Kč/stání a 2 dny

předzahrádky

82,- Kč/m2 a 2 dny

připojení na elektriku

6,- Kč/kWh (podle příkonu spotřebičů)

 

Ulice ČSA, Husova, Sv. Čecha, Mezibranská, park

předvádění řemesla bez prodeje

zdarma

předvádění řemesla s prodejem

300,- Kč/stání a 2 dny

občerstvení

1500,- Kč/stání a 2 dny

ostatní prodej

700,- Kč/stání a 2 dny

 

Přednostní umístění:

1. Organizace Města Frýdlant

2. Místní podnikatelé a sdružení

3. Řemesla

4. Ostatní


Kontakty na pořadatele (týká se tržnice):

Jana Palmová: jana.palmova@mu-frydlant.cz, tel.: 488 886 201 nebo Markéta Nováková: marketa.novakova@mu-frydlant.cz, tel.: 488 886 200
15.1.2021 16:13:58 | přečteno 1386x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load