ENDEFRRUPLNLSPIT

Město Frýdlant přijímá přihlášky stánkařů na Valdštejnské slavnosti

Valdštejnské slavnosti tržnice

Do 28. února 2019 přijímá Město Frýdlant přihlášky k účasti na tržnici, která bude provázet akci města Valdštejnské slavnosti 2019. Ty budou ve Frýdlantě probíhat od 17. do 19. května 2019. Pokud se tedy chcete stánkového prodeje zúčastnit, nezapomeňte si níže stáhnout přihlášku a včas ji i s povinnými přílohami odeslat. 

Přihlášku najdete ikona souboruzde. Zaslat ji můžete v písemné podobě nebo e-mailem do 28. 2. 2019 paní Bc. Martině Černé, tel. +420 725 752 809, e-mail: martina.cerna@mu-frydlant.cz, poštovní adresa: Městský úřad Frýdlant, náměstí T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant. Bc. Martina Černá také zodpoví vaše případné dotazy spojené s tržnicí. 

Valdštejnské slavnosti jsou největší kulturně - společenskou akcí Frýdlantu historického rázu, konají se jednou za dva roky v každý lichý rok. Více o slavnostech najdete zde, včetně obsáhlých fotogalerií z průběhu jednotlivých ročníků. 

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku jakéhokoliv zájemce bez udání důvodu. Seznam přijatých zájemců bude uveřejněn na stránkách www.valdstejnske-slavnosti.cz od 15. 3. 2019. 


Každý zájemce by si měl předem přečístikona souboruOrganizační řád tržnice - Valdštejnské slavnosti 17. – 19. 5. 2019 - Frýdlant

1. Pořadatelem akce je Město Frýdlant.

2. Stánek či prodejní zařízení (dále jen stánek) smí být postaveno jen se souhlasem pořadatele a na základě oficiální přihlášky schválené pořadatelem, a to jen na místě, které prodejci určí pořadatel.

3. Stánky se mohou začít stavět nejdříve v pátek 17. 5. od 7.00 hodin. Rezervace místa platí do 9.00 hodin. Poté bude místo nabídnuto jinému prodejci. Stánky musí být postaveny nejpozději do 13.00 hodin a v tuto dobu už nesmí stát na náměstí žádná vozidla.

4. Prodejci berou na vědomí, že na náměstí nebude umožněno trvalé stání pro jakékoliv motorové vozidlo. Po postavení stánku bude vozidlo odstaveno na určenou parkovací plochu mimo náměstí.

5. Je zakázáno vyznačování míst stánků na dlažbě a jiné zpevněné ploše jakýmkoliv způsobem.

6. Prodejní stánek musí být na viditelném místě označen takto: jméno a příjmení podnikatele/živnostníka, IČO, místo podnikání, odpovědná osoba, živnostenský list.

7. Každý, kdo bude prodávat a nabízet lihoviny včetně tuzemáku a konzumního lihu, je povinen zajistit, aby po celou dobu prodeje byly k dispozici doklady o původu lihu ve smyslu nařízení vlády č. 317/2012 Sb.,          tj. tzv. rodné listy, a zároveň doklady o nabytí lihovin, pro potřebu úředních kontrol.

8. Při pronájmu nebo užívání veřejného prostranství je odpovědnou osobou nájemce nebo osoba, která prostranství užívá.

9. V zájmu ochrany veřejného pořádku je každý povinen dodržovat pravidla občanského soužití, chovat se tak, aby nebyli ostatní občané rušeni nadměrným hlukem, křikem nebo provozem zařízení sloužící k             
      podnikatelské činnosti.

10. Po skončení slavností bude ukončen stánkový prodej a stánek uzavřen nejpozději do uplynutí jedné hodiny. Upozorňujeme prodejce na dodržování nočního klidu od 22 hodin do 6 hodin.

11. Prodejci a účastníci slavností jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů. V případě porušení tohoto Organizačního řádu bude stánkař okamžitě bez náhrady vypovězen.

12. Prodejci jsou povinni dodržovat Požární řád obce. Provozované zařízení (elektrické spotřebiče, přívodní kabely, tlaková zařízení, plynová zařízení – PB apod.) musí mít v souladu a provozovat s platnými předpisy 
      v oblasti požární ochrany a bezpečnosti ochrany zdraví při práci. Zařízení musí být provozováno v souladu s návody k obsluze od výrobce. Prodejci manipulující s otevřeným ohněm musí mít prodejní stánek 
      vybaven funkčním hasicím přístrojem, dle vyhlášky MV č.23/2008 Sb.

13. Prodejce si je vědom právní odpovědnosti v případě způsobení škody, újmy na zdraví a znečištění životního prostředí atd.

14. Prodejci, kteří budou poskytovat občerstvení, jsou povinni zabezpečit ochrannou textilií dlažbu proti znečištění.

15. Každý prodejce musí mít dobový stánek a dobové oblečení (po celou dobu slavností) – v opačném případě mu nebude umožněn prodej na tržnici.

16. Placení poplatků z místa:

Poplatek za místa se platí na základě oficiální přihlášky schválené pořadatelem. Jednotlivá místa se platí v sobotu v odpoledních hodinách na oba dva dny, tj. sobotu i neděli najednou v hotovosti pořadateli přímo na místě. Za pátek se neplatí. Platba na sobotu a neděli najednou bude požadována i v případě požadavku umístění stánku pouze na jeden den.

Doklad o zaplacení je prodejce povinen předložit pořadateli kdykoliv na požádání.

Standardní rozměr stání je 3,5 metru x 3,5 metru.

V případě požadavku na větší rozměr stání než standardní uhradí prodejce navýšenou cenu o další celé místo navíc.

Pokud se jedná o řemeslo s předváděním, je nutné prokazatelně předvádět po celou dobu slavností (sobota a neděle).


Ceny – poplatky za standardní místo:

náměstí T. G. Masaryka

Předvádění řemesla bez prodeje zdarma

Řemesla s předváděním 500,- Kč/stání a 2 dny

Občerstvení 3.000,- Kč/stání a 2 dny

Ostatní prodej 1.000,- Kč/stání a 2 dny

Předzahrádky  82,- Kč/m2 a 2 dny

Připojení na elektřinu 6,- Kč/kWh (podle příkonu spotřebičů)

 

ulice ČSA, Husova, Sv. Čecha, Mezibranská, park

Předvádění řemesla bez prodeje zdarma

Řemesla s předváděním    300,- Kč/stání a 2 dny

Občerstvení  1.500,- Kč/stání a 2 dny

Ostatní prodej  700,- Kč/stání a 2 dny

 

17. Rozhodnutí o umístění stánku na náměstí je plně v kompetenci pořadatele.

Přednostní umístění:

1. organizace Města Frýdlant
2. místní podnikatelé a sdružení
3. řemesla
4. ostatní

Kontakty na pořadatele:

Bc. Martina Černá
tel. 725 752 809
e-mail: martina.cerna@mu-frydlant.cz


4.2.2019 14:39:33 | přečteno 1061x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load