ENDEFRRUPLNLSPIT

Město Frýdlant přijímá přihlášky stánkařů na akci Frýdlant se baví

náměstí během akce

Do 20. dubna 2018 přijímá Město Frýdlant přihlášky k účasti na tržnici, která bude provázet akci města Frýdlant se baví. Ta je naplánována na 16. června 2018. Pokud se tedy chcete stánkového prodeje zúčastnit, nezapomeňte si níže stáhnout přihlášku a včas ji i s přílohou odeslat. 

Přihlášku najdete ikona souboruzde. Zaslat ji můžete v písemné podobě nebo e-mailem do 20. 4. 2018 paní Bc. Martině Černé, tel. +420 725 752 809, e-mail: martina.cerna@mu-frydlant.cz, poštovní adresa: Městský úřad Frýdlant, náměstí T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant. Bc. Martina Černá také zodpoví vaše případné dotazy spojené s tržnicí. 

Frýdlant se baví je jednodenní společensko-kulturní akce Města Frýdlant, při které jsou na náměstí T. G. Masaryka naplánované koncerty a v městském parku se představí ve velkém programu pro celé rodiny spolky a sdružení Frýdlantu. Koná se vždy jednou za dva roky, každý sudý rok. Podívejte se na fotogalerii z předchozího ročníku

Povinnou přílohou každé přihlášky k účasti na tržnici je výpis z živnostenského rejstříku. 

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku jakéhokoliv zájemce bez udání důvodu. Seznam přijatých zájemců bude uveřejněn na stránkách města www.mesto-frydlant.cz nejpozději do 30. 4. 2018. 


Každý zájemce by si měl předem přečíst Organizační řád tržnice – Frýdlant se baví - sobota 16. 6. 2018

1. Pořadatelem akce je Město Frýdlant.

2. Stánek či prodejní zařízení (dále jen stánek) smí být postaveno jen se souhlasem pořadatele, a to jen na místě, které prodejci určí pořadatel.

3. Stánky se mohou začít stavět nejdříve v sobotu 16. 6. 2018 od 6.00 hodin. Stánky musí být postaveny nejpozději do 10:00 hodin včetně odvozu vozidel na vyhrazené parkoviště.

4. Prodejci berou na vědomí, že na náměstí nebude umožněno trvalé stání pro jakékoliv motorové vozidlo. Po postavení stánku bude vozidlo odstaveno na určenou parkovací plochu mimo náměstí.

5. Je zakázáno vyznačování míst stánků na dlažbě a jiné zpevněné ploše jakýmkoliv způsobem.

6. Prodejní stánek musí být na viditelném místě označen takto: jméno a příjmení podnikatele/živnostníka, IČO, místo podnikání, odpovědná osoba, živnostenský list.

7. Každý, kdo bude prodávat a nabízet lihoviny včetně tuzemáku a konzumního lihu, je povinen zajistit, aby po celou dobu prodeje byly k dispozici doklady o původu lihu ve smyslu nařízení vlády č. 317/2012 Sb., tj. tzv. rodné listy, a zároveň doklady o nabytí lihovin, pro potřebu úředních kontrol včetně platného povolení pro prodej alkoholu.

8. Při pronájmu nebo užívání veřejného prostranství je odpovědnou osobou nájemce nebo osoba, která prostranství užívá.

9. V zájmu ochrany veřejného pořádku je každý povinen dodržovat pravidla občanského soužití, chovat se tak, aby nebyli ostatní občané rušeni nadměrným hlukem, křikem nebo provozem zařízení sloužící k podnikatelské činnosti.

10. Po skončení akce bude ukončen stánkový prodej a stánek uzavřen nejpozději do uplynutí jedné hodiny. Upozorňujeme prodejce na dodržování nočního klidu od 22 hodin do 6 hodin. Pořadatel oznámí prodejcům časy k možnosti odjezdu z náměstí.

11. Prodejci a účastníci slavností jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů. V případě porušení tohoto Organizačního řádu bude stánkař okamžitě bez náhrady vypovězen.

12. Prodejci jsou povinni dodržovat Požární řád obce. Provozované zařízení (elektrické spotřebiče, přívodní kabely, tlaková zařízení, plynová zařízení – PB apod.) musí mít v souladu a provozovat s platnými předpisy v oblasti požární ochrany a bezpečnosti ochrany zdraví při práci a musí mít platné revize. Zařízení musí být provozováno v souladu s návody k obsluze od výrobce. Prodejci manipulující s otevřeným ohněm musí mít prodejní stánek vybaven funkčním hasicím přístrojem, dle vyhlášky MV č.23/2008 Sb.

13. Prodejce si je vědom právní odpovědnosti v případě způsobení škody, újmy na zdraví a znečištění životního prostředí atd.

14. Placení poplatků z místa:

Jednotlivá místa se platí v sobotu v odpoledních hodinách jednorázově pořadateli přímo na místě v hotovosti. Doklad o zaplacení je prodejce povinen předložit pořadateli kdykoliv na požádání. Standardní rozměr jednoho stání je 3,5 metru x 3,5 metru. V případě požadavku na větší rozměr stání než standardní, uhradí prodejce navýšenou cenu o další celé místo navíc.

Ceny – poplatky za standardní místo:

náměstí T. G. Masaryka, ul. Sv. Čecha a park v ul. Mezibranská

500,- Kč za stánek s občerstvením o max. velikosti 3,5 x 3,5 m
300,- Kč za stánek s ostatním zbožím o max. velikosti 3,5 x 3,5 m

15. Rozhodnutí o umístění stánku na náměstí je plně v kompetenci pořadatele.

Organizační řád tržnice si můžete stáhnout také ikona souboruzde.

Kontakty na pořadatele: 
Bc. Martina Černá tel. 725 752 809, e-mail: martina.cerna@mu-frydlant.cz

14.2.2018 9:44:57 | přečteno 2645x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load