ENDEFRRUPLNLSPIT

V souvislosti s rozšířením dolu Turów nás tlačí čas a potřebujeme záruku financování

TK Turow 1

Téma, které již rok hýbe Libereckým krajem, a sice plánované rozšíření polského povrchového dolu Turów téměř k česko-polské hranici a hrozící další úbytek podzemních i povrchových vod na české straně, bylo jediným bodem tiskové konference, která proběhla ve čtvrtek 26. ledna 2017 v sídle Sdružení obcí Libereckého kraje v Liberci. Tiskovou konferenci iniciovaly vodárenské společnosti, které v příhraniční oblasti s Polskem působí a na hrozící ztrátu vody musí být připraveny, Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. a Severočeská vodárenská společnost a. s. Upozornit chtěly na fakt, že je třeba vyvolaná jednání na vládní úrovni zintenzivnit a zrychlit.

Hnědouhelný povrchový důl Turów zásobuje nekvalitním hnědým uhlím s obsahem síry jednu z největších polských elektráren stejného názvu - Turów, ležící v jeho sousedství. V současné době se důl rozkládá na ploše 45 km2. Elektrárna má ale v plánu výstavbu nového bloku za v přepočtu 25 miliard korun, který má být uveden do provozu v roce 2020. Uhlí vytěžené v průběhu příštích 25 let umožní provoz elektrárny až do roku 2045. Polská strana proto chce zvětšit plochu dolu až na 55 km2. Těžba se má dál posunout k jihovýchodu, téměř k polsko-české hranici, kde jsou již prováděny skrývkové práce. Ve výhledu se předpokládá další prohloubení dolu o cca 60 – 80 metrů.

Důl Turów má už dnes vliv nejen na své bezprostřední okolí, ale i na oblast na české straně hranice. Jeho činností je postižen Frýdlantský výběžek (region působnosti FVS) a Hrádecká pánev s městy Chrastava a Hrádek nad Nisou (region v působnosti SVS). Už v 80. letech minulého století došlo k radikálnímu snížení hladiny podzemní vody na ploše až 40 km2. Maximální poklesy hladiny v české části Žitavské kotliny tehdy dosáhly 50 až 60 metrů. Kvůli těžbě se začala ztrácet podzemní voda a ubývá rovněž voda povrchová. S plánovaným postupem rozšíření těžby v Turowu směrem ke státním hranicím hrozí další výrazné poklesy hladiny podzemní vody a ovlivnění vodních zdrojů v okolí na území České republiky.

Chystané rozšíření a prohloubení dolu Turów, které může mít pro české příhraničí katastrofální následky, začala FVS a SVS řešit už v roce 2015. Obě vodárenské společnosti si nechaly zpracovat vlastní studii vlivu dopadů plánovaného rozšíření těžby ložiska Turów na zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod na území, které mají ve své správě. „Z výsledků studií vyplývá, že vlivem rozšíření lomu bezpochyby dojde k ovlivnění vodních zdrojů v oblasti Frýdlantského výběžku, Hrádecka a Chrastavska. Z informací SVS je zřejmé, že opatření, potřebná pro zajištění zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod přijdou jen na Hrádecku a Chrastavsku na skoro 800 milionů Kč. Co se týče Frýdlantska, tady jsou odhadované náklady ještě vyšší. Hlavně kvůli ohrožení zdrojů vody pro Frýdlant. Pokud by nastala nejhorší možná situace, kterou nám studie nastínila, bylo by totiž nutné přivést sem vodu z druhé strany Jizerských hor,“ upozornil ředitel FVS Ing. Petr Olyšar.

Při hledání východisek ze situace, kterou nezavinila česká strana, začali na začátku roku 2016 úzce a koordinovaně spolupracovat zástupci obou vodárenských společností, dotčených měst a obcí, Libereckého kraje a obou gesčních ministerstev (MZe ČR a MŽP ČR). Výsledkem soustředěného tlaku a společného postupu bylo jmenování pracovní skupiny na vládní úrovni k uvedené problematice s cílem připravovat materiály pro členy vlády a návazně ustanovení česko-polské expertní skupiny, kde experti z české i polské strany mají hledat návrh řešení. Vážnou situací se v minulém roce začala zabývat i vláda a premiér ČR. Ten se koncem roku sešel s polskou premiérkou a situace byla jedním z bodů jednání.

Dostat projednávání tohoto závažného problému z regionální až na mezinárodní úroveň trvalo téměř rok a to není krátká doba. Deklarovaná podpora vlády nás těší, ale nyní je žádoucí na české straně postup doplnit o další nezbytné kroky. Vzhledem k tomu, že před našimi oběma vodárenskými společnostmi i městy a obcemi v postiženém regionu je rozsáhlá, časově i finančně náročná práce na přípravě řady projektů, žádáme vládu o ujištění, že na její financování nezůstaneme sami. Důrazně odmítáme tyto náklady vzniklé námi nezaviněnou situací jakkoliv promítat do ceny vody našich spotřebitelů,“ podotkl generální ředitel SVS Ing. Bronislav Špičák.

Tlak a zájem české strany na hledání řešení je evidentní, času na vyjednávání a přípravy je totiž málo. „Problém se zásobováním vodou obyvatel Frýdlantského výběžku, Chrastavska a Hrádecka může přijít ve výhledu řádu měsíců až roků. Přitom realizace potřebných opatření na vodárenských sítích a dalších zařízeních bude obtížná, ať kvůli majetkoprávnímu projednání nebo kvůli časovým nárokům na přípravu a samotnou výstavbu. I při optimistickém výhledu může jejich dokončení trvat až sedm let. Je tedy jasné, že je třeba zahájit přípravné a projekční práce bezodkladně,“ řekl starosta Frýdlantu a předseda představenstva FVS Ing. Dan Ramzer.

Vyvstává proto otázka financování projektů. Liberecký kraj loni vypsal speciální dotační program v objemu deseti milionů korun, určený na financování přípravy prvních projektů – ten však pokryje jen zlomek nákladů. „Proto žádáme, aby v rozpočtu ČR byla pro uvedený účel již teď vytvořena příslušná rozpočtová položka, která financování těchto projektů překlene do doby, než bude dohodnuta na mezinárodní úrovni kompenzace z polské strany. A my věříme, že dohodnuta bude. Nicméně v současné době opravdu potřebujeme mít jistotu, že na financování realizace nezbytných opatření nezůstaneme sami,“ uzavřel ředitel FVS Ing. Petr Olyšar.

Podrobější informace včetně návrhů nezbytných opatření najdete zde.

tisková konference k Turówu

TK Turow 1

TK Turow 1

 
TK Turow 2

TK Turow 2

 
TK Turow 3

TK Turow 3

 
TK Turow 4

TK Turow 4

 
TK Turow 5

TK Turow 5

 
TK Turow 6

TK Turow 6

 
TK Turow 7

TK Turow 7

 
TK Turow 8

TK Turow 8

 
 
26.1.2017 13:44:51 | přečteno 1537x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load