ENDEFRRUPLNLSPIT

EU nabízí dotace na snížení energetické náročnosti bytových domů

EU

Na dotaci sloužící ke snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení mohou stále ještě dosáhnout lidé, kteří chystají například zateplování bytového domu nebo výměnu zdroje tepla pro vytápění či ohřev vody.  V platnosti je totiž stále výzva č. 16 k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ke snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení (Specifický cíl 2.5). 

- žádosti o podporu jsou přijímány do 25. 7. 2016, realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději do 30. září 2018.

- minimální výše podpory na jeden projekt činí 300 tisíc korun a maximální pak 90 milionů korun z celkových způsobilých výdajů

- oprávněnými žadateli o dotaci jsou – vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících (bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, který obsahuje čtyři nebo více bytů a více jak polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a více bytů a je k tomu účelu určena),

- žádosti můžete podávat na: zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí budov, výměnu zdroje tepla pro vytápění, výměnu zdroje tepla pro přípravu tepelné užitkové vody, instalaci solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů aj. Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost. Například se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. 

- povinné přílohy k předložené žádosti (plná moc, projektová dokumentace, položkový rozpočet, dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením doklady o právní subjektivitě, prokázání právních vztahů k majetku, stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného záměru, energetické hodnocení, usnesení shromáždění vlastníků (SVJ) či zápis z členské schůze bytového domu, průzkum trhu ad.

·Další informace najdete zde, nebo je zodpoví Ing. Andrea Faltusová (Centrum pro regionální rozvoj ČR, Voroněžská 144/20, Liberec, tel. 488 570 935, e-mail: faltusova@crr.cz)

23.6.2016 12:00:04 | přečteno 580x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load