ENDEFRRUPLNLSPIT

Energetické úspory v bytových domech - dosáhnete na dotaci?

vykřičník

Na co lze získat evropské dotace zaměřené na úsporu energií v bydlení? Žadatelům o podporu z evropských fondů se otevřela nová možnost, jak spolufinancovat projekty zaměřené na zvýšení energetických úspor v bydlení. V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) je na ně pro celé programové období 2014–2020 vyčleněno 623 milionů eur, tedy skoro sedmnáct miliard korun. V aktuální výzvě „Energetické úspory v bytových domech II“ je k dispozici skoro devět miliard korun.

Celková výše finančních prostředků ve specifickém cíli 2.5 IROP „Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení“: téměř 17 miliard Kč

Celková výše finančních prostředků v aktuální výzvě č. 37 „Energetické úspory v bytových domech II“: 8,75 miliardy Kč, z toho podíl Evropského fondu pro regionální rozvoj: 3,5 mld. Kč a podíl státního rozpočtu ČR až 5,25 mld. Kč.

Ve které lokalitě je možné žádat o podporu?

Na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.

Kdo může žádat o podporu?

Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.

Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.

Na co je možné žádat o podporu?

· Zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu

· Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu

· Výměna zdroje tepla pro vytápění

· Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody

· Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů

· Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

Další informace, které byste měli vědět:

Garantovaný podíl podpory při splnění minimálních požadavků vyplývajících ze specifických kritérií přijatelnosti: 30 % z celkových způsobilých výdajů.

Vlastníci bytových domů, kteří provedou důkladnější zateplení, než jsou minimální požadavky, obdrží podporu ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů. Požadavky jsou následující:

1. úspora celkové dodané energie minimálně 40%,

2. klasifikační třída celkové dodané energie B nebo lepší,

3. kritéria pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Projektové záměry a žádosti je možné konzultovat s pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky  - pro Liberecký kraj je kontaktní osobou Ing. Andrea Faltusová, tel. 488 570 935, e-mail: andrea.faltusova@crr.cz.

8.12.2016 14:33:31 | přečteno 809x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load