ENDEFRRUPLNLSPIT

Co udělá rozšíření polského dolu Turów s vodou na Frýdlantsku? Možné dopady zná nová studie

Turow

Jak velké budou dopady chystaného rozšíření polského povrchového dolu Turów na zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod na Frýdlantsku zkoumala v předchozích měsících skupina odborníků. Studii, která přináší na tuto palčivou otázku odpovědi, si u nich objednala Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., která je dodavatelem vody pro tuto oblast. Teď má výsledky na stole a to včetně navrhovaných řešení předpokládaných problémů. 

Povrchový důl Turów se nyní rozkládá na celkové ploše 45 km². Nově se má rozšířit směrem k českým hranicím (k Hrádku nad Nisou a Chrastavě). Polská strana ale zatím nedodala podklady o rozsahu rozšíření a známý není ani údaj, jestli dojde také k prohloubení dolu. Obě informace jsou přitom klíčové v otázce vlivu dolu na vody na českém území. Studie proto nepřináší jen jeden možný scénář věcí příštích, ale hned dva. Hovoří o nich jako o zatěžovacím stavu I. a zatěžovacím stavu II. Liší se velikostí postiženého území.

V rámci zatěžovacího stavu I. je ve studii uvažováno o výpadku zdrojů pitné vody v obcích, které jsou v těsné blízkosti povrchového dolu, tedy v Dětřichově, Kunraticích, Heřmanicích, Višňové a v Černousích. V oblasti by podle propočtů za 20 let chybělo mimo zdrojů individuálního zásobování (studny) i 14 litrů vody za sekundu pro obyvatele napojené na veřejný vodovod. Aby k tomu nedošlo, přichází studie s návrhem nutných opatření. Ta čítají: již dnes nezbytnou rekonstrukci úpraven vody ve Frýdlantu a v Bílém Potoce, doplnění vodojemů pro zásobu vody na Údolí a v Libverdě, připojení vodovodu Bulovka a Dětřichov na úpravnu vody Frýdlant a především vybudování centrálního dispečinku, který zajistí spolehlivé řízení a provoz vodovodu. Dále potom obsahuje návrh nutných opatření ještě některá opatření na stávajících rozvodných sítích vody. Těmi jsou například dostavba vodovodní sítě ve Višňové – Sani, ve Višňové – Loučné nebo zkapacitnění zásobního řadu ve Višňové – Poustce. Odhadované investiční náklady jsou v případě zatěžovacího stavu I. vyčísleny předběžně na 596 milionů korun bez DPH.

Významně horší zatěžovací stav II. potom počítá s rozšířením dopadu důlní činnosti také na území Frýdlantu, Pertoltic, Habartic a západní části území obce Bulovka – Arnoltice. Pokud by došlo k této situaci, znamenalo by to omezení hlavního zdroje vody pro Frýdlant a vodovody Bulovka a Dětřichov – úpravny vody Frýdlant. Tím by hlavní roli v zásobení regionu vodou převzala úpravna vody Bílý Potok. Odborníci proto navrhli dvě možné varianty dalšího postupu.

Ve variantě A přebere hlavní roli v zásobení regionu pouze úpravna vody Bílý Potok a úpravna ve Frýdlantu bude vyřazena z provozu. V tomto případě bude nezbytná nejen rekonstrukce úpravny v Bílém Potoce, ale i výrazné navýšení jejího výkonu. Nutná bude i výstavba přivaděče pro dopravu surové vody pro tuto úpravnu z náhradních zdrojů, kterými může být buď přehrada Josefův Důl, nebo přehrada Souš. Zdroje úpravny vody v Bílém Potoce, kterými jsou Smědá a Hájený potok, totiž Frýdlantsku stačit nebudou. Návrh opatření uvádí i nutnost vystavění přivaděče upravené vody z úpravny v Bílém Potoce do Frýdlantu.

Varianta B počítá se zachováním obou úpraven vody. Jak v Bílém Potoce, tak ve Frýdlantu, nicméně pracuje s předpokladem, že kapacita vodních zdrojů pro druhou jmenovanou se sníží o 50%. Navrhovaná opatření zahrnují: rekonstrukci úpravny vody v Bílém Potoce a navýšení výkonu (byť nižší než u varianty A), rekonstrukci úpravny vody ve Frýdlantu, výstavbu přivaděče do úpravny vody Bílý Potok pro dopravu surové vody z náhradních zdrojů – z přehrady Josefův Důl nebo Souš, výstavbu přivaděče pro dopravu upravené vody z Bílého Potoka do Frýdlantu. Nutné bude také doplnění řady vodojemů, další opatření pro připojení vodovodů Bulovka a Dětřichov na Frýdlant, opět vybudování centrálního dispečinku a nezbytná budou i další opatření na stávajících rozvodných sítích.

Autoři studie se ve svých doporučeních nicméně v případě, že dojde k dopadu na větší území Frýdlantska (zatěžovací stav II.) přiklánějí k variantě nerekonstruovat úpravnu vody ve Frýdlantu a ušetření peníze investovat do výstavby přivaděče z některé vodní nádrže. V tomto případě a jedná-li se o připojení na přehradu Josefův Důl, jsou celkové náklady vyčísleny předběžně na 909 milionů korun bez DPH.

Studie se vedle možnosti poklesu hladiny spodní vody, který má znamenat ztrátu zdrojů pitné vody, věnuje i aspektům, ovlivňujícím likvidaci odpadních vod. V této oblasti navrhují odborníci systém likvidace odpadních vod čištěním a vypouštěním do dostatečného vodního toku – tedy řeky Smědé. Vyžádá si to ale další investice na kanalizaci pro oblast Višňové, a odvedení odpadních vod z Dětřichova, Kunratic a Heřmanic k likvidaci na čistírnu odpadních vod ve Frýdlantu. To vše by znamenalo investice za odhadem 472 milionů korun bez DPH.

Studie bude v současné době hlavním podkladem nejen pro plánování postupu a opatření na Frýdlantsku, ale stane se i důležitou součástí pro jednání s krajským úřadem, příslušnými ministerstvy, vládou a především polskou stranou. „Tato jednání jsou velmi důležitá. Na zajištění vody pro Frýdlantsko po rozšíření dolu Turów budou potřeba velké finanční prostředky, které pomohou zrealizovat nezbytná opatření, a ty naše společnost nemá. Nemají je ani obce. Zastáváme názor, že tyto náklady nesmí zaplatit lidé z Frýdlantska. Budeme ve spolupráci s městem Frýdlant jako s obcí s rozšířenou působností, mikroregionem Frýdlantsko i Libereckým krajem po naší vládě tvrdě požadovat, aby přijala vládní program, ze kterého budou tato opatření financována,“ říká ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. Petr Olyšar s tím, že bude právě až na vládě, aby peníze požadovala a také dokázala získat od polské strany. 

Turow studie varianty

Na obrázku je na mapě vyznačeno území, která by bylo postiženo úbytkem vody v takzvaném zatěžovacím stavu I. (růžová barva) a v zatěžovacím stavu II. (žlutá barva). Vyznačena jsou na něm i navržená opatření pro oblast zásobování pitnou vodou. Podrobně si můžete mapku prostudovat ikona souboruzde (pdf formát). 

V ikona souborutomto dokumentu (pdf) najdete pak navrhovaná řešení pro oblast likvidace odpadních vod. 

13.1.2016 13:55:01 | přečteno 2583x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load