ENDEFRRUPLNLSPIT

Chcete mít na akci "Frýdlant se baví" stánek? Přihlaste se

náměstí při akci

Do 15. dubna 2016 přijímá Město Frýdlant přihlášky k účasti na tržnici, která bude provázet akci města Frýdlant se baví. Ta je naplánována na 11. června 2016. Pokud se tedy chcete stánkového prodeje zúčastnit, nezapomeňte si níže stáhnout přihlášku a včas ji i s přílohou odeslat. 

Přihlášku najdete v pdf ikona souboruzde a ve wordu ikona souboruzde. Zaslat ji můžete v písemné podobě nebo e-mailem do 15. 4. 2016 paní Bc. Martině Černé, tel. +420 725 752 809, e-mail: martina.cerna@mu-frydlant.cz poštovní adresa: Městský úřad Frýdlant, náměstí T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant. Ta také zodpoví vaše případné dotazy spojené s tržnicí. 

Povinnou přílohou každé přihlášky je výpis z živnostenského rejstříku. 

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku jakéhokoliv zájemce bez udání důvodu. Zájemci budou vyrozuměni pořadatelem telefonicky nebo e-mailem o přijetí či nepřijetí na akci do 10-ti dnů od ukončení přijímání přihlášek.


Každý zájemce by si měl předem přečíst Organizační řád tržnice – Frýdlant se baví sobota 11.6.2016

1. Pořadatelem akce je Město Frýdlant.

2. Stánek či prodejní zařízení (dále jen stánek) smí být postaveno jen se souhlasem pořadatele, a to jen na místě, které prodejci určí pořadatel.

3. Stánky se mohou začít stavět nejdříve v sobotu 11.6.2016 od 6.00 hodin. Rezervace místa platí do 8.00 hodin. Poté bude místo nabídnuto jinému prodejci. Stánky musí být postaveny nejpozději do 9:30 hodin včetně odvozu vozidel na vyhrazené parkoviště (ul. Okružní).

4. Prodejci berou na vědomí, že na náměstí nebude umožněno trvalé stání pro jakékoliv motorové vozidlo. Po postavení stánku bude vozidlo odstaveno na určenou parkovací plochu mimo náměstí.

5. Je zakázáno vyznačování míst stánků na dlažbě a jiné zpevněné ploše jakýmkoliv způsobem.

6. Prodejní stánek musí být na viditelném místě označen takto: jméno a příjmení podnikatele/živnostníka, IČO, místo podnikání, odpovědná osoba, živnostenský list.

7. Každý, kdo bude prodávat a nabízet lihoviny včetně tuzemáku a konzumního lihu, je povinen zajistit, aby po celou dobu prodeje byly k dispozici doklady o původu lihu ve smyslu nařízení vlády č. 317/2012 Sb., tj. tzv. rodné listy, a zároveň doklady o nabytí lihovin, pro potřebu úředních kontrol včetně platného povolení pro prodej alkoholu.

8. Při pronájmu nebo užívání veřejného prostranství je odpovědnou osobou nájemce nebo osoba, která prostranství užívá.

9. V zájmu ochrany veřejného pořádku je každý povinen dodržovat pravidla občanského soužití, chovat se tak, aby nebyli ostatní občané rušeni nadměrným hlukem, křikem nebo provozem zařízení sloužící k podnikatelské činnosti.

10. Po skončení akce bude ukončen stánkový prodej a stánek uzavřen nejpozději do uplynutí jedné hodiny. Upozorňujeme prodejce na dodržování nočního klidu od 22 hodin do 6 hodin. Pořadatel oznámí prodejcům časy k možnosti odjezdu z náměstí.

11. Prodejci a účastníci slavností jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů. V případě porušení tohoto Organizačního řádu bude stánkař okamžitě bez náhrady vypovězen.

12. Prodejci jsou povinni dodržovat Požární řád obce. Provozované zařízení (elektrické spotřebiče, přívodní kabely, tlaková zařízení, plynová zařízení – PB apod.) musí mít v souladu a provozovat s platnými předpisy v oblasti požární ochrany a bezpečnosti ochrany zdraví při práci. Zařízení musí být provozováno v souladu s návody k obsluze od výrobce. Prodejci manipulující s otevřeným ohněm musí mít prodejní stánek vybaven funkčním hasicím přístrojem, dle vyhlášky MV č.23/2008 Sb.

13. Prodejce si je vědom právní odpovědnosti v případě způsobení škody, újmy na zdraví a znečištění životního prostředí atd.

14. Placení poplatků z místa:

Jednotlivá místa se platí v sobotu v odpoledních hodinách jednorázově pořadateli přímo místě v hotovosti.Doklad o zaplacení je prodejce povinen předložit pořadateli kdykoliv na požádání. Standardní rozměr jednoho stání je 3,5 metru x 3,5 metru. V případě požadavku na větší rozměr stání než standardní uhradí prodejce navýšenou cenu o další celé místo navíc.

Ceny – poplatky za standardní místo:

náměstí T. G. Masaryka, ul. Sv. Čecha a park v ul. Mezibranská
500,- Kč za stánek s občerstvením o max. velikosti 3,5 x 3,5 m
300,- Kč za stánek s ostatním zbožím o max. velikosti 3,5 x 3,5 m

15. Rozhodnutí o umístění stánku na náměstí je plně v kompetenci pořadatele.

Kontakty na pořadatele:
Bc. Martina Černá tel. 725 752 809, e-mail: martina.cerna@mu-frydlant.cz


2.3.2016 8:25:10 - aktualizováno 2.3.2016 10:04:47 | přečteno 1246x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load