ENDEFRRUPLNLSPIT

Projekt MOSTY FRÝDLANTSKO - řešení a úspora

17

V pátek 20. srpna 2010 byl ve 13 hodin v hasičské zbrojnici ve Frýdlantě představen ojedinělý projekt MOSTY FRÝDLANTSKO, který přinese povodní zasaženému regionu řešení katastrofické situace ve vodohospodářství a státu značné finanční úspory. Stačí se domluvit, věci řešit společně a efektivně je koordinovat. (aš)

Projekt Mosty Frýdlantsko řeší popovodňovou situaci a nabízí finanční úspory

Intenzivní přívalové deště, které před dvěma týdny vedly ke zvednutí hladiny vodních toků v některých místech Frýdlantského regionu až nad úroveň tisícileté vody, za sebou zanechaly značné škody. Podle současných odhadů bude na obnovu škod potřeba jen v tomto regionu minimálně 5 749 milionů korun. Představitelé veřejné správy a některých privátních subjektů nyní přišli s projektem Mosty Frýdlantsko, který si klade za cíl efektivní kombinací schválených, připravovaných a nových infrastrukturních projektů snížit celkové investiční náklady. Úspory se mohou pohybovat ve výši minimálně 850 milionů korun a škody, kterým lze aplikací projektu předejít, jsou vyčísleny na 400 až 800 milionů.

Povodní bylo začátkem srpna 2010 na Frýdlantsku zasaženo celé povodí řeky Smědé a Olešky. Částečně se velká voda projevila také na toku Řasnice. Vedle materiálních škod jsou ale bohužel zaznamenány také ztráty největší - na lidských životech. Akutní činnosti konané s důrazem na zajištění základních potřeb stále probíhají, ale následná likvidace následků již musí probíhat koordinovaně a je bezpodmínečně nutné na její financování propojit všechny dostupné finanční zdroje s cílem minimalizovat objem investičních nákladů a zabránění následných možných škod.

Právě tyto principy obsahuje projekt Mosty Frýdlantsko, který v minulých hodinách představil starosta Frýdlantu Dan Ramzer předsedovi vlády České republiky Petru Nečasovi. „Pan premiér vyslovil naší snaze podporu a předloží koncepci k projednání na úrovni své kanceláře. Spoluprací mezi postiženými městy, státem, Libereckým krajem, Lesy České republiky, Povodím Labe a provozovateli distribučních sítí byl velmi nakloněn a pozitivním efektům rovnajícím se úsporám a urychlené harmonizaci situace vyjádřil svou podporu“, uvedl frýdlantský starosta Dan Ramzer, kterého předseda vlády přijal ve středu odpoledne. Na koordinaci projektu se již podílejí například Liberecký kraj, Lesy České republiky, s. p., Povodí Labe, s. p., RWE GasNet, s. r. o., nebo Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. Podporu má projekt také u předsedy Senátu Parlamentu České republiky a senátora za Liberecko Přemysla Sobotky. Metodiku integrovaného projektu Mosty Frýdlantsko zpracovala společnost HYDROPROJEKT CZ, a. s., přičemž vycházela z nejaktuálnějších průzkumů, statistik a potřeb vyplývajících z reálné situace na Frýdlantsku.

„Pro náš region je důležité, aby jej nepostihly druhotné negativní jevy, které byly zaznamenány po povodích v letech 1997 a 2002. Jde zejména o vystěhování řady obyvatel mimo region, odliv stávajících i potencionálních investorů, zvýšení nezaměstnanosti, nevratné zastavení regionálního rozvoje a zastavení nebo výrazné omezení financování projektů z tuzemských i mezinárodních zdrojů. Těmto nepříznivým efektům můžeme aplikací projektu Mosty Frýdlantsko předejít,“ říká Vladimír Stříbrný, starosta Heřmanic, jedné z nejvíce povodní postižených obcí Mikroregionu Frýdlantsko. Podle něho může ke všem uvedeným negativním jevům dojít například z toho důvodu, že podle platné legislativy vytvoření nového investičního programu ze státních prostředků není okamžité a obce nemohou bezprostředně navázat na akutní činnosti po povodni. Nemají totiž na financování krátkodobých, střednědobých ani dlouhodobých aktivit peníze. Přitom rychlá a koncepční obnova je vzhledem k poloze, historii a současnosti regionu velmi důležitá.

„Při povodni jsme ve všech obcích museli vynakládat značné objemy finančních prostředků na záchranné práce a zajištění základních potřeb obyvatelstva. Obdobně je na tom také státní podnik Povodí Labe, Lesy České republiky a mnozí další. Hrozí dokonce situace, že nebudeme mít dostatek prostředků na spolufinancování již před povodní schválených projektů,“ poznamenává Dan Ramzer, starosta Frýdlantu. Podle něho integrovaný projekt Mosty Frýdlantsko počítá s tím, že z poskytnuté státní podpory budou vyčleněny finanční prostředky na spoluúčast k již schváleným projektům, a to ve výši minimálně 480 milionů korun. Tím budou zpřístupněny finanční toky především z OPŽP, ROP Severovýchod a programu Protipovodňová ochrana II. Starosta Dan Ramzer dále doplňuje: „Samozřejmě máme také jako představitelé veřejné správy zodpovědnost za veřejné finanční prostředky. Jejich synergické čerpání přináší velké možnosti úspor na cestě při odstraňování následků povodně. To je druhý z pozitivních efektů aplikace integrovaného projektu Mosty Frýdlantsko.“

Hospodárnost je jedním ze základních cílů projektu, který byl dnes oficiálně představen. Podle metodiky projektu bude Libereckým krajem určen hlavní technický koordinátor, který bude zodpovědný za koordinaci všech inženýrsko - infrastrukturních činností a bude přímo komunikovat se všemi dotčenými subjekty jak státní správy a obcí, tak i soukromé sféry. Základním jeho posláním bude již zmíněná efektivní kombinace a využití schválených, připravovaných a nových infrastrukturních projektů pro snížení celkových investičních nákladů. Podle pracovní metodiky pak bude hlavní technický koordinátor při své činnosti vycházet zejména: - ze sběru dat (rozsah škod, podkladové materiály na původní i nově připravované investiční akce, územní plány, atd.), - z vyhodnocení dat a podkladů včetně definování priorit, - z návrhu a koordinace opatření, - z rizikové analýzy jednotlivých opatření, - z vyhodnocení efektivity opatření, - z realizace navržených opatření. Propočty Hydroprojektu CZ, a. s., ukazují, že prolnutím projektů na obnovu a aktuálních projektů s přiznanou dotací za využití synergického efektu lze ušetřit v celkovém úhrnu minimálně 850 milionů korun. Půjde totiž nejen o kombinaci dostupných zdrojů financování, ale i jejich efektivní využívání v praxi. Bude tak možné propojit jednotlivé nutné opravy s novými investicemi. Odborníci dále spočítali, že dalších 400 až 800 milionů korun lze uspořit koncepčním plánováním, které musí nahradit současné nepříliš koordinované, ale důležité akutní činnosti. Dojde tak totiž ke zkapacitnění finančních toků a jejich důsledná koordinace povede k mnohem vyšší účinnosti každé vynaložené částky.


RTM TV natočila o projektu krátký šot

projekt mosty, obrázek se otevře v novém okně


Liberec 20/08/10
Martin Korych, tiskový mluvčí Magistrátu statutárního města Liberec

MOSTY FRÝDLANTSKO

tisková konference - představení projektu _ hasičská zbrojnice - pá 20.08.2010 Foto: aš
1

1

 
2

2

 
3

3

 
4

4

 
5

5

 
6

6

 
8

8

 
9

9

 
7

7

 
10

10

 
12

12

 
11

11

 
13

13

 
14

14

 
15

15

 
16

16

 
17

17

 
 
22.8.2010 23:04:23 - aktualizováno 23.8.2010 10:21:27 | přečteno 1954x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load