ENDEFRRUPLNLSPIT

Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu / 2018

Název projektu: Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu 


Na projekt" Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu" je poskytována finanční podpora z EU.

Výzva: 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4

Název programu: Integrovaný regionální operační program 

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003911

logo dotazník, obrázek se otevře v novém okně

Projekt je zacílen na vybudování v současné době chybějící nové odborné přírodovědné učebny v rámci Základní školy Husova ve Frýdlantu. Zároveň projekt řeší bezbariérové úpravy k této učebně. Přírodovědná učebna je dimenzována tak, aby poskytovala dostatečné zázemí a vybavení pro realizaci tzv. badatelského způsobu výuky, která je provázána s praktickým nácviky a větší návaznosti na trh práce. Projekt podporuje rozvoj klíčových kompetencí Člověk a jeho svět a Člověk a příroda.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zajištění vhodných prostor a výukového vybavení pro kvalitní a inkluzivní vzdělávání v oborech fyziky, chemie, přírodopisu, dále prvouky, přírodovědy a vlastivědy na ZŠ Husova ve Frýdlantu, potažmo v potřebném míře na dalších odloučených pracovištích, tj. ZŠ Purkyňova a ZŠ Husova.

Cíle jsou tedy zaměřeny jak na dostupnost a kvalitu infrastruktury pro vzdělání v přírodních oborech, tak i na kvalitu výukových metod a technologií, které zábavnou (badatelskou) a motivující formou výuky rozvíjí potenciál každého žáka v jeho dalším vzdělávání. Cíl je naplňován především investičními aktivitami, které jsou podmíněny vazbou na ostatní cíle zaměřené na výchovný a vzdělávací proces.

Jaké změny projektem nastanou?

V nově vzniklých učebnách bude kladen důraz na skupinovou práci, kdy žáci budou samostatně pod vedením pedagoga realizovat zadané pokusy. V učebnách bude také zkonstruováno několik stálých expozic-pokusů, ke kterým žáci budou v průběhu výuky docházet. Půjde zejména o pokusy dlouhodobého průběhu, pozorování či složitých pokusů na jejich konstrukci (např. fotosyntéza rostlin, mikroklima terária či akvária, Van de Graaffův generátor, Faradayova klec, aj.).

Nově vzniklá přírodovědná učebna (učebny) na základní škole Husova bude využívána žáky 2. stupně (6. - 9. třída) pro praktickou výuku předmětů fyzika, chemie, přírodopis, chemie a pro žáky 1. stupně k projektové výuce předmětů prvouka (1. - 3. třída), přírodověda a vlastivěda (4. -5. třída).

V rámci vybudování nové přírodovědné učebny ve stávajícím zázemí ZŠ Husova v suterénní části objektu je uvažováno s celkovou rekonstrukcí dotčených místností projektem.

Součástí tohoto projektu bude vybudování:

I. velké a malé přírodovědné učebny propojené spojovací rampou

II. sociálního zázemí pro imobilní osoby a žáky ZŠ Husova

III. skladových prostor pro skladování chemických a dalších pomůcek

IV. přístupové chodby v suterénní části s výškovými úpravami pro bezbariérový přístup od vchodové části školy k přírodovědné učebně včetně úpravy vstupního vchodu pro žáky do objektu školy

V. úprava přístupového chodníku pro pěší k hlavnímu vchodu vč. přístupu imobilní osoby k parkovacímu stání vč. ozelenění.

Výsledkem je vytvořit moderní učebnu přírodních věd, která odpovídá dnešním požadavkům na kvalitu vzdělání v návaznosti na trh práce.

Žáci budou mít k dispozici nejmodernější edukační systém, který slouží jako kompletní platforma pro realizaci experimentů ve výuce přírodních věd. Učebna bude vybavená řešením s maximálním důrazem na kvalitu výuky včetně plné spolupráce učitele i žáků.

Tyto kvalitní technologické nástroje podněcují zájem o přírodní vědy, inspirují a motivují žáky i jejich pedagogy k výuce.

Hlavní aktivity projektu:

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.):
- SO 01 Architektonické a stavební řešení
- SO 02 Vnitřní kanalizace
- SO 03 Vnitřní vodovod
- SO 04 Ústřední vytápění
- SO 05 Vzduchotechnika
- SO 06 Elektroinstalace
- související VRN
- pásový schodolez
- pořízení vybavení budov a učeben:
- Vybavení nábytkem
- Technologické vybavení (učební pomůcky, interaktivní tabule apod.)

Vedlejší aktivity projektu:

- SO 07 Úpravy zeleně a venkovního prostranství
- Zatravněné plochy budou uvedeny do původního stavu, navrátí se původní travní drn, dle potřeby se plochy nově osejí travním semenem. Nově bude vysazeno 12 stromů. Tato zeleň bude sloužit k praktické výuce přírodovědných předmětů.
- související VRN

Navigace

Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu / 2018

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load