ENDEFRRUPLNLSPIT

Územní studie veřejného prostranství ve Frýdlantu lokalit Podzámčí, Novoměstská II., Sídlištní 2018

NÁZEV PROGRAMU: Integrovaný regionální operační program

NÁZEV VÝZVY:  9. výzva IROP - ÚZEMNÍ STUDIE - SC 3.3

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005160 

NÁZEV PROJEKTU: Územní studie veřejného prostranství ve Frýdlantu lokalit Podzámčí, Novoměstská II., Sídlištní 

logo eu mmr, obrázek se otevře v novém okně

Zpracování 3 územních studií na veřejná prostranství a jejich vazby na veřejnou infrastrukturu v lokalitě Frýdlant.

Cílem územních studií je definovat požadavky na veřejná prostranství a jejich vazby na veřejnou infrastrukturu - zejména dopravní a technickou a stanovit jejich jednotlivé funkce, provozní a kompoziční vazby a systém zeleně, včetně prověření variant návrhu veřejných prostranství. V návaznosti na řešení veřejných prostranství dále stanovit urbanistickou koncepci celého řešeného území v souladu s územním plánem.

Účelem územních studií je jejich využití jako neopominutelného podkladu pro rozhodování v daném území. Územní studie jednotlivých lokalit budou po projednání a schválení vloženy do evidence územně plánovací činnosti.

Ve vybraných lokalitách pořizovatel studií (Město Frýdlant) řeší individuální problémy.

V případě lokality Podzámčí se jedná zejména o problém s propojením lokality s centrem města, nekoordinace rozvojových lokalit v zájmovém území, nejasně nebo zcela nenastevená pravidla regulace území, nedostačující infrastruktura, neexistence priorit rozvoje lokality.

Další lokalita Novoměstská II řeší také problémy s napojení na centrum města a na SHaZ Frýdlant, nedostačující infrastrukturu a neexistenci priorit rozvoje lokality.

Třetí lokalitu s názvem Sídlištní trápí opět problém s napojením na centrum města, s regenerací sídliště, s nekoordinací rozvojových lokalit v zájmovém území, s nedostačující infrastrukturou, neexistencí priorit rozvoje lokality.

V řešených lokalitách lze po zpracování územních studií předpokládat návrh komplexního řešení funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. Územní studie budou dále sloužit jako podklad pro rozhodování v daném území.

Navigace

Územní studie veřejného prostranství ve Frýdlantu lokalit Podzámčí, Novoměstská II., Sídlištní 2018

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load