ENDEFRRUPLNLSPIT

Stezka pro cyklisty a chodce ul. Bělíkova - ul. Zámecká, Frýdlant

Název projektu: Stezka pro cyklisty a chodce ul. Bělíkova - ul. Zámecká, Frýdlant 
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015385
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Název výzvy: 6. výzva MAS Frýdlantsko-IROP-Bezpečné cesty III

logo stezka 1

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je prostřednictvím vybudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty zajištění oddělení nemotorových účastníků silničního provozu (chodců, cyklistů) od motorových účastníků silničního provozu (osobní a nákladní vozidla) na komunikaci III/2903 v řešené lokalitě ul. Bělíkova a ul. Zámecká ve Frýdlantu. Tohoto cíle bude dosaženo vybudováním stavby členěné na cca 488 metrů smíšené cyklostezky pro pěší a cyklisty a vybudováním stavby cca 209 metrů chodníku.

Aktivity projektu

Hlavní aktivitou projektu je realizace stavby smíšené stezky pro cyklisty a chodce ul. Bělíkova a ul. Zámecká, Frýdlant, kdy v rámci realizace stavby smíšené stezky pro cyklisty a chodce bude provedeno:

- výstavba chodníku v délce 209 metrů a výstavba smíšené stezky pro pěší a cyklisty v délce 488 metrů, včetně vybudování nového přechodu pro chodce v šířce 3 metry a délce 5,5 metru, čímž dojde k naplnění cíle zvýšení bezpečnosti dopravy, především pěší v trase dopravně zatížených komunikací v ul. Bělíkova a ul. Zámecká

- demontáž stávajících technicky nevyhovujících osvětlovacích bodů, včetně stožárů a instalace nových osvětlovacích bodů podél smíšené stezky pro pěší a cyklisty a podél chodníku, včetně nasvětlení nově zřízeného přechodu pro chodce

- výsadba doprovodné zeleně podél chodníku, čímž dojde k realizaci kompenzačních opatření za provedené kácení stávajících 14 kusů stromů a náletových dřevin s průměrem kmene do 10 cm vyplývajících z dendrologického posudku.

Vedlejší aktivitou projektu je zpracování projektové dokumentace, zajištění služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu zajištění povinné publicity u stavby smíšené stezky pro cyklisty a chodce ul. Bělíkova a ul. Zámecká, Frýdlant, kdy v rámci realizace stavby smíšené stezky pro cyklisty a chodce bude provedeno:

- zajištění zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení/ dokumentace provedení stavby (DSP / DPS)

- zajištění výkonu funkce technického dozoru investora / technického dozoru stavby (TDI/TDS) při realizaci stavby

- zajištění výkonu funkce autorského dozoru (AD) při realizaci stavby

- zajištění výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor BOZP) při realizaci stavby

- zajištění povinné publicity projektu v rozsahu povinné publicity na webových stránkách žadatele, instalace informačního plakátu A3 a instalace stálé pamětní desky do 3 měsíců od ukončení projektu

Projekt Stezka pro cyklisty a chodce ul. Bělíkova - ul. Zámecká, Frýdlant, Frýdlant je spolufinancován Evropskou unií.


Navigace

Stezka pro cyklisty a chodce ul. Bělíkova - ul. Zámecká, Frýdlant

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load