ENDEFRRUPLNLSPIT

Frýdlant - odkanalizování lokality Hág / 2017-

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004777

NÁZEV PROJEKTU CZ: Frýdlant - odkanalizování lokality Hág

NÁZEV PROGRAMU: Operační program Životní prostředí

NÁZEV VÝZVY: MŽP_42. výzva, PO 1, SC 1.1, kolová 

banner opzp fs erdf cmyk

Tento projekt byl fyzicky zahájen v průběhu druhé poloviny roku 2017.
Realizátorem je firma SIZ, s.r.o.

Projekt řeší rozšíření stávající veřejné kanalizační sítě pro veřejnou potřebu ve městě Frýdlant, a to v lokalitě Hág a Zámecký okres, které se nacházejí přímo u řeky Smědé. Ačkoli má město Frýdlant vybudovanou veřejnou kanalizační síť, v těchto lokalitách není doposud řešena.  Řeka Smědá je právě z důvodu příznivého svahovitého terénu řešeného území, a tudíž snadné dostupnosti, častým recipientem místních odpadních vod, které do řeky prosakují z místních septiků a zadržovacích bezodtokových jímek. Individuální čištění odpadních vod je naprosto nedostatečné a následné vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních je nežádoucí. V kapacitě centrální ČOV Frýdlant jsou ještě rezervy.

Území lokality Hág je příznivě svažité a proto zde je využita možnost gravitačního odvodnění směrem do údolí Smědé. Území lokality Zámecký okres lze pouze částečně odvodnit gravitačně. Zbylou část je nutné odkanalizovat tlakovou kanalizací s čerpáním splašků.

V souvislosti s rekonstrukcí povrchu komunikace došlo v předchozím roce k realizaci I. etapy kanalizace. Ta je ukončena v revizních šachtách v jednotlivých místních komunikacích a páteřní stoka je již nachystána pro odtok realizované II. etapy. Kanalizace, realizovaná v rámci I. etapy, je doposud nefunkční složkou, tj. suchovodem. Po vybudování II. etapy bude celá kanalizační síť uvedena do provozu.

V obci je vybudován kanalizační systém jednotné kanalizace se svedením odpadních vod na ČOV na pravém břehu řeky Smědé. V některých lokalitách však kanalizace doposud neexistuje, což je právě případ lokalit Hág a Zámecký okres, které jsou předmětem řešeného projektu.

V současné době jsou objekty odkanalizovány převážně do septiků se vsakováním v drenážním podmoku, bezodtokových jímek, které jsou vyváženy, popř. do lokálních ČOV se vsakováním do horninového prostředí. Část objektů je též odkanalizována, do stávající kanalizace, která je vybudována v místních komunikacích Na Hágu a dále svedena do Smědé, která slouží i k odvodnění povrchu komunikací. Individuální čištění je naprosto nedostatečné a následné vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních je nežádoucí.  Tento stav je nevhodný, proto bylo přistoupeno k jeho vyřešení vybudováním veřejné kanalizační sítě, která bude napojena na centrální ČOV města Frýdlant.

Kanalizační část, vybudovaná v I. etapě je doposun nefunkčním prvkem. Pro uvedení do provozu celého celku je nutné dobudovat II. etapu kanalizace.

Výsledkem realizovaného projektu bude:

- Odkanalizování lokality Hág a Zámecký okres ve Frýdlantu.
- Rozšíření veřejné kanalizační sítě ve městě Frýdlant o délku 2154,30 m - celkově obě etapy.
- Napojení min 168 EO (trvale žijících obyvatel k datu předložení žádosti) na veřejnou kanalizační síť.
- Napojení rekreačních i menších podnikatelských objektů a sportovních areálů nacházejících se v řešeném území.
- Využití stávající dostatečné kapacity ČOV k centrálnímu čištění odpadních vod.
- Zvýšení množství čištěných odpadních vod.
- Pokles vypouštěného znečištění do přírodního recipientu Smědé.
- Ekologický přínosem realizace projektu je ochrana vod v území CHOPAV Jizerské hory a odlehčení páteřního toku vodního útvaru Smědá po státní hranici. Realizovaný projekt má z tohoto hlediska přesah na další vodní útvary.

Navigace

Frýdlant - odkanalizování lokality Hág / 2017-

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load