ENDEFRRUPLNLSPIT

Vy se ptáte, my odpovídáme

Vážení čtenáři, pokud se zaregistrujete / přihlásíte (odkaz v zápatí stránek) a pak vložíte svou otázku do příslušné kategorie, její text se zobrazí u odpovědného pracovníka. Až on na Vaši otázku odpoví, objeví se obojí - otázka i odpověď - na našem webu.
Vyhrazujeme si právo Vaše otázky případně formálně upravovat (pravopis, stylistika, délka), ale vždy tak, aby nebyl pozměněn jejich faktický obsah. (aš)

Vyhledat:   Kategorie:
Knihovna
Ema  |  25.7.2015 14:23:34
Dobrý den,
můj dotaz se týká městké knihovny,a ráda bych jasnou odpověd.Proč není na původním místě?Jak dlouho bude v budově školy?Hledají se náhradní prostory?Zdá se mi,že v tom prostoru ve kterém je,není možné rozvíjet žádné aktivity,které by knihovně,v dněšní době mohli být.Děkuji za odpověd.
S projektem: "Knihovna zpět na náměstí!" se počítá. V současné době však nejsou pro jeho naplnění podmínky. Prozatímní knihovna funguje v budově ZŠ v Bělíkově ulici. (aš)
Knihovna
Ema  |  31.8.2015 20:51:44
Dobrý den,jak to bude nadále s knihovnou ? Děkuji za odpoved.
S projektem: "Knihovna zpět na náměstí!" se počítá. V současné době však nejsou pro jeho naplnění podmínky. Prozatímní knihovna funguje v budově ZŠ v Bělíkově ulici. (aš)
Popelnice na chodnících
hankavitova  |  27.8.2015 9:37:07
Moc by mě zajímalo,jak je to s vyhláškou o popelnicích.Jestli mohou po vyvezení zůstávat na chodníku.Jde o to že je hodně občanů vůbec neuklízí domů.Nejvíce vadí v ulici Okružní a na náměstíčku u lékárny.Není to žádný hezký pohled a hlavně zápach v letních měsících.Děkuji Vítová
Odpověděla Helena Fialová z odboru majetkosprávního:
Obecně závazná vyhláška č. 5/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem úklid nádob neřeší.
městský rozhlas
Vejlupek  |  2.9.2015 13:55:47
proboha může už někdo vypnout to rádio které tu řve už 2 hodiny z městského rozhlasu?! připadám si jako v 80 letech! O kvalitě reprodukce ani nemluvím, mít toto u oken a spát po noční tak vám ten amplion asi utrhnu ze zdi.
Vážený pisateli,
omlouváme se za nepohodlí, ale šlo o pravidelnou zkoušku funkčnosti ampliónů městského rozhlasu. Jinak to bohužel udělat nejde. O plánované akci jsme informovali v předstihu na našich stránkách. aš
Dům po p. Hypšovi
mmarie  |  7.7.2015 9:11:50
Dobrý den,
od roku 2013 s přestávkami upozorňujeme Město Frýdlant na stav objektu v Nádražní ulici po p. Hypšovi. Jedná se o vybydlený dům, hojně navštěvovaný bezdomovci a nejen jimi. Přibližně 2 x do týdne se tam projde Městská nebo Státní Policie. Včera tam dokonce byla záchranka.
Že dům hyzdí dost frekventovanou ulici není to nejpodstatnější. Horší jsou myši, krysy, brouci a jiná havěť ze shnilého obilí a dalších nemilých "odložených" odpadů.
Ptám se proto nejen za sebe, ale za všechny sousedy tohoto domu: Kdy se konečně něco stane a bude zjednána náprava?
A prosím, neopovídejte mi, že nejde doručit majiteli domu doporučený dopis.
Děkuji za odpověď
Odpověděla Marie Košunová, samostatná odborná referentka Odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant:

K objektu č.p. 769, ul. Nádražní byla vypsána už poněkolikáté výzva k provedení udržovacích prací na základě § 154 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona, kdy je vlastník stavby povinen udržovat stavbu podle § 3 odst. 4 po celou dobu její existence, tzn. údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost; dále je vlastník stavby povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat.

Z výše uvedeného ustanovení stavební úřad opakovaně vyzval vlastníka objektu, aby provedl zabezpečení objektu proti vstupu nepovolaných osob.

V lednu 2015 vypracoval Ing. Alexandr Šrut zprávu statika podle které hodnotí stav domu jako dobrý a bez patrného vybočení. Pokud se nemá stav domu dále zhoršovat tak doporučuje bezpodmínečně zabránit dalšímu zatékání např. provizorní krytinou, zabednit okenní otvory tak aby objekt mohl i nadále větrat a odstranit všechny odpadky a vrstvy v nichž by se mohla držet vlhkost.

Stavební úřad může v některých případech zabezpečovací práce nařídit podle § 135 odst. 2, bohužel v tomto případě (po konzultaci s KULK) rozhodnutí – nařízení nutných zabezpečovacích prací nelze vydat, protože by nebylo využito ve veřejném zájmu. Rozhodnutí, kterým stavební úřad nařizuje vlastníkovi nutné zabezpečovací práce, je součástí zvláštních oprávnění, která mohou být využita jen ve veřejném zájmu. Takovým zájmem je nepochybně ochrana zdraví a života osob a zvířat. Jde o rozhodnutí, které má operativně reagovat a řešit nejzávažnější druhy stavebně technických závad či poruch staveb a odvrátit hrozbu vážných důsledků. Podle stavebního zákona § 132 odst. 3 se veřejným zájmem rozumí požadavek aby stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty.

Účelem nutných zabezpečovacích prací je provést taková operativní opatření, kterými se závažný („havarijní“) stavebně technický stav stavby zabezpečí - stabilizuje tak, aby neohrožoval zdraví a životy. Půjde zpravidla o stav, vzniklý dlouhodobým zanedbáváním údržby nebo živelnou či jinou mimořádnou událostí, jehož odstranění je reálné, takže není nutné stavbu urychleně odstranit. Jako příklady je možné uvést podepření nebo vzepření nosných konstrukcí - stropů, schodišť, zdiva, otlučení opadávajících („odfouklých“) fasádních omítek, uvolněné kusy římsy či komínů atp.

Z výše uvedeného vyplývá, že stavební úřad nemůže nařídit vlastníku stavby zabednění stavebních otvorů proti vniknutí cizích osob ani vyklizení odpadků a tlející pšenice z důvodu zápachu, může ho k tomu pouze vyzvat.
Frýdlant a herny
VitekPrchal  |  27.5.2015 19:48:17
Dobrý den,

zajímá mě koncepce města pro herny a výherní automaty. Nemohu se ubránit pocitu, že městu nejde o to, aby se nám tu žilo dobře, ale aby se tu dobře žilo majitelům heren. Nemálo jich je v samotném centru města, děti je potkávají při cestách do školy, jsou velmi na očích... Ano, město z nich má peníze, ale za jakou cenu? Krádeže našeho majetku, zničené rodiny, promrhané dávky a výplaty. Proč se pod zámkem otevírá nová herna? Pokud vím, ještě nemá povolení k provozu a již se tam \"vesele\" hraje!!! A to každý den, je to vidět i přes jejich chabý pokus o zakrytí oken. Jestli městu nevadí peníze z automatů, možná by mu nevadily ani peníze z drog, ale mě to jako občanovi vadí.

S pozdravem

V. Prchal
Odpověděl Jiří Stodůlka, místostarosta:
Město zakázalo VHP v Městské památkové zóně, dosud zde pouze dojíždějí platná povolení k provozu. Město tak přišlo o velkou finanční částku.
Projednávání obecně závazné vyhlášky bylo na veřejném jednání Zastupitelstva města Frýdlant, kterého se může zúčastnit každý a občané města se zde mohou i vyjádřit.

Markéta Nováková, DiS., vedoucí Obecního živnostenského úřadu MěÚ Frýdlant přidává vysvětlení k herně U Rybníka, Hejnická 4056:

1. parcelní číslo 1249 nespadá do veřejně přístupných míst, kde je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno obecně závaznou vyhláškou č. 3/2012;

2. Městský úřad Frýdlant, obecní živnostenský úřad vydal dne 9.2.2015 rozhodnutí o povolení provozování výherních hracích přístrojů, a to na základě splnění podmínek stanovených zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve zněních pozdějších předpisů a vyhláškou MF č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích; povolení bylo vydáno od 1.3.2015 do 31.12.2015 pro počet 4 ks VHP;

3. provozování loterie nebo jiné podobné hry prostřednictvím Centrálního loterního systému povoluje Ministerstvo financí.
Parkování v Lesní ulici.
pitrs75  |  20.5.2015 21:41:20
Dobrý den Pane Starosto. Před třemi roky jsem na Vás měl dotaz ohledně parkování na konci Lesní ulice. Odpověděl jste mi,že o problému víte a budete ho řešit....no tři roky uplynuly a kde nic tu nic! Nemáme tady opravdu kde parkovat a ještě k tomu na nás řidiče, místní lidé bez auta posílají anonymní udání na městskou policii,že stojíme půlkou auta na chodnících.Když budeme parkovat podle vyhlášky,tak se sem nikdo nevejde.Místo na rozšíření stávajícího parkoviště tu určitě je. A proto Vás žádám o vyjádření k danému problému. Děkuji,za odpověď.
Odpověděl Jiří Stodůlka, místostarosta:
Parkování v Lesní není nyní bohužel na programu. Letos se řeší parkování v ul. U Nemocnice a Husova. Připraven je projekt pro Družstevní.
sekání trávy
Jitkka  |  27.5.2015 12:54:37
Dobrý den,

minulý týden proběhla úprava travního porostu na ulici Lesní.
Zajímalo by mě i jiné spoluobčany tohoto sídliště proč, když se jednou vynaloží peníze a práce k úpravě zeleně se to dále neprovádí.
Je to zhruba 1,5 roku co se zde vystříhaly a pokácely nálety stromů, vysekalo maliní.
Nyní to opět zarůstá do původní podoby.
Parta \" a je to\" poseká pouze trávu a to takovým způsobem, že si to tu musíme doupravit sami.
Tím, že je tu dětské hřiště vysypané kamením, jsou rozbitá okna a auta.

Děkuji za odpověď, Jitka
Odpověděl Jiří Stodůlka, místostarosta:
Úprava zeleně na sídlištích probíhá pravidelně a odborně a seká se 2-4 do roka Myslím, že tak jak máme upravenou zeleň to nemají hned tak někde v okolí a i ve větších městech, než je Frýdlant! Když se rozbije okno, je to nepříjemné. Pokud se to stane u auta, je to obvyklý problém nerespektování zákazu stání, se kterým se potýkají všechna města.
Autobusová zastávka u Tiby
pejskar  |  16.6.2015 10:55:26
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda autobusová zastávka u Tiby bude přesunuta pouze o pár metrů nebo se "spojí" se zastávkou u nádraží.

Také bych ráda věděla, zda bude při opravě křižovatky nějak omezen pěší provoz, případně zda bude někde upozornění do předu, denně tam chodím do práce i z práce a nerada bych si nechala ujet ranní spoj jen proto, že musím obcházet celý park a nábřeží.

Děkuji mockrát.
Odpověděla Kateřina Korečková z investičního oddělení:
Autobusová zastávka bude přesunuta do ul. Nádražní naproti ZUŠ.
Zda bude omezen pěší provoz zatím nevíme, jde o stavbu Ředitelství silnic a dálnic - zhotovitelská firma je Strabag a.s.. O případných omezeních budeme určitě informováni a zprávu předáme veřejnosti.
Všem chodcům, cyklistům i řidičům však v této lokalitě doporučujeme zvýšenou opatrnost.
Valdštejnské slavnosti
eva.cin  |  19.5.2015 17:02:02
Ráda bych poděkovala všem, co připravovali a poté uskutečnili Valdštejnské slavnosti :-) Byly opět moc prima!! Každým ročníkem jsou lepší a lepší. Už se těším na příští!!! Díky Eva Činčurová
Děkujeme za ohlas.
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 482 464 011
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load