ENDEFRRUPLNLSPIT

Životní situace

Zde si můžete přečíst nejnovější nebo aktualizované články, které vám pomohou se zorientovat v různých životních situacích. Využijte též menu po levé straně.

Občan na úřadě: Ministerstvo vnitra ČR na svých stránkách popisuje řešení životních situací, které patří do jeho působnosti.

Podnikání v zemědělství

Zemědělským podnikatelem podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem.
30.10.2009 8:08:41 - aktualizováno 13.2.2017 16:57:34 | přečteno 2265x | Jitka Rožková | Celý článek
 

Výpis ze živnostenského rejstříku

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky (tuto funkci plní odbor živností Ministerstva průmyslu a obchodu).
19.5.2008 11:39:22 - aktualizováno 8.2.2017 10:50:39 | přečteno 5168x | Jitka Rožková | Celý článek
 

Výpis z evidence zemědělského podnikatele

Podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydávají orgány veřejné správy podle § 9 odst. 1 na požádání úplný nebo částečný výpis ze zápisu vedeného v elektronické podobě v tomto informačním systému.
19.5.2008 11:37:35 - aktualizováno 8.2.2017 10:49:52 | přečteno 2511x | Jitka Rožková | Celý článek
 

Reklamace zboží

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím.
20.6.2008 10:33:59 - aktualizováno 8.2.2017 10:48:37 | přečteno 2380x | Jitka Rožková | Celý článek
 

Podnět na jednání podnikatele

Na činnost podnikatele je možné podat podnět na živnostenském úřadě. Živnostenský úřad je povinen dohlížet jak jsou plněny povinnosti stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ustanovení zvláštních právních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání a jejich případné porušení pokutovat. Živnostenský úřad není oprávněn řešit občanskoprávní spory, tato činnost je vymezena soudům.
20.6.2008 10:36:28 - aktualizováno 8.2.2017 10:48:20 | přečteno 2607x | Jitka Rožková | Celý článek
 

Zahájení a ukončení činnosti v provozovně.

Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi a pro automaty a mobilní provozovny. Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.
1.8.2008 8:49:30 - aktualizováno 8.2.2017 10:47:53 | přečteno 2603x | Jitka Rožková | Celý článek
 

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušen

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.
1.8.2008 8:46:50 - aktualizováno 8.2.2017 10:47:35 | přečteno 2315x | Jitka Rožková | Celý článek
 

Přerušení provozování živnosti.

Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. 
1.8.2008 8:41:49 - aktualizováno 8.2.2017 10:47:17 | přečteno 3160x | Jitka Rožková | Celý článek
 

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti (žádosti o konc

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel státním občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem.
1.8.2008 8:37:50 - aktualizováno 8.2.2017 10:46:53 | přečteno 3682x | Jitka Rožková | Celý článek
 

Žádost o koncesi (fyzická a právnická osoba)

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti musí podnikatel splňovat zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost, která je pro koncesované živnosti stanovena přílohou č. 3 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze. Státní povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen v případech vymezených živnostenským zákonem.
1.8.2008 8:33:35 - aktualizováno 8.2.2017 10:45:58 | přečteno 2800x | Jitka Rožková | Celý článek
 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 482 464 011
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load